Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5807. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007, stran 15499.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 2. seji dne 14. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 81.755,00 SIT (341,16 EUR) na otroka mesečno, cena poldnevnega programa (4–6 ur) pa 57.229,00 SIT (238,81 EUR).
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 66.961,00 SIT (279,42 EUR) na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 14.794,00 SIT (61,73 EUR) (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna občina Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
V skladu s 1. in 2. odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 5.788,00 SIT (24,15 EUR).
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 239.134,00 SIT (997,89 EUR), za otroke z motnjami v razvoju v integriranem oddelku pa znaša cena 161.352,00 SIT (673,31 EUR).
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in normativov glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako stare otroke. Razliko med ceno programa in plačilom staršev je dolžna plačevati domicilna občina otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 3.630,00 SIT (15,15 EUR)/dan. Račune po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini otroka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v »Vrtcu« Murska Sobota (Uradni list RS, št. 120 /05).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 602-0534/2006
Murski Soboti, dne 14. decembra 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.