Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče, stran 15553.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05, 21/06 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99, 123/00, 117/02) se spremenita 3. in 4. točka 2. člena tako, da se sedaj glasita:
»3. Komisijo za negospodarske zadeve in civilno družbo,
4. Komisijo za urejanje prostora in stanovanjske zadeve,«.
V 2. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Komisijo za gospodarsko javno infrastrukturo.«.
2. člen
V 17. členu se naziv komisije spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo:«.
Drugi odstavek 17. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet članov.«.
3. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja načrtovanja s področja posegov v prostor,
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospodarstva,
– obravnava vprašanja urejanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja.«.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena, ki se sedaj glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet članov.«.
5. člen
Doda se novi 21. člen, ki se glasi:
»Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo:
– obravnava vprašanja in daje mnenja s področja gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija, odlagališče odpadkov, javne razsvetljave, energetika, telekomunikacije, pokopališka in pogrebna dejavnost,…),
– obravnava vprašanja s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
– obravnava druge zadeve z delovnega področja.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet članov.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04-01/95/98-6
Zreče, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.