Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5861. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč, stran 15542.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/0, 8/03 in 58/03) je Občinski svet Občine Zreče na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04 in 76/06) na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja
s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga sprememb)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1993 in družbenega plana razvoja območje Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 64/99) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč (v nadaljnjem besedilu: spremembe ZN Centra Zreč – C5).
(2) Spremembe ZN Centra Zreč – C5 je izdelalo podjetje Area – LINE d.o.o., pod št. proj. U 12/2006 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(vsebina načrta sprememb)
Spremembe ZN Centra ZREČ – C5 določa mejo ureditvenega območja sprememb, funkcijo območja, lego, potek in zmogljivost ter velikosti objektov in naprav, pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in naprav, vodnogospodarske ureditve, pogoje za komunalno urejanje, okoljevarstvene in druge pogoje, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
3. člen
(sestava načrta sprememb)
Spremembe ZN Centra Zreč – C5 iz 1. člena odloka vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
A TEKSTUALNI DEL:
1. Odlok o spremembah ZN Centra Zreč – C5
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev lokacijskega načrta
4. Tehnični elementi za zakoličenje
B GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz planskega akta občine
2. Katastrski načrt
3. Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
4. Prikaz območja sprememb
5. Namenska raba
6.1 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor -razporeditev dejavnosti in lege objektov
6.2 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zazidalna situacija
6.3 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor –pogoji za projektiranje in omejitve
6.4 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – tehnični pogoji – varstvo pred požarom
7. Prometna ureditev
8. Zbirna karta komunalnih vodov
9. Zakoličbeni načrt in parcelacija
10. Idejna zasnova hortikulturne ureditve.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg območja sprememb)
(1) Območje obravnave Sprememb ZN Centra Zreč – C5 vključuje naslednje parcele:
– območje v planski celoti C5:
104/1, 104/4, 104/10, 104/27, 104/28, 106/2, 106/3, 108/2, 108/4, 108/5, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 11/4, 111/5, 111/6, 111/8, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 112/9, 112/10, 112/21, 118/2, 121/7, 1373/2 in 1392/2 vse k.o. Zreče,
– območje v planski celoti C7:
112/1, 112/2, 112/11, 112/12- del, 112/13-del, 112/14, 112/15, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 112/22 vse k.o. Zreče;
Območje Sprememb ZN Center Zreče – C5 je prikazano v grafičnih prilogah.
(2) Opis meje topografsko:
Izhodiščna točka opisa meje je severno-zahodni vogal obravnavanega območja
(x =136 299.41, y =530 053.15).
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|Smer     |Opis                             |
|neba     |                               |
|       |                               |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|na severu  |Meja poteka od izhodiščne točke severozahodnega vogala    |
|       |veljavnega zazidalnega načrta na robu cestišča naselja    |
|       |bungalovov.                          |
|       |Od tu severna meja poteka proti vzhodu do funkcionalnega   |
|       |zemljišča doma ostarelih občanov. Ta del meje je identičen  |
|       |meji veljavnega zazidalnega načrta. Od tu zavije meja proti  |
|       |jugu tako, da na vzhodni strani mejo Sprememb ZN določa    |
|       |zahodno in južno mejo gradbene parcele doma ostarelih     |
|       |občanov, se nadaljuje po zahodni meji obstoječega dovoza do  |
|       |doma, od tu pa zavije v smeri proti regionalni cesti, in   |
|       |sicer po robu dovozne ceste obstoječih parkirišč       |
|       |stanovanjskih blokov do vzhodnega roba cestišča Ceste na   |
|       |Roglo.                            |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|na vzhodu  |Meja sprememb ZN poteka po vzhodnem robu Ceste na Roglo,   |
|       |oziroma regionalne ceste, do severnega roba uvoza na     |
|       |avtobusno postajo.                      |
|       |                               |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|na jugu   |Meja poteka po severni parcelni meji gradbenih parcel     |
|       |avtobusne postaje (119/4), objekta občine (119/3), blagovnice |
|       |(104/25 in 104/22), vrtca (104/9, 104/6 in 104/13) in     |
|       |zahodnem robu gradbene parcele vrtca (104/13) vse k.o. Zreče. |
|       |Nato na jugu in zahodu zaokroži zunanji bazenski kompleks   |
|       |Term Zreče. Meja obravnave se nadaljuje po severni parcelni  |
|       |meji gozda 104/1 k.o. Zreče.                 |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|na zahodu  |Na zahodu poteka meja po vzhodnem robu dovozne ceste za    |
|       |naselje turističnih bungalovov, parc. št. 112/7 k.o. Zreče.  |
|       |                               |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
(3) Velikost območja
Površina obravnavanega območja meri ca. 64.780,00 m2.
(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(5) Zemljišča, ki so vključena v izvedbo Sprememb ZN Center Zreče – C5 zunaj meje območja urejanja obsegajo parcele opredeljene zaradi:
– izgradnja novega cestnega priključka na regionalno cesto R III-701/1430 in preureditev zemljišč obstoječega priključka: parcele št. 1392/2, 114/1 in 114/4 vse k.o. Zreče,
– izgradnja podhoda pod regionalno cesto in navezavo na vzhodni del centra Zreč parcele št. 121/12, 872/1, 872/3 in 1391/2 vse k.o. Zreče,
– preureditev dovoza na parkirišče stanovanjske soseske: parcele št. 108/6 k.o. Zreče,
– preureditev zemljišč obstoječega dovoza do doma starejših občanov:
parcele št. 114/20 k.o. Zreče,
– rekonstrukcija in navezava obstoječe dovozne ceste stanovanjske soseske na severozahodno napajalno cesto v območju sprememb
parcelna št. 112/1 in 113//1 vse k.o. Zreče;
(6) Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja Sprememb ZN Center Zreče – C5 možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
(7) Predvidene rušitve in odstranitve:
– rušitev obstoječega dela parkirišča ob dovozu iz regionalne ceste in ureditev ob hotelu parcelna št. 108/1, 108/5, 109/5 in 111/2 vse k.o. Zreče.
5. člen
(izbrana rešitev)
Strokovna rešitev prostorske ureditve so pridobljena z izborom variantne rešitve.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
6. člen
(1) V planskih dokumentih z urbanistično zasnovo je predlagano območje ureditve namenjeno centralnim dejavnostim ter zdraviliško turistični gradnji.
(2) Območje je namenjeno izgradnji mesto-tvornih objektov in objektov zdraviliško-turistične dejavnosti z vsemi potrebnimi spremljajočimi ureditvami prometne in gospodarske infrastrukture.
(3) Znotraj območja se novi objekti razporejajo skladno s prostorskimi danostmi, z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. Izhodišče novih gradenj in ureditev je ob razvoju mesta in turističnem programu, predvsem coniranje dejavnosti z navezavo na skupne odprte površine z izboljšanjem orientacije centralnega dela Zreč.
Obravnavane spremembe delijo območje v tri sklope:
– javen prostor z novo formiranim mestnim trgom,
– območje zdraviliško turističnega programa,
– območje zelenih površin;
  Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe
+----------+--------------------+------------------+-------------------------+
|OZNAKA  |PREVLADUJOČA    |Obstoječi objekti |Predvideni objekti    |
|OBMOČJA  |NAMENSKA RABA    |         |             |
|     |          |         |             |
+----------+--------------------+------------------+-------------------------+
|C- 5   |Centralne      |Parkirišče    |MESTNI TRG        |
|     |dejavnosti:     |Parkovne ureditve |A – Javna ploščad z   |
|     |MESTO-TVOREN PROGRAM|         |dvonivojsko kletno    |
|     |          |         |garažo          |
|     |          |         |B – Poslovna stavba,   |
|     |          |         |C – Parkirišče      |
+----------+--------------------+------------------+-------------------------+
|C- 5, C- |Zdraviliško     |Hotel s      |D – Hotel s kletnimi   |
|7     |turistične     |prizidkom,    |garažami,        |
|     |dejavnosti:     |Zdrav.      |E – Krak z bazenom,   |
|     |          |terapevtski obj. |F – Parkirišče: I. in  |
|     |          |Kopališki     |II. faza         |
|     |          |kompleks Trg,   |             |
|     |          |parkirišče,    |             |
|     |          |parkovne ureditve |             |
+----------+--------------------+------------------+-------------------------+
|C- 7   |Zdraviliško     |Proste zelene   |Ohranjanje gozdnega   |
|     |turistične     |površine     |območja,         |
|     |dejavnosti     |         |z možno prezentacijo   |
|     |Zelene površine   |         |gomilnih grobišč;    |
+----------+--------------------+------------------+-------------------------+
(4) Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, predvidene s temi spremembami. Dopustne so tiste dopolnilne dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive skladno z veljavnimi predpisi in so kompatibilne z osnovnim programom območja ter ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosednjih stanovanjskih sosesk, oziroma pogojev otroškega varstva.
(5) Vsak investitor vodi za svojo dejavnost samostojen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja skladno z veljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
7. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)
(1) Osnovna izhodišča umeščanja grajenih struktur so:
– prostorske omejitve (varstveni pasovi javne gospodarske infrastrukture ceste, gozdni rob),
– območje vizur na naselja Zreče,
– obstoječe gradbene linije in geometrija širšega prostora,
– varstveni režim arheološkega območja,
– dostopnost do objektov in urejenost s prometno in drugo infrastrukturo.
(2) Prostor je razdeljen v več območij s podrobneje opredeljeno namensko rabo. Vsako območje opredeljuje eno ali več gradbenih parcel. Meja gradbene parcele je prikazana na grafičnih prilogah. Znotraj vsakega območja so opredeljeni pogoji za posege v prostor. Na območju obstoječih dejavnosti se praviloma povzemajo obstoječe rabe.
(3) Na območju novih gradbenih parcel pa so s pomočjo regulacijskih linij posebej opredeljene površine za gradnjo objektov (območja maksimalnih gabaritov objektov) ter drugi posebni ali dodatni pogoji.
(4) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– določen je odmik gradbene linije od prometnic;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov;
– urejeni so dovozi in dostopi za invalide in starejše ljudi;
– parkirna mesta za občane in obiskovalce bodo urejena skladno s funkcijami parkirišč;
– lokacija objektov v območju osrednjega centra zahteva primerno arhitektonsko oblikovanje objektov s poudarkom prepoznavnosti objektov po dejavnosti in prilagoditvijo tehnološkim zahtevam;
– strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo objektov in obstoječimi objekti;
– fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali; omet, beton, opeka, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov, dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv;
– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah oziroma v ločitvenih linijah parkirišč;
– obvezna je maksimalna ohranitev območja gozda z arheološkimi najdbami;
– ureditev osrednje zelene površine pred zdraviliško-turističnim objektom in novim hotelskim objektom ima reprezentativni značaj;
– ostale zelene proste površine se parkovno uredijo z neformalnimi skupinami dreves ter pokrovnega grmičevja;
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
(5) Usklajenost projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z določili teh sprememb potrdi občinska služba za okolje in prostor.
Tabela 2: Pogoji za oblikovanje in gabariti predvidenih objektov
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|OZNAKA  |Gabariti in pogoji oblikovanje                  |
|OBMOČJA  |                                 |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|A     |JAVNA PLOŠČAD S KLETNO GARAŽO                  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Tlorisni gabariti:                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– zasnova objekta je pravokotna in postavljena tako, da na    |
|     |nivoju terena tvori trg,                     |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega je prilagojena prometnemu dostopu,            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagan izhodiščni gabarit: 52.00 X 36.00 m,         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in   |
|     |zahtevanih odmikov;                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– upoštevati je potrebno dostope obstoječih in novih objektov in |
|     |intervencijske dovoze,                      |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– dopolnitev program ploščadi je otroško igrišče, drsališče ali |
|     |osrednji vodni element trga,                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– na trgu se lahko postavljajo začasni sezonski objekti, ki ne  |
|     |ovirajo dostopov in intervencije, kakor tudi ulična oprema,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– začasne postavitve, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti,   |
|     |morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti na robu  |
|     |trga;                              |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– objekt garaž je kletne izvedbe je na nivoju terena na južni  |
|     |strani;                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– maksimalni višinski gabarit 2K s povozno streho,        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– niveleta je prilagojena dovozu ob priključku na regionalno   |
|     |cesto in dostopom v poslovni objekt na južni strani,       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 402.60 m n.m.,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– iz kletnih etaž se zagotovijo normalni dovozi in dostopi,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– za javne dostope se izvedejo nadkrita stopnišča, ki se lahko  |
|     |podaljšajo v nakritje frekventiranih poti,            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Strehe:                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– ravna streha kot pohodna in povozna ploščad,          |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– naklon je prilagojen odvodnjavanju meteorne vode s ploščadi,  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– v strešnem delu garaž je možno izvesti steklene ali zračne   |
|     |preboje za osvetlitve in zračenje,                |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– kritina je dekorativen tlak mestnega trga,           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izbor materialov je prilagojen funkciji in tehnološki izvedbi |
|     |objekta in funkciji mestnega trga;                |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– drugi pomožni objekti in provizioriji niso dopustni;      |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– max. do 80%                          |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|B     |POSLOVNA STAVBA                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Tlorisni gabariti:                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega objekta zapira mestni trg in sledi objektu občine;    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagani izhodiščni gabariti: 52.0 m X 12.0 m,        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– zasnova in postavitev je prikazana v grafičnih prilogah,    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in   |
|     |zahtevanih odmikov,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– načeloma je objekt enoten volumen               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem    |
|     |osončenju sosednjih stavb in parcel;               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– dozidave objekta niso dovoljene;                |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– objekt se navezuje na kletne garaže na severni strani objekta, |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– pritličje je na severni strani na nivoju mestnega trga,    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +2N + IN,          |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 402.75 m n.m.,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– vse naprave na objektu / prezračevanje ipd. morajo biti    |
|     |znotraj maksimalnega gabarita, oziroma so pri višinsko členjenem |
|     |objektu naprave v delu + IN, ki je tlorisno bistveno manjši od  |
|     |osnovnega tlorisa;                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Strehe:                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi   |
|     |odtoki ali nizka dvo ali večkapnica oblikovana skupaj s fasadnim |
|     |vencem,                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno |
|     |namestiti na dele +IN etaže;                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni trajni materiali |
|     |in okolju prilagojene barve;                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– niso dopustni;                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |max. do 80%                           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene |
|     |parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja,  |
|     |parkiranje, manipulativne površine idr.);            |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|C     |PARKIRIŠČE – MESTNI TRG                     |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Tlorisni gabariti:                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– oblika prilagojena razpoložljivemu prostoru in obstoječim   |
|     |ureditvam,                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– prevladujejo pravokotni parkirni nizi;             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagani skupni okvirni gabariti:              |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |127.00 X 33.00 m,                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega in tlorisna zasnova je prikazana v grafičnih prilogah,  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– na ureditvah se občasno lahko postavijo začasni objekti za   |
|     |potrebe prireditev,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– obvezno je urediti in vzdrževati predvidene zelene ureditve;  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izvedena ureditev je na nivoju terena,             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščna kota ploščadi je 402.65 do 404.90 m n.m.,      |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izbor je pogojen s tehničnimi izvedbami in trajnosti      |
|     |materialov;                           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– niso dopustni;                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |max. do 80%;                           |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|D     |HOTEL S KLETNIMI GARAŽAMI                    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega objekta je nadaljevanje kompleksa hotelsko zdraviliškega |
|     |programa z navezavo na osrednje peš promenade;          |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagani izhodiščni gabariti: 80.0 m X 20.0 m + 35.0 X 13.0 |
|     |m (vhodna avla)                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– zasnova in postavitev je prikazana v grafičnih prilogah,    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in   |
|     |zahtevanih odmikov,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– načeloma je objekt enoten volumen,               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem    |
|     |osončenju sosednjih stavb in parcel;               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– dozidave objekta so izjemoma dovoljene, v kolikor se ohranja  |
|     |varovanje arheološkega območja in primerno velikih zelenih    |
|     |parkovnih površin;                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– objekt ima v osnovnem tlorisnem gabaritu dva nivoja kletnih  |
|     |etaž za gospodarski del hotela in garaž,             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– pritličje je na severni strani na nivoju nove krožne ceste in |
|     |se prilagodi peš prehodu na nivoju terena (preboj skozi objekt)v |
|     |osi promenade, ki povezuje turistično zdraviliški program z   |
|     |naseljem bungalovov,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +3N + M,           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 405.25 m n.m.,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– vse naprave na objektu / prezračevanje ipd. morajo biti    |
|     |znotraj maksimalnega gabarita, oziroma so pri višinsko členjenem |
|     |objektu naprave v delu + M, ki je tlorisno bistveno manjši od  |
|     |osnovnega tlorisa;                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Strehe:                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– streha je lahko sestavljena iz klasične dvokapnice do ravnih  |
|     |delov strehe z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali nizka |
|     |dvo ali večkapnica oblikovana skupaj s fasadnim vencem,     |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno |
|     |namestiti na mansardne dele;                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni trajni materiali |
|     |in okolju prilagojene barve;                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– so pogojno dopustni, samo za potrebe infrastrukture;      |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |max. do 80%                           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene |
|     |parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja,  |
|     |parkiranje, manipulativne površine idr.);            |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|E     |KRAK Z BAZENOM                          |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega objekta zapira zunanji bazenski kompleks in je pravokoten |
|     |zaključek hotela s kletnimi garažami;              |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagani izhodiščni gabariti: 48.0 m X 24.0 m,        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– zasnova in postavitev je prikazana v grafičnih prilogah,    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in   |
|     |zahtevanih odmikov,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– načeloma je objekt enoten volumen,               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem    |
|     |osončenju sosednjih stavb in parcel;               |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– dozidave objekta so pogojno dovoljene na stiku obeh krakov,  |
|     |vendar ne v maksimalno dovoljeni višini;             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– objekt se navezuje na kletne garaže hotelskega objekta,    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– pritličje je prilagojeno dostopu na zunanji bazenski kompleks |
|     |in stičnega objekta hotela s kletnimi garažami,,         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +2N + M,           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 403.60 m n.m.,   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– vse naprave na objektu / prezračevanje ipd. morajo biti    |
|     |znotraj maksimalnega gabarita, oziroma so v mansardi;      |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Strehe:                             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– načeloma je streha klasična dvokapnica ali enokapnica tako, da |
|     |se južna strešina prilagodi oblikovanju obstoječega       |
|     |zdraviliškega objekta ali pa je na celotnem delu objekta ravna  |
|     |streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali nizka dvo  |
|     |ali večkapnica oblikovana skupaj s fasadnim vencem,       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno |
|     |namestiti na strešne dele ali mansardo;             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni trajni materiali |
|     |in okolju prilagojene barve;                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– niso dopustni;                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |max. do 80%                           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene |
|     |parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja,  |
|     |peš promenade, ploščadi, idr.);                 |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|F     |PARKIRIŠČE I. in II. faza                    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Tlorisni gabariti:                        |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– oblika je prilagojena razpoložljivemu prostoru in potrebam,  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– prevladujejo pravokotni parkirni nizi;             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– predlagani skupni okvirni gabariti:              |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |I. faza: 71.00 X 51.00 m,                    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |II. faza 65.00 X 29.00 m,                    |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– lega in tlorisna zasnova je prikazana v grafičnih prilogah,  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– na ureditvah se občasno lahko postavijo začasni objekti za   |
|     |potrebe prireditev,                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– obvezno je urediti in vzdrževati predvidene zelene ureditve;  |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Etažnost:                            |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izvedena ureditev je na nivoju terena,             |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izhodiščni koti ploščadi:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |I. faza 405.30 do 406.90 m n.m.,                 |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |II. faza 405.20 do 406.50 m n.m.                 |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Materiali in barve:                       |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– izbor je pogojen s tehničnimi izvedbami in trajnosti      |
|     |materialov;                           |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pomožni objekti:                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |– niso dopustni;                         |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |Pozidanost gradbene parcele:                   |
|     |                                 |
|     +-----------------------------------------------------------------+
|     |max. do 80%;                           |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
8. člen
(gradbene parcele, parcelacija)
(1) Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo) ali deliti, in sicer tako, da se upošteva vse ostale omejitve in da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne površine Ohranjajo se predvidena mesta uvozov. Možno je opuščanje oziroma zmanjševanje števila uvozov.
(2) Ograjevanje parcel praviloma ni dovoljeno. Kolikor se postavljajo Graje ob javnih peš prehodih so enotno oblikovane. Posamezne delitve med internimi, površinami z omejeno skupno rabo in javnimi površinami pa se izvedejo samo z zasaditvijo. Zasaditev na cestnih priključkih in na mestih izvozov iz posameznih parkirnih nizov ne sme ovirati preglednosti za vključevanje na prometnico.
(3) Raščen teren je v pretežnem delu rahlo padajoč. Kolikor se zunanja ureditev izvaja s podpornimi zidovi izvedenimi terasasto, so le ti lahko visoki do 1.00 m z vmesnimi zasaditvami, ali zaradi tehničnih zahtev tudi višji z obvezno varovalno ograjo.
(4) Načrt parcelacije je sestavni del Sprememb ZN Center Zreče – C5.
9. člen
(zelene površine)
(1) Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora upoštevati značilnosti širšega prostora in funkcijo ožjega jedra Zreč.
(2) Zelene površine morajo biti urejene skladno z vsebinsko zasnovo posameznih območij. Temu se prilagaja struktura in način saditve ter vrstni izbor. Zasaditev se podrobneje obdela v izvedbenih načrtih.
(3) Glede na značilnosti krajinske zasnove območja in zasajevanja je območje razdeljeno v več območij:
– varovane gozdne površine,
– parkovne površine javnega in skupnega odprtega prostora;
– zelene bariere,
– varstveni pasovi ob cestah.
(4) Varovane gozdne površine
Na delu obravnavanega območja, ki leži znotraj arheološkega spomenika in za katerega velja arheološki varstveni režim, se v večji meri ohranja obstoječi gozd, delno pa se prostor uredi v neformalni povezovalni park med zdraviliškim-hotelskim kompleksom in vilami. Kot zelena bariera med programskima sklopoma v prostoru se ohranja sklenjena gozdna površina ob zahodni meji obravnavanega območja. Gozdne površine na območju imajo varovalno in socialno (rekreacijsko – turistično) funkcijo, potrebno je redno vzdrževanje.
(5) Javne parkovne površine
Park pred zdraviliško-turističnim objektom in novim hotelom
Prosta osrednja zelena površina se uredi kot reprezentančni park, ki nadgrajuje prepoznavnost zdraviliškega jedra in objektov. Park naj bo zasnovan tako, da upošteva prehodnost območja (povezave s parkirišči, hoteli, zdraviliškim kompleksom, sosesko itd.). Promenada med zdraviliškim objektom in parkom je zasajena z manjšimi drevesi (obstoječe). Zasaditev v parku ima reprezentativni značaj. Ob promenadi in osrednji dostopni osi se zasadi večje grede barvno in teksturno usklajenih trajnic, pokrovnic itd. V parku se ohrani obstoječa večja vitalna drevesa, lahko se zasadi nekaj večjih okrasnih dreves. Ob severnem robu parka se vzpostavi zeleno bariero med cesto in parkom – zasadi se drevored, grmovnice ali modulira teren.
Park ob mestnem trgu
Obstoječi park se funkcionalno poveže z mestnim trgom. Na območju trga se predlaga ureditev otroškega igrišča, ta ima zato izrazito urbani značaj (izbor igral). Trg je utrjena prosta površina, katere del je namenjen tudi začasni postavitvi zimskega drsališča. V namen členitve prostora se na ploščadi zasadi linije manjših okrasnih dreves (listavcev). Park ob njem ima neformalni značaj.
Park zahodno od novega hotela
Ureditev parka predlaga vključitev arheološkega značaja območja v del turističnih zanimivosti Zreč. V primeru bodočih arheoloških raziskav (in najdb) je v tem delu območja možna prezentacija gomilnih grobišč. Park ima neformalni značaj, osrednja pot je os promenade, ki povezuje zdraviliško središče z nizom vil. Povezovalna pot, ki poteka od jugozahodne do severne meje območja, ima rekreativni značaj.
(6) Zelene bariere
Zelene bariere so zasaditve med različnimi programskimi območji.
Med mestnim trgom in parkom ob obstoječem hotelu se, kot rob parka, ohrani zasaditev (strižene grmovnice). Zasaditev enakega tipa se predvidi ob uvozu v garažo (zmanjšanje vizualne izpostavljenosti).
Med zdraviliškim objektom in novim hotelom se uredi zelenica, v tem vmesnem prostoru je možna zasaditev manjših dreves in grmovja, lahko tudi pokrovnih rastlin.
Kot vizualna bariera med vrtcem in športno-rekreacijskim vodnim parkom se na njegovi južni meji (ob ograji) zasadi visoko živo mejo (avtohtone vrste).
Območje novega hotela ob dovozu v garažo in servisnem vhodu je potrebno vizualno in funkcionalno ločiti od »arheološkega« parka. V ta namen se po celotni dolžini opornega zidu zasadi grmovnice, ob glavni promenadni osi pa se ohranja posamezna drevesa – ob prehodu od stavbe proti gozdu. Med bazenskim delom novega hotela in parkom se lahko uredi zunanja terasa – njen prostor zaključuje linija manjših okrasnih dreves, ki omogočajo vizualen stik s parkom, od javne poti pa se ločuje z zasaditvijo pokrovnic ali nižjih grmovnic.
(7) Varstveni pasovi ob cestah
V varstvenem pasu ob regionalni cesti in kot rob mestnega trga se oblikuje vegetacijski pas – drevored, za zasaditev se uporabi vrsta listavca s srednje-veliko krošnjo.
V območju turističnega središča se ob cestah in ločitvenih linijah parkirišč zasadijo drevoredi (uporabi se vrsta avtohtonih listavcev s srednjeveliko ali manjšo krošnjo), nekateri služijo tudi kot vizualna ločnica med stanovanjskim in turističnim območjem.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE
10. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Na območju Spremembe ZN Centra ZREČ – C5 ni površinskih voda, zato niso predvideni posegi vodnogospodarskih ureditev.
(2) Odvajanje padavinskih vod je opredeljeno v poglavju kanalizacija.
(3) Na obravnavanem območju ni dovoljena dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaženja voda. V kolikor se v zdraviliški ali gostinski dejavnosti pojavijo tehnološke odplake ali drugače obremenjene odplake, je nujno v projektu PGD pripraviti predhodno čiščenje pred priključkom na javni kanalizacijski sistem.
VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
11. člen
(splošno)
(1) Območje obstoječih objektov in ureditev je komunalno opremljeno.
Za vso novo in rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne ukrepe.
(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
(4) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura gradbenih parcel obsega: javni dostop, dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, telefon in plinovodno omrežje.
(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso javno gospodarsko infrastrukturo.
12. člen
(cestno omrežje)
(1) Obstoječi skupni dovoz (parc. št. 108/6 k.o. Zreče) v območje za stanovanjsko sosesko, javno parkirišče in turistični kompleks se ukine. Tudi napajanje doma starejših občanov preko parcele 111/8 k.o. Zreče se ukine. Za napajanje stanovanjske soseske S 15 se koristi obstoječ priključek na parc. št. 878/ 21 k.o. Zreče.
(2) Nov dovoz oziroma nov priključek na regionalno cesto RIII – 701/ 1430 Pesek – Zreče se izvede cca 36 m jugovzhodno od obstoječega. Nov dovoz ohranja pomen osrednjega priključka za napajanje osrednjega mestnega trga z garažnim objektom, javnim parkiriščem in dovoz do zdraviliškega kompleksa v celoti.
(3) Nov cestni priključek na regionalni cesti je opremljen z levim zavijalnim pasom dolžine cca 30.0 m. Za izvedbo zavijalnega pasu se izvede rekonstrukcija regionalne ceste skupaj s hodnikom za pešče.
(4) Znotraj kompleksa mestnega trga, javnih parkirišč in dovozov do objektov zdraviliško turističnega programa je predvidena omejitev hitrosti odvijanja prometa na 30 km/h.
(5) Na severnem robu obstoječe pozidave se izvede nova povezovalna cesta del po obstoječi napajalni cesti parc. št. 111/8, ki se nadaljuje po parc. št. 112/21, oziroma v javno pot parc. št. 112/20 vse k.o. Zreče. Odcep povezovalne ceste je nova krožna cesta, ki gre po parc. št. 112/2, 112/9 in 112/1 in se priključi na dovozno cesto za bungalove parc. št. 112/17 vsek.o. Zreče. Prečni del krožne ceste na parceli št. 112/ 2 poveže javno parkirišče na parc. št. 108/ 4 k.o. Zreče z obstoječo napajalno cesto na parc. št. 112/12 in 112/16 vse k.o. Zreče.
(6) Vse napajalne in dovozne ceste (ulice) so predvidene širine 5.50 m, krožna cesta je enosmerna širine 3.75 m.
(7) Glede na nov prometni skelet in spremembo prometnega režima se obstoječe parkirne površine funkcionalno ločijo. Ob novem priključku na regionalno cesto se z rekonstrukcijo uredijo javne parkirne površine na nivoju terena. Južno od uvoza se uredi na nivoju terena mestni trg, kot osrednjo ploščad, pod katero se zgradi kletna garaža v dveh etažah. Ob objektu hotela so parkirna mesta namenjena zaposlenim in parkiranju avtobusov turističnega kompleksa. Parkirišče za domom ostarelih občanov se rekonstruira in poveča za potrebe novega hotela. Novo večje parkirišče je namenjeno osebnim avtomobilom, kakor tudi avtobusom gostom hotela.
(8) Z rekonstrukcijo in novogradnjo se uredi potrebo število parkirnih mest. Pregled po sklopih uporabe:
+-------------------------------+------------------------+
|Območje ureditve – po funkcijah|Predvideno število   |
|                |parkirnih mest     |
+-------------------------------+------------------------+
|                |            |
+-------------------------------+------------------------+
|Javno parkirišče – mestni trg |52 PM          |
+-------------------------------+------------------------+
|Kletna garaža – mestni trg   |152 PM         |
+-------------------------------+------------------------+
|Parkirišče za obstoječi    |            |
|turistični program:      |            |
|obiskovalci          |58 PM          |
|zaposleni           |16 PM + 4 PM-bus    |
+-------------------------------+------------------------+
|Parkirišče za nov turistični  |            |
|program:            |            |
|Rekonstrukcija         |56 PM          |
|Novogradnja I. faza      |67 PM + 6 PM-bus    |
|Novogradnja II. faza      |23 Pm + 5 PM-bus    |
+-------------------------------+------------------------+
(9) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki.
(10) Za predvidene novogradnje in rekonstrukcije cestnega omrežja in novega priključka na regionalno cesto je potrebno izdelati PGD, PZI projekte skladno s projekti zunanjih ureditev posameznih objektov. Pri projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
(11) Poleg voznih površin so predvidene v območju sprememb ZN center Zreče – C5 ureditve peš poti. Oblikovanje mestnega trga je v celoti namenjen peš povezavam in dostopom do objektov. Iz ploščadi mestnega parka so preko stopnišč in ramp urejeni dostopi do kletnih garaž. Predvidena je izgradnja peš podhoda pod regionalno cesto RIII 701 ob novem cestnem priključku.
Ostale peš povezave so poti v parkovno urejenih zelenicah.
(12) Vse prometne površine služijo tudi potrebam za dostope in prevoze intervencijskim vozilom. Zagotovljen mora biti tudi intervencijski dovoz na mestni trg – ploščad nad kletnimi garažami. Za potrebe intervencije se nove prometnice izvedejo krožno z navezavo na obstoječe prometno omrežje. Ohranijo se tudi možni prevozi do prometnega skeleta za napajanje stanovanjske soseske na severni strani obravnavanega območja.
13. člen
(vodovod)
(1) Na obravnavanem območju potekajo magistralni komunalni vodi vodovodnega sistema.
(2) Za izvedbo novogradenj in ureditev v okviru te sprememb je predvidena prilagoditev in posodobitev javnega vodovodnega omrežja za kvalitetno oskrbo z zadostnimi količinami pitne in požarne vode.
(3) Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju potekajo magistralni komunalni vodi kanalizacijskega sistema. Za potrebe izvedbe novogradenj in ureditev bo potrebno prilagoditi (prestaviti, posodobiti in ojačati) zadostno zmogljiv in kvaliteten kanalizacijski sistem za odvod komunalnih ter odpadnih vod s predvidenih objektov in površin.
(2) Ob novogradnji, preureditvah, posodobitvah se načrtuje ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne odpadne vode. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
(3) Odvajanaje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Za zmanjšan odtok padavinskih vod z urbanih površin je potrebno predvideti zadrževanje le-teh pred iztokom v kanalizacijo.
(4) Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnaževale z vodi škodljivimi snovmi naj se speljejo direktno v kanalizacijo, ke se lahko zaključi s ponikanjem, kolikor to dopuščajo geološke značilnosti tal. Odvajanje padavinskih vod iz parkirnih in manipulacijskih površin je potrebno urediti preko peskolovcev in lovilcev olj.
Mreža meteorne kanalizacije je zasnovana tako, kot kažejo grafične priloge.
(5) Komunalne odpadne vode se posodobijo in navežejo na obstoječ sistem fekalne kanalizacije. Le ta je zasnovana tako, kot kažejo grafične priloge. Navezuje se na primarni kolektor, ki poteka v območju regionalne ceste RIII- 701/1430 Pesek – Zreče.
(6) Za predvideno dopolnilno in prestavitve obstoječega kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
15. člen
(električno omrežje)
(1) Napajanje območja z električno energijo se vrši z odvzema iz javnega omrežja z navezavo na obstoječi trafo postaji.
(2) Območje Sprememb ZN Center Zreče – C5 križa ali se približuje naslednjim elektroenergetskim vodnikom:
– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 5 – TP Nova Dobrava (k-293),
– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 3 – TP Zreče 11 (k-344),
– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 5 – DV Skomarje (k-048),
– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za avtobusno postajo napajano iz TP Zreče 5 (t-231),
– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za hotej napajan iz TP Zreče 5 (t-282),
– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za napajanje bungalovov iz TP Nova Dobrava (t-231);
(3) Za priključitev novo predvidenih objektov na električno omrežje se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje. Nizkonapetostni razvod bo izveden pretežno v območju komunikacijskih koridorjov oziroma v cestah. Ustrezni zemeljski kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo, izvedeno s tipskimi kabelskimi jaški in zaščitnimi cevmi.
Za napajanje posameznega objekta z električno energijo se v postopku izdelave projekta za gradbeno dovoljene v pogojih opredeli eventualna potreba po grandji dodatne transformatorske postaje.
(4) Območje ima zgrajeno javno razsvetljavo. Predvidena je razširitev omrežja javne razsvetljave. Postavitev nove in posodobitev obstoječe javne razsvetljave se rešuje celostno.
(5) Pred začetkom gradnje garažne hiše in poslovnega objekta bo potrebno prestaviti obstoječ srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 5 – TP Nova dobrava (k-293).
(6) Pred pričetkom gradnje je potrebno pri Elektro Maribor, OE Slovenka Bistrica naročiti zakoličbo obstoječih kablovodov. Obstoječe kablovode bo potrebno na mestih, kjer bodo le ti ostali pod povoznimi površinami ustrezno mehansko zaščititi. Med gradnjo objektov mora investitor oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene kable. Treba je preprečiti trajno odlaganje ali posnetje materiala nad obstoječimi kabli.
(7) Vsa dela, prestavitve in križanja je potrebno izvesti v soglasju z upravljavcem ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter standardov in varnostnih ukrepov. Potrebno je izdelati PGD, PZI projekte ter upoštevati pogoje in soglasja upravljalca.
16. člen
(TK omrežje)
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Obstoječe TK omrežje je potrebno na podlagi projektne rešitve ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti. Celoten TK razvod bo izveden v kabelski kanalizaciji.
(2) Projekt TK priključka do posameznih objektov se izdela v fazi izdelave PGD, ko bodo znane potrebe po TK priključkih.
17. člen
(CaTV omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je že izveden primarni razvod kabelsko razdelilnega komunikacijskega sistema, zato je nujno pred posegi obstoječe vode ustrezno začititi oziroma prestaviti.
(2) Na območju Sprememb ZN Center Zreče – C5 se predvidi nov vod KRS, zato se položi zaščitne cevi ter vgradi potrebne kabelske jaške za potrebe nadaljne gradnje in razširitve razdelilnega komunikacijskega sistema.
(3) Za predvidene objekte je potrebno izdelati PGD, PZI projekte CaTV priključkov. Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh del za realizacijo CaTV omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
18. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Ob območju Sprememb ZN Center Zreče – C5 se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje.
Pred projektiranjem objektov je potrebno z upravljavcem distribucijskega omrežja uskladiti odmike posameznih objektov oziroma zasaditev parkovnih elementov od plinovodnega omrežja. Pri posegih nad plinovodno cevmi se zahteva stalen nadzor s strani upravljavca (Mestni plinovodi d.o.o. Koper).
(2) Napajanje predvidenih objektov bo izvedeno z internimi priključki.
(3) Za toplovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte ter pridobiti pogoje in soglasje upravljavca. Pred začetkom gradnje se izvede zakoličba obstoječega plinovodnega omrežja s strani upravljavca.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Investitor je dolžan za posamezne objekte zagotoviti na svojem zemljišču, v neposredni bližini prometnice prostor ustrezne velikosti, kjer bodo nameščene posode za odlaganje ločenih odpadkov, skladno z določili odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Zreče.
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih in odvažati na komunalno deponijo. Posode za zbiranje odpadkov bodo tipske.
(2) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo veljavni predpisi.
(3) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št 84/98, 45/00, 20/01, 13/03).
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
20. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov in območij naravnih vrednot. Na osnovi 105. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON – Uradni list RS, št. 96/04) v postopkih pridobitev gradbenih dovoljenj za objekte in ureditve na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij ni potrebna.
(2) Del obravnavanega območja sprememb ZN Center Zreče – C5 leži znotraj arheološkega spomenika Zreče – Rimsko grobišče Nova Dobrava, zavarovanega z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Zreče (Uradni list RS, št. 86/98), za katerega velja najstrožji arheološki varstveni režim, ki zahteva ohranitev obstoječega stanja v vzdrževanjem gozda.
(3) Južni del zavarovanega območja na parceli št. 111/1 k.o. Zreče se ohranja gozdno območje s stalnim arheološkim nadzorom.
(4) Območje predvidene gradnje hotela s kletnimi garažami (D), parc. št. 112/22 in II. faze parkirišč (F), parc. št. 112/1 vse k.o. Zreče so nujne predhodne arheološke raziskave, ki bodo omogočile, da se območje sprosti za gradnjo. Na nezazidanem delu območja raziskav se kot dopolnitev turističnega programa uredi prezentacija posameznih gomilnih grobišč.
(5) Na severozahodni meji obravnavanega območja je območje gozda na parc. št. 886/1-del in 112/18-del vse k.o. Zreče je nujno ohraniti gomilnega grobišča in situ.
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je obravnavano območje javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Ravni hrupa v severnem območju urejanja na stiku z obstoječo stanovanjsko pozidavo ne smejo presegati mejnih dnevnih in nočnih ravni hrupa, ki veljajo za II. območje – mešano območje, to je mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in nočne ravni hrupa 45 dBA.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je kot energetski vir predviden plin.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
23. člen
(varstvo voda)
(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod fekalnih in meteornih voda.
(2) Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo.
(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko peskolovov v ponikovalnice.
(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
(5) Na območju ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je treba izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
24. člen
(odpadki)
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.
25. člen
(varstvo tal)
(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev nasipov ter zelenic.
Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije.
(2) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi zemljišč in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne službe odlaganja odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov Podhom.
(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v poglavju komunalne in energetske infrastrukture.
26. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Lokacije načrtovanih gradenj in ureditev na obravnavanem območju zagotavljajo ustrezne odmike, oskrbo s požarno vodo ter intervencijske dovoze evakuacijske površine. Sprememba ZN Center Zreče – C5 upošteva določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
(2) Odmiki med posameznimi objekti presegajo 12 m in preprečujejo širjenje požara. Varen umik pred požarom je možen na zunanje, nepozidane površine, površine dovozov in najbližje skupne površine.
(3) Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter vodnih zadrževalnikov zagotavlja, da preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena. Obstoječe hidrantno omrežje se z izgradnjo novih objektov dopolni. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
(4) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventne vozila po obstoječem omrežju cest. Delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na obstoječih in predvidenih platojih.
(5) Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil. Izpolnjeni so pogoji za varen umik.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki ne bodo urejena v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA
28. člen
(1) Ureditve, zasnovane v območju Sprememb ZN Center Zreč – C5 se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati.
(2) Območje z mestnim programom se lahko deli na posamezne faze, in sicer:
– izgradnja kletne garaže in kletnega dela poslovnega objekta,
– izgradnja novega cestnega priključka na regionalno cesto in izgradnjo podhoda,
– preuredite obstoječih parkirišč na parc. št. 108/3, 108/4, 109/1 in 109/4 vse k.o. Zreče.
(3) Območje z zdraviliško turističnim programom se deli na naslednje faze:
– izgradnja nove cestne navezave na novo prečno oziroma krožno cesto,
– predhodne arheološke raziskave območja gradnje hotela z garažami in kraka z bazenom,
– izgradnja hotela s kletnimi garažami in ureditvijo parkirišč I. faze,
– izgradnja kraka z bazenom,
– izgradnja parkirišč II. faze;
(4) Izvedba se izvaja ločeno po območjih z različnimi programi. Posamezne faze je možno združevati ali jih terminsko zamenjati. Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, energetska in prometna ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
X. TOLERANCE
29. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji Sprememb ZN Center Zreče – C5 so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temI spremembami, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Dopustne so tolerance:
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta centralnega dela naselja,
– pri novgradnjah predvidenih objektov so možna odstopanja od predpisanih tlorisnih gabaritov do ± 20%, med tem ko so višinski gabariti določeni z maksimalnim številom etaž predvidene rabe.
(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele, ki niso v nasprotju z javno koristjo in predvideno namensko rabo območja ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
30. člen
Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in normalna raba bližnjih objektov in zemljišč,
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
 zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– zagotoviti dostope do zalednih gozdnih zemljišč,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami k Spremembam ZN Center Zreče – C5 za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje,
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo;
XII. ZAČASNI UKREPI
31. člen
(1) Na podlagi določil 81. člena Zakona o urejanju prostora se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje prostora celotnega območja Sprememb ZN Center Zreče – C5 zaradi načrtovanja prostorskih ureditev do realizacije gradnje predvidene s tem odlokom za celotni prostor, vendar ne več kot pet let. Za to območje Občina Zreče skladno s 85. členom ZUreP-1 uveljavlja predkupno pravico.
(2) Na vseh obstoječih objektih znotraj območja se lahko opravijo vzdrževalna in prenovitvena dela v okviru obstoječih gabaritov in v rabi, ki je kompatibilna z pretežno podrobno rabo območja določena s tem odlokom.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN
32. člen
Po realizaciji s temi Spremembami ZN Center Zreče – C5 načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.
XIV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(1) S sprejetjem th Sprememb ZN Center Zreče – C5 prenehajo veljati odloki, ki so vezani na območje, ki ga obravnavajo te spremembe, in sicer:
– Odlok o zazidalnem načrtu turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta Centra Zreč (Uradni list SRS, št. 3/87),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN turistično rekreativnega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč (Uradni list RS, št. 54/93),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Nova Dobrava in ZN Center Zreč (Uradni list RS, št. 52/93),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreativnega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč (Uradni list RS, št. 46/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč (Uradni list RS, št. 109/04);
(2) Spremembe ZN Center Zreče – C5 je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu Občine Zreče ter pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35053-0001/2006
Zreče, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.