Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica, stran 15527.

Na podlagi 8. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21., 28. in 33. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 91/03) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Tarifnega pravilnika tako, da se glasi:
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v EUR/m3,
– tarifna postavka za obračun števnine v EUR/vodomer
– tarifna postavka za obračun priključne takse v EUR.
2. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
Števnina, ki jo porabnik plača ob ceni vode, se določi v višini:
+-------------------------------------+----------------+
|– za vodomere, dimenzije 1/2« in 3/4«|1,0918     |
|                   |EUR/mesec,   |
+-------------------------------------+----------------+
|– za vodomere, dimenzije 1« in več  |5,4588     |
|                   |EUR/mesec.   |
+-------------------------------------+----------------+
4. člen
Obrazložitev izraza C v drugem odstavku 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
C – cena za l/s, določena v EUR.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člen tako, da se glasi:
+------------------------------------------------------------------+---------+
|Tip porabnika                           |cena za |
|                                 |l/s   |
|                                 |v EUR  |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|1. Individualne stanovanjske hiše, enota dvojčka, enota vrstne  | 1.310,11|
|hiše, stanovanjske enote v bloku, počitniške hiše, zidanice,   |     |
|samostoječe garaže, drvarnice, čebelnjaki in podobno       |     |
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2. Šole, vrtci, dijaški domovi in podobno             | 1.572,13|
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3. Športni objekti, kino dvorane, zdravstvo, mrliške vežice,   | 3.144,26|
|kioski, lovski domovi, gasilski domovi, objekti za opravljanje  |     |
|dejavnosti trgovine, gostinstva, turizma ter obrti ali obrti   |     |
|podobne dejavnosti (storitvene in proizvodne dejavnosti),     |     |
|kmetijstvo, gospodarska poslopja, kmečki turizem, cvetličarstvo, |     |
|vrtnarstvo, pisarne, biroji in podobno              |     |
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|4. Industrija, ki rabi vodo iz javnega vodovoda za tehnološke   | 5.240,43|
|namene, mlekarne, živilsko predelovalna industrija in podobno   |     |
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|5. Požarna varnost za vsako predvideno l/s            |  109,18|
|                                 |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
6. člen
Spremeni se zadnji stavek prvega odstavka 17. člena tako, da se glasi:
Konstanta K1 znaša 0,5240 EUR.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Vsi zneski, ki so določeni v EUR, se do 31. 12. 2006 preračunajo v SIT po tečaju zamenjave.
Št. 00201-3/04
Sodražica, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l. r.