Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, stran 15457.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov
in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov
in informacij o investicijskem skladu
1. člen
V 1. členu Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 126/04; v nadaljnjem besedilu Sklep) se besedilo: »110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04« nadomesti z besedilom: »26/05 –ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US«.
2. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 3. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji podatke o posameznem investicijskem skladu za pretekli mesec na obrazcu IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki«.
(2) Drugi odstavek 3. člena Sklepa se črta.
(3) Tretji odstavek 3. člena Sklepa postane drugi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena Sklepa se črta beseda »preteklo«.
4. člen
V 8. členu Sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora pri javni objavi gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki je skladno s pravili upravljanja vlagateljem izplačal del svojih prihodkov (dobička) navesti opombo, da je navedena sprememba vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v odstotkih) zmanjšana za delež vlagateljem izplačanega dela prihodkov oziroma dobička vzajemnega sklada.«.
5. člen
(1) Naslov 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Javna objava poročila o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma tržne cene delnice investicijske družbe ter podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada«.
(2) Besedilo 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada.
(2) Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena navede najmanj:
– grafikon s prikazom gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
– povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
– standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
– kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
– deset največjih naložb vzajemnega sklada;
– sestavo naložb vzajemnega sklada.
(3) Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi 2 k temu sklepu.
(4) Družba za upravljanje mora za vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe.
(5) Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz četrtega odstavka tega člena navede najmanj:
– grafikon s prikazom gibanja tržne cene delnice investicijske družbe;
– sestavo naložb investicijske družbe;
– deset največjih naložb investicijske družbe.
(6) V zvezi s prikazom podatkov iz petega odstavka tega člena se smiselno uporablja priloga 2 k temu sklepu.
(7) V mesečnem poročilu iz prvega in četrtega odstavka tega člena je potrebno navesti mesto (npr. spletno stran), kjer je vlagatelju omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu.«.
6. člen
(1) Naslov 11. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Izračun in javna objava pretekle donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske družbe«.
(2) Besedilo 11. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izračunu v obrazcu VS/VEP navedenih sprememb vrednosti enote premoženja, se izhodiščne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunske dneve pred 1. 1. 2007 preračunajo iz tolarjev v eure po tečaju zamenjave sit v euro, ki ga je 11. julija 2006 določil Svet Evropske unije in znaša 1 euro je enako 239,640 tolarjev (v nadaljevanju tečaj zamenjave). Tečaj zamenjave se uporabi tudi pri izračunu podatkov ter grafičnem prikazu iz priloge 2 tega sklepa. Kadar pa se podatki o pretekli donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada izraženi bodisi v grafični obliki, bodisi v obliki numeričnih podatkov nanašajo na preteklo obdobje, ki sega tudi v čas pred 1. 1. 2004, pa je potrebno vse uporabljene podatke o vrednosti enote premoženja v tolarjih pred 1. 1. 2007, preračunati v eure po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je veljal na posamezni obračunski dan. Pri vseh javnih objavah podatkov, ki se kakorkoli nanašajo na preteklo donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada, je potrebno kot opombo na vidnem mestu zapisati, kateri menjalni tečaj je bil uporabljen za preračun tolarskih zneskov v eure (srednji tečaj Banke Slovenije ali tečaj zamenjave).
(2) Družba za upravljanje lahko poleg podatkov in na način, določen v 8., 9. in 10. členu tega sklepa, v javnih medijih oziroma v promocijski literaturi investicijskega sklada javno objavi prikaz pretekle donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske družbe tudi na način in z vsebino, kot je določena v sklepu Agencije, ki podrobneje ureja vsebino prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada oziroma v sklepu Agencije, ki podrobneje ureja vsebino prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe.«.
7. člen
Besedilo 12. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Obvestila objavljena v javnih medijih na podlagi tega sklepa ne smejo vsebovati dodatnih podatkov in informacij, ki bi spreminjali vsebino obvestil, zavajali vlagatelje ali ki bi se lahko tolmačili na različne načine.«.
8. člen
(1) Naslov priloge 2 Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Priloga 2 – Navodilo za izračun in prikaz obveznih podatkov v mesečnem poročilu o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada«.
(2) Besedilo priloge 2 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZRAČUN IN PRIKAZ OBVEZNIH PODATKOV V MESEČNEM POROČILU O GIBANJU VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA TER VRSTI IN SESTAVI NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA
(1) Grafikon iz prve alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa mora v obliki lomljenega grafa prikazovati gibanje vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada v obdobju zadnjih 36 mesecev poslovanja vzajemnega sklada oziroma v primeru, ko vzajemni sklad posluje manj kot 36 mesecev, gibanje vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada v obdobju od oblikovanja vzajemnega sklada do zadnjega obračunskega dne preteklega meseca.
(2) Podatek o povprečni tedenski donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada iz druge alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa mora predstavljati povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja vzajemnega sklada. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti enote premoženja po stanju na obračunski dan petek. V kolikor vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan petek ni bila izračunana, se upošteva vrednost enote premoženja na predhodni obračunski dan. Podatek se navede v odstotkih na tri decimalna mesta natančno. Podatek je potrebno prvič navesti v mesečnem poročilu, ki sledi 18 mesecu poslovanja vzajemnega sklada.
(3) Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada iz tretje alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa, pomeni standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja vzajemnega sklada glede na povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja vzajemnega sklada. Podatek se navede v odstotkih na tri decimalna mesta natančno. Podatek je potrebno prvič navesti v mesečnem poročilu, ki sledi 18 mesecu poslovanja vzajemnega sklada.
(4) Podatke o kumulativni donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada iz četrte alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa je potrebno izkazovati za obdobje od začetka tekočega koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne preteklega meseca ter za obdobji zadnjih 12 in 36 mesecev poslovanja vzajemnega sklada. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno.
(5) Deset največjih naložb vzajemnega sklada iz pete alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa je potrebno izkazovati po stanju na zadnji obračunski dan meseca, ki je od meseca objave oddaljen največ tri mesece (npr. podatek na zadnji obračunski dan meseca januarja se objavi v mesečnem poročilu izdanem meseca maja). Podatek mora obsegati oznako naložbe ter delež naložbe v odstotku od vseh sredstev vzajemnega sklada. Ob tem je potrebno navesti tudi obračunski dan (dd.mm.llll) na katerega se navedeni podatki nanašajo. Podatek je potrebno prvič navesti v mesečnem poročilu, ki sledi 9 mesecu poslovanja vzajemnega sklada.
(6) Sestavo naložb vzajemnega sklada iz šeste alinee drugega odstavka 5. člena tega sklepa je potrebno izkazovati po stanju na zadnji obračunski dan preteklega meseca. Sestava naložb mora biti izražena v obliki kolačnika, ki vsebuje tudi deleže (v odstotkih) posameznega segmenta naložb. Kolačnik mora prikazovati sestavo naložb vzajemnega sklada po kriteriju, ki je glede na specifično naložbeno usmeritev vzajemnega sklada, zanj najbolj reprezentativen (npr. razdelitev naložb po državah oziroma regijah, razdelitev po gospodarskih sektorjih, po valutah, po vrstah finančnih instrumentov, po ročnosti dolžniških vrednostnih papirjev ipd.). V primeru, da vzajemni sklad posluje manj kot 6 mesecev mora kolačnik prikazovati naložbe ločeno po vrstah finančnih instrumentov (depoziti, delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga, enote odprtih investicijskih skladov, izvedeni finančni instrumenti in drugo).«.
9. člen
(1) Ne glede na določila prvega odstavka 2. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatki o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obrazcu VS/VEP po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 poročajo Agenciji hkrati s podatki o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan 5. 1. 2007.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka 8. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatka o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavita hkrati z redno objavo podatkov o vrednosti enote premoženja po stanju na obračunski dan 5. 1. 2007.
(3) Ne glede na določila drugega ter četrtega odstavka 10. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatek o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavi hkrati z redno objavo podatka o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe na obračunski dan 5. 1. 2007.
(4) Mesečno poročilo na obrazcu IS/M-1 iz 3. člena Sklepa družba za upravljanje zadnjič sestavi za mesec december 2006 in ga pošlje Agenciji najpozneje do 8. 1. 2007 ter javno objavi na način iz 9. člena Sklepa najpozneje do 15. 1. 2007.
(5) Mesečno poročilo iz 5. člena tega sklepa mora biti prvič objavljeno meseca februarja 2007.
10. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2007.
Št. 228-2/5-14/2006
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1611-0156
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.