Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5881. Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila, stran 15611.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in uporabi obrazca
domačega plačilnega navodila
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in uporabo papirnega obrazca domačega plačilnega navodila, ki ga neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabnik) predlagajo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen
Papirni obrazec, ki ga lahko proračunski uporabnik predloži UJP, je plačilni nalog – obrazec številka BN 02 (v nadaljnjem besedilu: obrazec BN 02).
3. člen
Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, se glede vrste, oblike, vsebine, izpolnjevanja in tiskanja obrazca BN 02 neposredno in smiselno uporabljajo veljavni akti Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: ZBS), objavljeni na njihovi internetni strani, in sicer:
– Navodilo o uporabi, obliki in vsebini Plačilnega naloga obrazec številka BN 02,
– Standard plačilnega instrumenta Plačilni nalog BN 02.
2. UPORABA OBRAZCA BN 02
4. člen
(1) Obrazec BN 02 se uporablja za izvršitev plačila v domači valuti, kadar proračunski uporabnik želi poravnati obveznost:
– do drugega proračunskega uporabnika, imetnika podračuna pri UJP ali
– ostalih rezidentov Republike Slovenije, ki imajo transakcijski račun pri izvajalcu plačilnega prometa iz 4. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE).
(2) Obrazec BN 02 uporablja tudi UJP, kadar v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb državnih organov.
5. člen
(1) Prvi izvod obrazca BN 02 ostane pri UJP kot dokument o obremenitvi podračuna proračunskega uporabnika in odobritvi prejemnikovega računa.
(2) Kopijo obrazca BN 02 zadrži proračunski uporabnik plačnik.
(3) Obrazec BN 02 se lahko uporabi tudi kot potrdilo o plačilu, in to:
– pri neskončnem obrazcu lahko UJP kot potrdilo o plačilu overi kopijo obrazca;
– pri enostranskem obrazcu pa UJP lahko izda svoje potrdilo, ki vsebuje enake podatke kot predloženi nalog za plačilo.
6. člen
Proračunski uporabnik – nalogodajalec za dva ali več plačilnih navodil v breme istega podračuna UJP predloži tudi konsignacijo (popis zneskov s posamičnih plačilnih navodil in njihov seštevek).
7. člen
Proračunski uporabnik uporablja le obrazec BN 02 brez logotipov banke.
3. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA BN 02
8. člen
(1) Nepravilne, nečitljive in nepopolne obrazce BN 02 UJP ne sprejme v izvršitev ter jih zavrne proračunskemu uporabniku – nalogodajalcu.
(2) Nepravilno izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem posamezni podatki niso na predpisan način vpisani v zanje predvidene prostore.
(3) Nečitljivo izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem podatki niso čitljivo vpisani na obeh izvodih.
(4) Nepopoln obrazec je obrazec, na katerem niso vpisani vsi predpisani podatki.
9. člen
Podatek ''referenca'' tako v predelu NALOGODAJALEC kot v predelu PREJEMNIK se izpolni v skladu z opisom standardizirane oblike zapisa podatka v Pregledu in vsebini osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve, ki je kot Priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.
4. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika lahko proračunski uporabnik v primeru negotovinske poravnave obveznosti do rezidenta Republike Slovenije iz naslova službenih potovanj v tujino v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika UJP predloži obrazec TPNO 70 v skladu s predpisom, ki določa obrazce in način izvajanja tujih plačilnih navodil.
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 115/02, 78/03 in 53/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-74/2006/11
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0044
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance