Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D)
5731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-C)

Sklepi

5732. Sklep o izvolitvi varuhinje človekovih pravic
5733. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5734. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5735. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5736. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5737. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5738. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5739. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5740. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5741. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5742. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5743. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5744. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5745. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5746. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5747. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5748. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

MINISTRSTVA

5749. Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU
5750. Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU
5877. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2006
5878. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2006
5879. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
5880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
5881. Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila
5882. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
5883. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil
5884. Pravilnik o spremembah Pravilnika o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev
5885. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent
5886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
5887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
5888. Navodilo o dopolnitvah Navodila za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave

BANKA SLOVENIJE

5751. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5752. Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada
5753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
5889. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
5890. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica
5891. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice
5892. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin
5893. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš
5894. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
5895. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka
5896. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
5897. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5778. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2007
5788. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2007
5809. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Nova Gorica za leto 2007
5814. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007
5827. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za leto 2007
5828. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2007
5833. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za leto 2007

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5754. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006
5755. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2007

Bled

5756. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled in Občine Gorje v obdobju januar–marec 2007
5757. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled

Bloke

5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2007

Črna na Koroškem

5759. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2006
5760. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem

Dolenjske Toplice

5761. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice
5762. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.
5763. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
5764. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah

Gorenja vas-Poljane

5765. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2007

Gornji Petrovci

5766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006
5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
5768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2007

Grosuplje

5769. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
5770. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Ig

5771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2006
5772. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2007
5773. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ivančna Gorica

5774. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
5876. Odlok o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica

Kamnik

5775. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
5776. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Koper

5777. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2007

Krško

5779. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2007

Kuzma

5780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Kuzma
5781. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2007
5782. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2007
5783. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2007
5784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2007
5785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma

Litija

5787. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007

Ljubno

5789. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Logatec

5790. Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar–marec 2007
5791. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Logatec

Majšperk

5792. Sklep o začasnem financiranju Občine Majšperk v obdobju januar–marec 2007

Medvode

5793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2007

Miren-Kostanjevica

5794. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007

Mirna Peč

5795. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5796. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5797. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
5798. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2007

Mislinja

5799. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2007 – 31. 3. 2007

Mozirje

5800. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
5801. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–marec 2007
5802. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2007
5803. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Murska Sobota

5804. Sprememba Statuta Mestne občine Murska Sobota
5805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku
5806. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
5807. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007
5808. Sklep o določitvi višine blagajniškega maksimuma

Nova Gorica

5810. Program priprave prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica (PR MONG)

Novo mesto

5811. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
5812. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Odranci

5813. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2007

Podčetrtek

5815. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
5816. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek
5817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2007
5818. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2007
5819. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5820. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek

Podlehnik

5821. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v obdobju januar–marec 2007

Polzela

5822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2006

Prebold

5823. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2007
5824. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Prebold
5825. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Prebold

Puconci

5826. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v obdobju januar–marec 2007

Rogaška Slatina

5829. Sklep o začasnem financiranju občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2007

Rogašovci

5830. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2007

Rogatec

5831. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2007

Sežana

5832. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata člena Občinskega sveta Občine Sežana na naslednjega kandidata z liste

Slovenj Gradec

5834. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2007
5835. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

5836. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
5837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
5838. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Sodražica

5839. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2006
5840. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5841. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica
5842. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica
5843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica

Šmarje pri Jelšah

5844. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
5845. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
5846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

5847. Program priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347
5848. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Tabor

5849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006

Tišina

5850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006 – rebalans II
5851. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto 2007
5852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5853. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2007
5854. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
5855. Sklep o ceni vode
5856. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

Trebnje

5857. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2007

Vitanje

5858. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5859. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Vransko

5860. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko

Zreče

5861. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč
5862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče
5863. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2007
5864. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5865. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2007
5867. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče
5868. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče
5869. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Zreče
5870. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2006

Železniki

5871. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2007
5872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5873. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2007
5874. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2007
5875. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti