Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4193/12 , Stran 2157
Ob-4193/12
Uprava s soglasjem nadzornega sveta na podlagi 78. člena Statuta delniške družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Pomin, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo 26. 10. 2012, ob 8. uri, v prostorih družbe Letališka c. 27A, Ljubljana. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom. Predlog sklepa št. 1/1: Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih...% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna. Predlog sklepa št. 1/2: Skupščina se seznani z dnevnim redom. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 2/1: Za predsednika skupščine se izvoli Jože Valenčič. Za preštevalca glasov se imenuje: Kejžar Igor. Skupščini družbe prisostvuje notarka mag. Nina Češarek. 3. Predložitev, letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d. Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 2012, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2011 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa 4/1: Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi: bilančni dobiček za leto 2011 po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 164.805,20 EUR. O bilančnem dobičku v višini 164.805,20 EUR bo odločeno v naslednjih letih. 5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa 5/1: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. 6. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta 6/1: Za člane nadzornega sveta se za čas 4 let izvolijo: Milan Zabukovec, Zdenka Štepec in Janez Mertelj. 7. Informacija o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2012. Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2012. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prinosniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan roka za deponiranje delnic, to je po stanju 10. dan pred skupščino. KDD delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic, ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic, izvršuje glasovalno pravico v skladu z 89. členom Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti pisna. Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališki c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro. Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. Vabljene prosimo, da svoje morebitne dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi sklica na naslov družbe. Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana uprava Vojko Reven, univ. dipl. inž.

AAA Zlata odličnost