Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5870. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2006, stran 15556.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB)100/05, 21/06 – odl. US), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 39/99, 11/01 in 100/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/2005, 76/2006) se spremeni prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
  »
+------------------------------------------------------------------+---------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov                 |v 000 SIT|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|I. Prihodki                            |1.247.873|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|II. Odhodki                            |1.410.567|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|III. Proračunski presežek (proračunski primanjkljaj) (I.–II.)   | –162.694|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb               |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev |    –|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         |    –|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev |    –|
|(IV.–V.)                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|C) Račun financiranja                       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VII. Zadolževanje                         | 142.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|VIII. Odplačila dolga                       |  16.700|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.- II. | –13.394|
|-V.-VIII.)                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 | –125.300|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)            | 162.694|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta       |  13.394|
+------------------------------------------------------------------+---------+
                                      «.
Doda se tretji odstavek 2. člena, ki se glasi:
»Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02-15/2004
Zreče, 14. decembra 2006
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.