Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5857. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2007, stran 15536.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odločba US, 45/94 – Odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – Odločba US, 44/96 – Odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odločba US, 74/98, 59/99 – Odločba US, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – Odločba US in 72/05) in drugega odstavka 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter na podlagi določil Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT) ter 41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), Statutarnega sklepa Občine Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06 in 123/06 – popr.) in Statutarnega sklepa Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 121/06) so župani Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert sprejeli
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog / Trebelno in Občine Šentrupert
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občine) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog županov s sklepi občinskih svetov, če je to potrebno za financiranje funkcij občin.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2006 se financiranje funkcij občin ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05, 18/06, 62/06 in 99/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2006.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občin je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja občine ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2006.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|                              |   v tisoč EUR|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto          | Proračun januar|
|                              |   marec 2007|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |    2.522,29|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    1.422,70|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                     |    1.166,33|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček              |    1.087,26|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|703 Davki na premoženje                  |      67,57|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|704 Domači davki na blago in storitve           |      11,50|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |     256,37|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |     111,80|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|711 Takse in pristojbine                  |      5,39|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|712 Denarne kazni                     |      3,12|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |      11,56|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                |     124,50|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |      22,59|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |      1,90|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sredstev |      20,69|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE                    |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |    1.077,00|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij|    1.077,00|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    2.997,38|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                     |     796,44|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |     138,42|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |      23,88|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|402 Izdatki za blago in storitve              |     624,35|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|403 Plačila domačih obresti                |      3,61|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|409 Rezerve                        |      6,18|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                    |    1.033,12|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|410 Subvencije                       |      4,29|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |     657,48|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |      47,31|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi             |     324,04|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |     974,74|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |     974,74|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |     193,08|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|430 Investicijski transferi                |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |      95,68|
|niso proračunski uporabniki                |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |      97,40|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI      |     –475,09|
|PRIMANJKLJAJ)                       |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |        |
|DELEŽEV (750+751+752)                   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil             |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev              |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije            |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|(440+441+442+443)                     |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|440 Dana posojila                     |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in  |        |
|drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  |        |
|lasti                           |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |        |
|DELEŽEV (IV.-V.)                      |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                      |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|500 Domače zadolževanje                  |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                |      10,33|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                     |      10,33|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|550 Odplačila domačega dolga                |      10,33|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |     –485,42|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |     –10,33|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)         |     475,09|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                |     485,42|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občin povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračune občin tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu Občine Trebnje.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert se vroči Občinskim svetom in nadzornemu odboru Občine Trebnje ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-152/2006
Trebnje, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
 
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
 
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.