Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5829. Sklep o začasnem financiranju občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2007, stran 15519.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Župan Občine Rogaška Slatina dne 19. 12. 2006 sprejel
S K L EP
o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B) in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2006 (Uradni list RS, št. 110/05)
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |      v EUR-ih|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|Skupina Podskupina                   |  Proračun januar–|
|                            |     marec 2007|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |      2.220.098|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    2.077.783 70|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|DAVČNI PRIHODKI                    |      1.745.673|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček            |      1.354.152|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|703 Davki na premoženje                |       207.882|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|704 Domači davki na blago in storitve         |       183.639|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                  |       332.110|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |       74.946|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|711 Takse in pristojbine                |        2.131|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|712 Denarne kazni                   |        2.571|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki              |       252.462|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                 |       10.432|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih            |          |
|sredstev                        |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja   |       10.432|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|73 PREJETE DONACIJE                  |         553|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov         |         553|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                 |       131.330|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih           |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|javnofinančnih institucij               |       131.330|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)            |      1.195.565|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                   |       268.660|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |       104.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |       15.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|402 Izdatki za blago in storitve            |       144.930|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|403 Plačila domačih obresti              |         730|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|409 Rezerve                      |        4.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                  |       675.289|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |       415.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam        |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|in ustanovam                      |       15.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi           |       245.289|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                |       106.616|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |       106.616|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               |       145.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|430 Investicijski transferi              |       145.000|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI     |      1.024.533|
|PRIMANJKLJAJ)                     |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |          |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil           |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev            |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije          |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|(440+441+442)                     |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|440 Dana posojila                   |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |          |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)             |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                 |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                    |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|500 Domače zadolževanje                |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA                 |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                   |        1.603|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|550 Odplačila domačega dolga              |        1.603|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- |       –1.603|
|II.-V.-VIII.)                     |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         |       –1.603|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             |          0|
+-------------------------------------------------------+--------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 1.603 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje, do uveljavitve proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2007.
Šifra: 410-0072/2006
Rogaška Slatina, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.