Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5756. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled in Občine Gorje v obdobju januar–marec 2007, stran 15462.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) sta župan Občine Bled Janez Fajfar in župan Občine Gorje dne 18. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bled in Občine Gorje v obdobju januar–marec 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bled in Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine Bled za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bled za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06 in 99/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006 in sicer do višine 986.911,07 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                    v EUR|
+----------------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto        | Proračun januar–|
|                             |    marec 2007|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |   1.403.035,68|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |   1.331.961,26|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                   |   1.227.126,39|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček           |    902.915,21|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |703 Davki na premoženje               |    190.741,47|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve        |    133.469,71|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |706 Drugi davki                   |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    104.834,87|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |    31.285,46|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |711 Takse in pristojbine               |     4.369,71|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |712 Denarne kazni                  |    10.401,29|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |     5.945,11|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki             |    52.833,30|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                 |    10.025,96|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |     6.295,36|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog            |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  |     3.730,60|
|  |dolg. sr.                      |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                   |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov        |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine            |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    61.048,46|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |    61.048,46|
|  |institucij                      |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    986.911,07|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                    |    344.309,51|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    121.971,31|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    18.283,86|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve           |    187.221,51|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |403 Plačila domačih obresti             |     4.984,92|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |409 Rezerve                     |    11.847,91|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                   |    530.873,04|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |410 Subvencije                    |     5.497,54|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |    15.531,92|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    21.646,19|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi          |    488.197,39|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino            |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                |    60.809,19|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |    60.809,19|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |    50.919,33|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |430 Investicijski transferi             |    50.919,33|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)       |    416.124,61|
|  |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |     5.805,34|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |     5.805,34|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil          |     5.805,34|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev           |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        -|
|  |(440+441+442+443)                  |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |440 Dana posojila                  |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih |        0|
|  |in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v  |         |
|  |svoji lasti                     |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |     5.805,34|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)            |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)               |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                     |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |500 Domače zadolževanje               |        -|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             |    27.246,29|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA                   |    27.246,29|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga             |    27.246,29|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA SREDSTEV NA    |    394.683,66|
|  |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |         |
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |    –27.246,29|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) = -III. |   –416.124,61|
+----+-----------------------------------------------------+-----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006 in začete v letu 2007.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2007 in za katere so bila v proračunu za leto 2006 zagotovljena sredstva.
7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2007.
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2007.
8. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
9. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 112.669,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-217/2006
Bled, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.