Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2007, stran 15464.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 75/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 29. člena Statuta Občina Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je župan Občine Bloke dne 15. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občina Bloke (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranje).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in odlokom o proračunu Občina Bloke za leto 2006 (Uradni list RS, št. 25/06, 42/06.; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma, odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Nova vas, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.