Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5759. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2006, stran 15465.

Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2006 (Uradni list RS, št. 52/06) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |    v tisoč|
|                              |    tolarjev|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  | Proračun leta|
|                              |      2006|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)           |    794.880|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    446.401|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                     |    304.270|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček               |    202.036|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|703 Davki na premoženje                   |     59.203|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in storitve            |     43.031|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |    142.131|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |     48.424|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|711 Takse in pristojbine                  |     1.554|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|712 Denarne kazni                      |     2.445|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |     78.960|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                 |     10.748|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |     62.775|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |     34.110|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |     28.665|
|dolgoročnih sredstev                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|73 PREJETE DONACIJE                     |     1.200|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov            |     1.200|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |    284.504|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |    284.504|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)             |    931.567|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                      |    366.770|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |     59.579|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |     9.633|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve              |    290.151|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti                 |     3.407|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|409 Rezerve                         |     4.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                     |    245.759|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|410 Subvencije                       |     1.905|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |    135.819|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |     46.042|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači trasferi              |     61.993|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    281.309|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |    281.309|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |     37.729|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |     20.000|
|niso proračunski uporabniki                 |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|432 Investicijski transferi javnim zavodom         |     17.729|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                |    -136.687|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV                 |    v tisoč|
|IN NALOŽB                          |    tolarjev|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |       68|
|DELEŽEV (750)                        |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |       68|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil              |       68|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE                |     2.100|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE                |     2.100|
|KAPITALSKIH DELEŽEV                     |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|440 Dana posojila                      |     2.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |      100|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     –2.032|
|DELEŽEV (IV.-V.)                      |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |    v tisoč|
|                              |    tolarjev|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   |    143.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                       |    143.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|500 Domače zadolževanje                   |    143.000|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                 |     8.880|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                     |     8.880|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|550 Odplačila domačega dolga                |     8.880|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-|     –4.599|
|VIII.)                           |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |    134.120|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. – IX.)       |    136.687|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005         |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                 |     4.610|
+------------------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena odloka in se glasi:
»Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2006 oblikujejo v višini 3.000.000,00 SIT. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi poroča občinskemu svetu.«.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 12. člena odloka in se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 143.000.000 SIT.
Nameni zadolžitve so naslednji:
I.
  – ureditev Centra v Črni
  (obnova pločnikov):            10.900.000 SIT
  – obnova škarp:               5.029.080 SIT
  – obnova Delavskega doma v Žerjavu:    14.070.920 SIT
  Skupaj:                  30.000.000 SIT
II.
  – razširitev Osnovne šole:         4.150.602 SIT
  – obnova komunalnih vodov skozi
  center Črne (vodovod, kanalizacija):    81.419.001 SIT
  – nakup stanovanj (objekt Center 107):   20.258.491 SIT
  – obnova vodovoda v Žerjavu:        4.680.000 SIT
  – obnova kanalizacije v Rudarjevem:     2.491.906 SIT
  Skupaj:                 113.000.000 SIT«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2006-2
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.