Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5779. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2007, stran 15475.

Na podlagi 20. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) dne 18. 12. 2006 izdajava
S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe
v Občini Krško za leto 2007
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov ter proračunskih nalog v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 oziroma do sprejetja odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007.
Financiranje proračunske porabe Občine Kostanjevica na Krki se izvaja v skladu s 30. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06).
2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v skladu z veljavno zakonodajo.
V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje uporabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračunskih obdobij.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06) se smiselno uporabljajo do sprejetja Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007 in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa se do zneska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 2006 in v tem letu niso bili plačani oziroma niso dospeli v plačilo do 31. decembra 2006.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v obdobju 1. januarja 2006 do 31. marca 2006, in sicer do višine 5.451.346,03 EUR.
6. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti, ki bremenijo Občino Krško, vključijo v sprejeti proračun Občine Krško za leto 2007; obveznosti, ki bremenijo Občino Kostanjevico na Krki, pa v sprejeti proračun Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-108/2006-O802
Krško, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
 
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.