Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5883. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil, stran 15619.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o obrazcih in načinu izvajanja deviznih
plačilnih navodil
1. člen
V Navodilu o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil (Uradni list RS, št. 56/02) se spremeni naslov tako, da se glasi: »Pravilnik o obrazcih in načinu izvajanja tujih plačilnih navodil«.
2. člen
V 1. členu, v 2. členu razen pri besedilu »zakonu, ki ureja devizno poslovanje«, v naslovu poglavja II., v 3. členu, v naslovu poglavja a) pred 4. členom, v 4. členu, v naslovu poglavja b) pred 5. členom, v 5. členu, v naslovu poglavja III., v 6., 7., 8. in 9. členu, v naslovu poglavja IV., v 10. in 11. členu, v naslovu poglavja V., v naslovu poglavja a) pred 12. členom, v 13., 14. in 25. členu, v naslovu poglavja e) pred 31. členom, v 32. in v 38. členu se beseda »devizno« v določenem sklonu in številu števnih besedil nadomesti z besedo »tuje« v ustreznem sklonu, številu števnih besedil ter morebitno veliko začetnico, morebitni sičnik pa s šumnikom z veliko začetnico.
3. člen
V 3., 4., 6., 12., 14., 16., 19., 20., 22., 25., 27., 29., 37., 42., 43. členu, v naslovu poglavja a) pred 12. členom, poglavja b) pred 19. členom in poglavja c) pred 20. členom se kratica »DPNO« nadomesti s kratico »TPNO«.
4. člen
V 3., 5., 6., 31., 33., 39., 41. členu, v naslovu poglavja b) pred 5. členom in poglavja e) pred 31. členom se kratica »DPNP« nadomesti s kratico »TPNP«.
5. člen
V 4. točki 15. člena se v oklepaju za besedama »prejemnika plačila« doda besedilo »v strukturi mednarodne številke bančnega računa – v nadaljnjem besedilu: v strukturi IBAN, če le-ta obstaja«.
V 11. točki se v oklepaju beseda »evro« nadomesti z besedo »euro«.
6. člen
V 4. točki 16. člena se besedilo v oklepajo spremeni tako, da se glasi: »pusti se prazno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izpolnitev podatkov za statistiko iz prejšnjega odstavka je obvezna le v primerih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.«.
7. člen
V 3. točki 17. člena se v oklepaju besedi »tolarskih sredstev« nadomestita z besedilom »sredstev v domači valuti«.
8. člen
V drugi alinei 19. člena se besedilo »pa se pusti prazno« nadomesti z besedilom »številko računa Banke Slovenije v strukturi IBAN«.
9. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je priliv v valuti, ki je enotni zakladniški račun nima, se sredstva razporedijo v domači valuti.«.
10. člen
V 13. točki 32. člena se beseda »evro« nadomesti z besedo »euro«.
11. člen
V 4. točki 35. člena se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »pusti se prazno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izpolnitev podatkov za statistiko iz prejšnjega odstavka je obvezna le v primerih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.«.
12. člen
V 47. členu se za besedilom »številko računa proračunskega uporabnika« doda besedilo »v strukturi IBAN«.
13. člen
Za 47. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»k) Veljavnost obrazcev DPNO 70 in DPNP 60
47.a člen
Obrazce DPNO 70 in DPNP 60 lahko proračunski uporabniki predlagajo UJP še tri mesece po uveljaviti tega navodila.«.
14. člen
To navodilo začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-74/2006/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0045
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance