Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5787. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007, stran 15481.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Litija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06 in 57/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------------+---------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 | v evrih|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)              |2.351.418|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      |2.108.615|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                        |2.031.750|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                  |1.813.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|703 Davki na premoženje                      | 206.750|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|704 Domači davki na blago in storitve               |  12.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                       |  76.865|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         |  17.533|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|711 Takse in pristojbine                     |  5.128|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|712 Denarne kazni                         |  1.178|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             |   415|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                    |  52.613|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                      | 197.690|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |  1.565|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  | 196.125|
|sredstev                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|73 PREJETE DONACIJE                        |  20.863|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov               |  20.863|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                      |  24.250|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    |  24.250|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)                |2.119.621|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|40 TEKOČI ODHODKI                         | 586.617|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               | 111.798|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          |  18.171|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|402 Izdatki za blago in storitve                 | 401.062|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|403 Plačila domačih obresti                    |  1.977|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|409 Rezerve                            |  53.609|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                        | 831.815|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|410 Subvencije                          |  14.797|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           | 481.334|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |  89.408|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                 | 246.276|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     | 497.825|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              | 497.825|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    | 203.363|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso  |  15.576|
|proračunski uporabniki                      |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       | 187.788|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                     | 231.797|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)         |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 | 233.774|
|– 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj  |     |
|odhodki brez plačil obresti)                   |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)    | 690.183|
|(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)    |     |
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |  5.340|
|(750+751+752)                           |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |  5.340|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                 |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                  |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije               |  5.340|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|440 Dana posojila                         |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |  5.340|
|(IV. – V.)                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                    |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|50 ZADOLŽEVANJE                          |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|500 Domače zadolževanje                      |    0|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                  |  21.305|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                        |  21.305|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|550 Odplačila domačega dolga                   |  21.305|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   | 215.832|
|VIII.)                              |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 | –21.305|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                | –231.797|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA   | 666.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Litija za leto 2006.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje in velja do 31. marca 2007 oziroma do uveljavitve Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.