Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5777. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2007, stran 15474.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper
v obdobju januar–marec 2007
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006 (Uradni list RS, št. 113/05). V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2006.
3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
4.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Mestne občine Koper za leto 2007.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 410-170/2006
Koper, dne 11. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 e 56/02), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), accolgo la seguente
D E L I B E R A
sul finanziamento provvisorio del Comune citta’ di Capodistria nel periodo gennaio–marzo 2007
1.
Nella presente delibera si stabilisce e si regola il finanziamento provvisorio del Comune città di Capodistria dal bilancio, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2007.
2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni, dei compiti e d’altre incombenze del comune avviene in base al Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2006 (Gazzetta uff. della RS n. 113/05). Durante il periodo di finanziamento provvisorio, l’organico dei fruitori diretti del bilancio deve rimanere inalterato rispetto alla situazione esistente al 31 dicembre 2006.
3.
Durante il periodo di finanziamento provvisorio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed utilizzare i fondi del bilancio fino alla concorrenza dell’esborso rilevato nel medesimo periodo dell’anno precedente.
Durante il periodo di finanziamento provvisorio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti ricorrendo alla medesima imputazione dell’anno precedente.
4.
Decorso il periodo di finanziamento provvisorio, i pagamenti effettuati durante il medesimo sono inclusi nel bilancio preventivo del Comune città di Capodistria per l’anno 2007.
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale con efficacia dal 1 gennaio 2007.
Numero: 410-170/2006
Capodistria, il 11. dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.