Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5835. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 15524.

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne19. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2006 na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 23,66 EUR/m2 stavbne parcele.
2. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
Cestno omrežje        7.07 EUR/m2   29,88%
Kanalizacijsko omrežje    6,61 EUR/m2   27,94%
Vodovodno omrežje      5,45 EUR/m2   23,03%
Plinovodno omrežje in    3,92 EUR/m2   16,57%
Omrežje javne razsvetljave  0,61 EUR/m2   2,58%
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške za tisto komunalno opremo, s katero je opremljena stavbna parcela.
3. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
4. Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
5. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
6. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-178/2006
Slovenj Gradec, november 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.