Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5752. Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada, stran 15454.

Na podlagi šestega odstavka 298.a in drugega odstavka 306.i člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev izjave o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada pokojninske družbe oziroma kritnega sklada zavarovalnice (v nadaljevanju pokojninski sklad), ter način uskladitve pokojninskega sklada s pravili o obvladovanju tveganj, ki jih določa Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05 – odl. US; v nadaljevanju ZISDU-1).
II. IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI
2. člen
Vsebina izjave o naložbeni politiki pokojninskega sklada je določena v Prilogi 1 in Prilogi 2 k temu sklepu.
3. člen
Izjava o naložbeni politiki pokojninskega sklada iz prvega odstavka in tretjega odstavka 298.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju ZPIZ-1) mora vsebovati informacije in podatke, navedene v Prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju kot so navedeni v Prilogi 1.
4. člen
Dodatek k izjavi o naložbeni politiki vsebuje poročilo o rezultatih poslovanja in sestavi naložb pokojninskega sklada in mora vsebovati podatke, navedene v Prilogi 2 k temu sklepu.
5. člen
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada oziroma pokojninska družba oziroma zavarovalnica(v nadaljevanju upravljavec) letno ažurira dodatek k izjavi o naložbeni politiki iz predhodnega člena tega sklepa, s podatki na dan 31. 12. preteklega poslovnega leta.
6. člen
V primeru, da upravljavec spremeni izjavo o naložbeni politiki, v skladu s četrtim odstavkom oziroma petim odstavkom 298.a člena ZPIZ-1, mora pristojnemu nadzornemu organu predložiti:
– besedilo spremenjene izjave o naložbeni politiki, iz katerega bodo razvidne vse spremembe;
– prečiščeno besedilo spremenjene izjave o naložbeni politiki;
– navedbo razlogov za spremembo izjave o naložbeni politiki;
– obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike za obstoječe zavarovance oziroma člane in vpliv na tveganost pokojninskega sklada;
– način obveščanja zavarovancev oziroma članov o spremembah izjave o naložbeni politiki;
– navedbo roka, v katerem bo upravljavec začel uporabljati spremenjeno izjavo o naložbeni politiki;
– besedilo obvestila zavarovancem oziroma članom s podrobno navedbo vseh sprememb naložbene politike ter z obrazložitvijo vseh učinkov spremenjene izjave o naložbeni politiki za zavarovance oziroma člane.
III. NAČIN USKLADITVE S PRAVILI
O OBVLADOVANJU TVEGANJ
7. člen
Upravljavec mora, za vsak posamezen pokojninski sklad, ki ga upravlja, pristojnemu nadzornemu organu predložiti načrt za obvladovanje tveganj pokojninskega sklada (v nadaljevanju načrt), ki ga pripravi ob smiselni uporabi določb tretjega, četrtega in petega odstavka 65. člena ZISDU-1 in je odvisen od naložbene politike sklada.
8. člen
Upravljavec mora pristojnemu nadzornemu organu predložiti načrt hkrati s predložitvijo izjave o naložbeni politiki in ob vsaki spremembi tega načrta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Upravljavec izjavo o naložbeni politiki iz 3. člena tega sklepa, usklajeno z veljavnim pokojninskim načrtom, skupaj z načrtom iz 7. člena tega sklepa, prvič predloži pristojnemu nadzornemu organu najkasneje do 1. avgusta 2007.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 230-5/1-16/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0215
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
   PRILOGA 1:
 
 
  IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI
  Izjava o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada oziroma
kritnega sklada pokojninske družbe oziroma kritnega sklada zavarovalnice (v
nadaljevanju pokojninski sklad), ki jo pripravi in sprejme upravljavec
vzajemnega pokojninskega sklada oziroma pokojninska družba oziroma
zavarovalnica (v nadaljevanju upravljavec), mora imeti naslednjo vsebino:
 
  Naslovna stran:
  Naslovna stran izjave o naložbeni politiki vsebuje naslednje navedbe:
  – navedbo firme in logotipa upravljavca;
  – označbo, da gre za Izjavo o naložbeni politiki (ime pokojninskega
sklada);
  – navedbo datuma (mesec.llll) sprejema izjave o naložbeni politiki oziroma
njene spremembe.
 
  Prva stran:
  Prva stran izjave o naložbeni politiki vsebuje naslednje besedilo:
 
  DOSTOPNOST IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI (ime pokojninskega sklada)
  Izjava o naložbeni politiki (ime pokojninskega sklada) je zavarovancem
oziroma članom na njihovo zahtevo brezplačno na razpolago na sedežu
upravljavca oziroma v njegovih poslovalnicah in pri osebah, ki po njegovem
pooblastilu sprejemajo pristopne izjave potencialnih zavarovancev oziroma
članov k pokojninskemu načrtu izvajalca pokojninskega načrta.
  Kolikor ima upravljavec spletno stran, mora prva stran vsebovati tudi
navedbo, da sta izjava o naložbeni politiki ter zadnje revidirano letno
poročilo (ime pokojninskega sklada) na razpolago javnosti tudi na spletni
strani upravljavca (navedba spletne strani).
 
  Druga stran:
  Kazalo
 
  Naslednje strani:
 
  UVODNE DOLOČBE:
  Uvodne določbe izjave o naložbeni politiki vsebujejo najmanj naslednje
navedbe:
  – navedbo pravne podlage za pripravo izjave o naložbeni politiki;
  – navedbo namena priprave izjave o naložbeni politiki;
  – navedbo oseb odgovornih za sprejem izjave o naložbeni politiki;
  – navedbo datuma (dd.mm.llll) izdaje soglasja pristojnega nadzornega
organa k izjavi o naložbeni politiki, če je to soglasje izdano, oziroma
navedbo, da navedeno soglasje ni izdano.
 
  POGLAVJE 1:
  Poglavje 1 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj naslednje navedbe:
 
  1. UPRAVLJANJE:
  – navedba firme in sedeža upravljavca;
  – navedba firme in sedeža skrbnika, revizorja, aktuarja;
  – navedba dokumenta upravljavca, ki ureja način odločanja o upravljanju
sklada;
  – navedba organizacijskih enot upravljavca, pristojnih za upravljanje
pokojninskega sklada in izvajanje s pokojninskim načrtom določene naložbene
politike pokojninskega sklada;
  – navedba firme in sedeža osebe, na katero je upravljavec prenesel
posamezne storitve upravljanja pokojninskega sklada.
 
  POGLAVJE 2:
  Poglavje 2 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj naslednje navedbe:
 
  2. NALOŽBENA PRAVILA
 
  2.1. NALOŽBENI CILJI
  Opredelitev naložbenih ciljev, ki vsebuje opis naložbenih ciljev, ki jih
bo pokojninski sklad prvenstveno zasledoval, in navedba načina in metod
njihovega doseganja ter opis morebitnih jamstev, ki ščitijo zavarovance
oziroma člane.
 
  2.2. NALOŽBENA POLITIKA
  Opredelitev naložbene politike, ki vsebuje:
  – opis vrste naložb, pri čemer se navedejo samo tiste vrste naložb, v
katere bodo naložena sredstva pokojninskega sklada;
  – navedbo osnovnih omejitev posamezne vrste naložb pokojninskega sklada;
  – navedbo trgov, na katerih se bo trgovalo z naložbami pokojninskega
sklada;
  – navedbo bank oziroma kreditnih ustanov, pri katerih bodo naložena
sredstva pokojninskega sklada.
 
  2.3. IZPOSTAVLJENOST
  Navedba, da so v tem poglavju navedene osnovne in izjemne omejitve
izpostavljenosti pokojninskega sklada do posameznih oziroma določenih oseb ter
druge omejitve v zvezi z naložbami pokojninskega sklada, ki jih predpisuje
ZPIZ-1 oziroma ZZavar-UPB2.
  V primeru, da bodo sredstva pokojninskega sklada naložena v naložbe, pri
katerih je dovoljena višja dopustna izpostavljenost do posameznih oziroma
določenih oseb, ki pomeni povečanje tveganja pokojninskega sklada, je treba v
izjavi o naložbeni politiki navesti oziroma opredeliti, da gre za povečano
tveganost pokojninskega sklada.
  Omejitve izpostavljenosti se navedejo ločeno za vsako vrsto naložb, v
katero bodo vložena sredstva pokojninskega sklada.
 
  2.4. MERILA USPEŠNOSTI (BENCHMARKI)
  Navedba deležev in meril uspešnosti posameznih vrst naložb pokojninskega
sklada v tabelarični obliki.
  V primeru, da je izvajalec pokojninska družba oziroma zavarovalnica,
navedba, na koliko časa bo izveden aktuarski pregled pokojninskega sklada,
glede na obveznosti pokojninske družbe oziroma zavarovalnice.
 
  2.5. TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA Z NALOŽBAMI
  V primeru, da bo upravljavec za namene varovanja pred tveganji za
pokojninski sklad uporabljal posebne tehnike in orodja, ki se nanašajo na
posamezne vrste naložb, mora izjava o naložbeni politiki vključevati tudi
naslednje opredelitve:
  – navedbo, da bo upravljavec za namene zavarovanja pred tveganji
uporabljal posebne tehnike in orodja, ki se nanašajo na posamezne vrste
naložb,
  – navedbo, da uporaba takšnih tehnik in orodij ne bo povzročila odmika od
naložbenih ciljev pokojninskega sklada in da pokojninskega sklada ne bo
izpostavila večjim dodatnim tveganjem.
  V nadaljevanju tega poglavja se navedejo tiste tehnike in orodja
upravljanja z naložbami pokojninskega sklada, ki se jih bo upravljavec
posluževal.
 
  POGLAVJE 3:
  Poglavje 3 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj naslednjo vsebino:
 
  3. UPRAVLJANJE IN MERJENJE TVEGANJ
 
  3.1 NALOŽBENA TVEGANJA
  Navedba kratkih in zavarovancu oziroma članu razumljivih opisov tveganj,
ki jim je pokojninski sklad izpostavljen (npr. tržno tveganje, valutno
tveganje, obrestno tveganje, tveganje koncentracije naložb ...).
 
  3.2 DRUGA TVEGANJA
  Navedba kratkih in zavarovancu oziroma članu razumljivih opisov tveganj,
ki jim je podvržen upravljavec pri izvajanju funkcije upravljanja
pokojninskega sklada (npr. operativna tveganja, sistemska tveganja, tveganje
denarnega toka, demografska tveganja, biometrična tveganja, tveganje
zagotavljanja zajamčenega donosa, tveganje prenosa odkupne vrednosti sredstev
posameznega zavarovanca na sklad za izplačevanje pokojninske rente).
  Kolikor je glede na naložbeno usmeritev pokojninskega sklada smiselno,
tudi navedba, da obstajajo tudi drugi dejavniki tveganja (npr. sprememba
regulative, tveganje inflacije, potencialne ovire pri prenosu sredstev na
drugega izvajalca pokojninskega načrta, nevarnost znižanja sredstev in
donosov, kot posledica množičnega vlaganja zahtevkov za izplačilo odkupne
vrednosti).
 
  POGLAVJE 4:
  Poglavje 4 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj naslednjo vsebino:
 
  4. INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU IN DRUGIH OSEBAH IN ORGANIH
 
  4.1. INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU
  Navedba firme in sedeža upravljavca ter navedba kraja glavne uprave
upravljavca, če ta ni enak sedežu družbe; navedba datuma ustanovitve
upravljavca, kot izhaja iz izpiska iz sodnega registra.
  Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja Agencije za trg
vrednostnih papirjev za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada oziroma
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti
prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
  Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in vplačanega
osnovnega kapitala upravljavca.
  Navedba imen in priimkov članov uprave in nadzornega sveta upravljavca.
 
  4.2. INFORMACIJE O SKRBNIKU
  Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja ter glavne dejavnosti, ki jo
opravlja skrbnik premoženja.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije oziroma Agencije za trg
vrednostnih papirjev za opravljanje skrbniških storitev.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev/spremembo pogodbe o
opravljanju skrbniških storitev za sklad.
  Navedba firme in sedeža banke oziroma druge finančne organizacije, ki jo
je skrbnik pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma
vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov za sklad.
 
  4.3. INFORMACIJE O AKTUARJU
  Navedba imena in priimka pooblaščenega aktuarja ter morebitnih drugih
bistvenih informacij, povezanih z opravljanjem aktuarskih storitev za kritni
sklad pokojninske družbe oziroma kritni sklad zavarovalnice.
 
  4.4. INFORMACIJE O REVIZORJU
  Navedba firme in sedeža revizorske družbe, ki opravlja revizijo poslovanja
pokojninskega sklada.
  Navedba imena in priimka revizorja, ki je pooblaščen za izvedbo revizije
poslovanja pokojninskega sklada.
 
  4.5. INFORMACIJE O OSEBAH, NA KATERE JE UPRAVLJAVEC PRENESEL POSAMEZNE
STORITVE UPRAVLJANJA SKLADA
  Navedba bistvenih informacij o osebah, na katere je upravljavec prenesel
posamezne storitve upravljanja pokojninskega sklada, in navedba storitev, ki
so bile prenesene.
 
  POGLAVJE 5:
 
  5. SPREMEMBE IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI
  Opredelitev okoliščin in postopkov spreminjanja vsebine izjave o naložbeni
politiki in s tem povezanih pravic zavarovancev oziroma članov, navedba
pogostosti spreminjanja vsebine izjave o naložbeni politiki ter opredelitev
časa začetka veljavnosti spremenjene izjave o naložbeni politiki.
 
  POGLAVJE 6:
 
  6. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI
  V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za sprejem izjave o naložbeni
politiki, napisati in podpisati naslednjo izjavo:
  »Potrjujemo, da izjava o naložbeni politiki vsebuje resnične informacije
in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo moral upravljavec navesti. Izjava o
naložbeni politiki tudi ne navaja informacij, ki bi kakorkoli zavajale
zavarovance oziroma člane.«
  Vsebino izjave o naložbeni politiki pregleda in podpiše vsaj eden izmed
članov uprave upravljavca. S podpisom odgovarja za celotno vsebino izjave o
naložbeni politiki.
 
  Kraj, datum:
 
  Ime in podpis odgovorne osebe:
   PRILOGA 2:
 
  DODATEK K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI
 
  Poročilo iz 4. člena tega sklepa mora obsegati najmanj:
  – tabelarični prikaz desetih največjih naložb pokojninskega sklada z
deležem v odstotkih (na dve decimalni mesti natančno), po stanju na dan 31.
12. preteklega leta;
  – strukturo naložb pokojninskega sklada, po stanju na dan 31. 12.
preteklega leta, izraženo v obliki kolačnika, ki upošteva naložbeno usmeritev
pokojninskega sklada in najbolj smiselno prikazuje njegovo strukturo naložb
(npr. razdelitev naložb po valutah, po vrstah finančnih instrumentov, po
ročnosti dolžniških vrednostnih papirjev ipd.).
  Poročilo iz 4. člena tega sklepa, ki ga pripravijo upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov in zavarovalnice oziroma pokojninske družbe, ki izvajajo
pokojninske načrte v času varčevanja kot zavarovanje, pri katerih zavarovanci
prevzemajo naložbeno tveganje, mora obsegati tudi:
  – lomljeni graf gibanja vrednosti enote premoženja pokojninskega sklada za
obdobje od oblikovanja sklada do 31. 12. preteklega leta;
  – tabelarični prikaz spremembe vrednosti enote premoženja v odstotkih (na
dve decimalni mesti natančno) glede na zadnje obračunsko obdobje preteklega
leta, za obdobje 12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo, da
zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti ter
hkratni prikaz gibanja vrednosti zajamčene donosnosti pokojninskega sklada.
  Poročilo iz 4. člena tega sklepa, ki ga pripravijo zavarovalnice oziroma
pokojninske družbe, ki izvajajo pokojninske načrte v času varčevanja kot
zavarovanje, kjer se odkupna vrednost določa na podlagi sorazmernega deleža
zavarovanca v donosu kritnega sklada, mora obsegati tudi:
  – lomljeni graf ustvarjenega donosa na zadnji dan posameznega četrtletja v
odstotkih za obdobje od oblikovanja kritnega sklada do 31. 12. preteklega
leta;
  – lomljeni graf pripisanega donosa na vplačane premije (zajamčeni donos,
povečan za pripisan dobiček, ki ga izvajalec pokojninskega načrta ne more
odvzeti) v odstotkih na zadnji dan posameznega četrtletja v odstotkih za
obdobje od oblikovanja kritnega sklada do 31. 12. preteklega leta;
  – tabelarični prikaz ustvarjene donosnosti v odstotkih (na dve decimalni
mesti natančno) glede na zadnje obračunsko obdobje preteklega leta za obdobje
12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo, da zgodovinski podatki o
donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, ter hkratni prikaz gibanja
vrednosti zajamčene donosnosti pokojninskega sklada;
  – tabelarični prikaz pripisane donosnosti na vplačane premije v
odstotkih (na dve decimalni mesti natančno) glede na zadnje obračunsko obdobje
preteklega leta za obdobje 12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo,
da zgodovinski podatki o pripisani donosnosti ne zagotavljajo donosov v
prihodnosti, ter hkratni prikaz gibanja vrednosti zajamčene donosnosti
pokojninskega sklada.