Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15479.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) in v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 14. decembra 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 60/99, 88/01 in 16/03) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta občinskega sveta 20.000 SIT neto (83,46 EUR)
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 8.000 SIT neto (33,38 EUR)
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, 5.500 SIT neto (22,95 EUR).«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »na podlagi 5. alinee 6. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »v višini 5.500 SIT neto (22,95 EUR)«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta in udeležba na seji občinskega sveta 10.000,00 SIT neto (41,73EUR)
– udeležba na seji delovnega telesa nadzornega odbora, katerega član je, 5.500 SIT neto (22,95 EUR).«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 100-2/2006-82
Kuzma, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.