Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5885. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent, stran 15621.

Na podlagi tretjega odstavka 659. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
pomorski agent
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent za sklepanje pogodb o pomorsko prometnem agencijskem poslu, imenovanje in naloge organizacije za opravljanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija), izpitni program, sestavo izpitne komisije in način opravljanja strokovnega izpita za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit).
2. člen
Pomorski agent je fizična oseba, ki lahko sklepa pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu za osebo, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti.
3. člen
(1) Pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko sklepa oseba, ki ima predpisano izobrazbo, delovne izkušnje in opravi strokovni izpit.
(2) Oseba, ki želi pristopiti k strokovnemu izpitu, mora imeti:
a) najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali tri leta delovnih izkušenj na področju pomorstva, ali
b) najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj šest mesecev delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali dve leti delovnih izkušenj na področju pomorstva.
4. člen
(1) Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov opravlja pooblaščena organizacija, ki jo imenuje minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo po izbiri na javnem razpisu.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda za obdobje petih let.
(3) Pooblaščena organizacija mora imeti ustrezne prostore in tehnično opremo za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), nadzira kakovost izvajanja nalog pooblaščene organizacije, določenih s tem pravilnikom.
(5) Minister z odločbo razreši pooblaščeno organizacijo, če ta ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če so pri izvajanju nalog po tem pravilniku ugotovljene večje nepravilnosti.
5. člen
Strokovni izpit obsega predmete z naslednjo vsebino:
a) osnove pomorskega agencijskega poslovanja:
– pojem pomorske agencije in pogodba o pomorsko prometnem agencijskem poslu;
– pogoji za sklepanje pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu;
– nacionalne in mednarodne pomorsko prometne agencijske organizacije;
– vrste pomorskih agentov;
– obveznosti in dolžnosti pomorskega agenta;
– odgovornost pomorskega agenta;
– pomorski agencijski posli: zastopanje, posredovanje in pomoč;
– pomorski agencijski posli kot druge storitve, ki se nanašajo na plovbo in izkoriščanje ladij: sprejem in odprava ladij, sklepanje pogodb o izkoriščanju ladij in opreme, sklepanje pretovornih in skladiščnih pogodb, nakup in prodaja ladij in opreme, gradnja in popravilo ladij, sklepanje zavarovalnih pogodb, izdajanje prevoznih in drugih listin, unovčenje terjatev, zasedba posadke in skrb zanjo, organizacija oskrbe ladij;
b) pogodbe o izkoriščanju ladij:
– mednarodne pomorske prevozne konvencije;
– nacionalni predpisi o prevozu blaga in potnikov po morju;
– pogodbe o plovbnem poslu;
– prevoz blaga;
– vkrcevanje in izkrcevanje tovora;
– prevozne listine;
– potovanje in izročitev tovora;
– odgovornost ladjarja za škodo na tovoru in za zamudo;
– voznina;
– prevoz potnikov in prtljage;
– vlečenje in potiskanje;
– drugi plovbni posli;
– načini in vrste prevozov;
– zakup ladje;
c) pomorsko upravno pravo:
– osnove ureditve državne uprave;
– organizacija in pristojnosti ministrstva in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava);
– bistveni predpisi s področja pomorstva in pomorskih agencijskih poslov;
č) osnove trgovskega in finančnega poslovanja:
– osnove bančnega poslovanja;
– osnove deviznega poslovanja;
– prodajna pogodba in druge pogodbe obligacijskega prava;
– dokumentarni akreditiv;
– incoterms;
– osnove carinskega sistema in carinskega prava;
d) osnove angleške pomorske terminologije.
6. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Člane izpitnih komisij imenuje z aktom o imenovanju minister izmed predstavnikov:
– uprave na predlog predstojnika uprave,
– ministrstva na predlog predstojnika notranje organizacijske enote, pristojne za pomorstvo, in
– izobraževalnih ustanov s področju pomorstva na predlog predstojnikov teh ustanov.
(3) V aktu o imenovanju se določi predmete, za katere je član izpitne komisije imenovan za izpraševalca.
(4) Člani izpitnih komisij so imenovani za dve leti.
(5) Pogoj za imenovanje člana izpitnih komisij je najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, za katerega je imenovan za izpraševalca.
(6) Izpitno komisijo za posamezni izpitni rok sestavljajo predsednik izpitne komisije in najmanj dva izpraševalca.
Predsednik izpitne komisije je določen izmed članov izpitne komisije.
7. člen
Predsedniku izpitne komisije in izpraševalcem pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister. Plačilo za delo ne pripada zaposlenim v državnih organih, če je delo opravljeno v okviru rednega delovnega časa.
8. člen
(1) Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži na pooblaščeno organizacijo pisno prijavo na obrazcu, določenem v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. K prijavi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) V primeru dvoma, ali kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, pooblaščena organizacija odstopi vlogo iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki ravna po določbah zakona, ki določa splošni upravni postopek.
(3) Kandidat, ki pristopi k strokovnemu izpitu, mora plačati stroške strokovnega izpita v višini, ki jo določi pooblaščena organizacija. K višini stroškov strokovnega izpita da soglasje minister. Cena se določi kot neprofitna in obsega neposredne materialne stroške ter stroške za delo članov komisije, administrativnih in strokovnih delavcev za izvajanje nalog po tem pravilniku.
(4) Pooblaščena organizacija obvesti kandidata glede časa in kraja strokovnega izpita.
9. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz predmetov iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Strokovni izpit lahko traja največ eno uro.
10. člen
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Kandidat, ki ne opravi strokovnega izpita iz enega predmeta, lahko strokovni izpit iz tega predmeta (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit) ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od štirinajst dni in ne daljši od dveh mesecev od dneva opravljanja strokovnega izpita. Če k popravnemu izpitu ne pristopi v tem roku, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) Šteje se, da kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, ni opravil strokovnega izpita v celoti.
(4) Kandidat, ki strokovnega izpita ne opravi, lahko ponovno pristopi k strokovnemu izpitu po preteku tridesetih dni od dneva opravljanja strokovnega izpita.
11. člen
(1) Če se kandidat z oceno strokovnega izpita ne strinja, ima pravico do ugovora pri predsedniku izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju strokovnega izpita, na katerem se ni strinjal z oceno.
(2) Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziroma najkasneje v roku treh dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi.
(3) V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena strokovnega izpita pravilna, komisija odloči, da se strokovni izpit ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge za pristop k strokovnemu izpitu, zoper katerega oceno je vložil ugovor.
12. člen
Če kandidat ne pristopi k strokovnemu izpitu ali popravnemu izpitu in ne opraviči izostanka s potrdilom, ki opravičuje izostanek, ali odstopi, ko je že začel opravljati strokovni oziroma popravni izpit, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil. Glede stroškov strokovnega izpita se šteje, kot da je strokovni izpit opravljal.
13. člen
(1) Po končanem strokovnem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik.
(2) Predsednik izpitne komisije v prisotnosti izpraševalcev sporoči kandidatu uspeh.
14. člen
(1) Zapisnik o poteku strokovnega izpita vodi predsednik komisije.
(2) V zapisnik se vpišejo: sestava izpitne komisije, datum opravljanja strokovnega izpita, seznam kandidatov, ki so opravili strokovni izpit, ter seznam neuspešnih kandidatov. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije.
15. člen
Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta, ki se sestavi na obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
(1) Osebe, ki sklepajo pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo opraviti strokovni izpit v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika ne opravijo strokovnega izpita, izgubijo pravico do sklepanja pogodb o pomorsko prometnem agencijskem poslu.
17. člen
(1) Osebam, ki so na primerljiv način doma ali v tujini pridobile strokovno usposobljenost za sklepanje pomorsko prometnih agencijskih poslov in to izkažejo z dokazili, se prizna izpit ali del izpita, ki vsebinsko ustreza že pridobljeni strokovni usposobljenosti.
(2) Strokovni izpit se prizna osebam, ki sklepajo pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu najmanj pet let pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(3) O priznanju strokovnega izpita oziroma dela strokovnega izpita po prvem in drugem odstavku tega člena odloči izpitna komisija.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-3/2005/28
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2005-2411-0038
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet