Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5847. Program priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, stran 15529.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena in 79. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejmeta župan Občine Šmartno pri Litiji in župan Občine Litija v soglasju z ministrom za promet ter v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R O G R A M P R I P R A V E
medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 skladno z Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05) predstavlja prostorsko ureditev državnega pomena.
Sedanja cestna povezava Litija–Šmartno–Bič je kategorizirana kot regionalna cesta R2-416 in predstavlja pomembno povezavo doline reke Save z Dolenjsko regijo. V naselju Šmartno se od nje odcepi regionalna cesta R2-417, ki to območje povezuje z jugovzhodom (proti Trebnjemu) in regionalna cesta R3-645, ki predstavlja dodatno povezavo z Ljubljano. Priključevanje regionalne ceste R2-416 na glavno cesto G2-108 je izvedeno pod ostrim kotom, kar onemogoča normalno zavijanje proti Ljubljani. Motorni promet skozi Šmartno je dokaj gost, vozišče ima neustrezne tehnične elemente.
Zaradi vseh navedenih razlogov je gradnja obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 skupnega pomena za državo in lokalno skupnost.
Minister za promet je z dopisom št. 2645-56/2001/44-0031072 z dne 18. 1. 2005 podal pobudo za pričetek postopka priprave lokacijskega načrta za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 (v nadaljnjem besedilu: pobuda), v kateri je predlagal, da se pripravi in sprejme državni lokacijski načrt. Pobuda je obrazložena in dokumentirana s pregledno situacijo regionalne ceste v merilu 1: 5000.
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Pripravljavec in Občina Litija so dne 22. 3. 2006 sklenili Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347.
Priprava medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 v nadaljnjem besedilu: medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena) je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05);
– Dolgoročni in družbeni plan občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04);
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, Uradni list RS, št. 29/91, 89/02, 7/04, 44/04, 44/05);
 
II. Predmet in programska izhodišča medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je gradnja obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347.
Načrtovana ureditev poteka po območju Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija.
Dne 29. 6. 2006 je Pripravljavec v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prvi prostorski konferenci ni bilo udeležencev, zato tudi ni bilo podanih morebitnih priporočil.
 
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
Pripravljavec medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za izdelavo revizije okoljskega poročila, recenzije medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih in geodetskih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave, okoljskega poročila, ter vseh faz medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem glavnih in regionalnih cest zastopa Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Izdelovalec medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec), ki ga izbere naročnik po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
 
IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v konkretnem postopku priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v skladu z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave konkretnega medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Izpostava Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
12. Zavod za ribištvo Slovenije,
13. Zavod za gozdove Republike Slovenije,
14. ELES d.o.o., Ljubljana,
15. Elektro Ljubljana, d.o.o, Ljubljana
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo pripravljavec posreduje vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora, ter mnenj k dopolnjenemu predlogu medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v vednost z vsemi prilogami.
IV.2 Organizaciji oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku priprave konkretnega medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelovati le s posredovanjem podatkov o lastnem omrežju sta:
1. Telekom Slovenije d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode.
IV.3 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku celovite presoje vplivov na okolje da stališče k predlagani načrtovani ureditvi in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, in sicer na podlagi stališč in mnenj:
1. Ministrstva za zdravje,
2. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektorja za vode,
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v postopku celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora podati stališče k predlagani načrtovani ureditvi in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Ker se z medobčinskim lokacijskim načrtom za prostorsko ureditev skupnega pomena načrtuje preložitev obstoječe regionalne ceste na novo traso, ki ima podlago v medobčinskih prostorskih aktih Občin Šmartno pri Litiji in Občine Litija, se strokovna rešitev prostorske ureditve ne določi s primerjavo več variantnih rešitev. Načrtovalec na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti, potrdi in utemelji predlagano prostorsko ureditev. Načrtovalec lahko predlaga optimizacijo predlagane prostorske ureditve.
Pripravljavec, ministrstvo, pristojno za prostor, ministrstvo, pristojno za promet in naročnik potrdijo predlog načrtovalca, za katerega izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdela celovito urbanistično, krajinsko in arhitekturno in gradbeno tehnično strokovno rešitev.
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
VI.1 V postopku izdelave predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
 
VII. Postopek in roki za pripravo medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
VII.1 Postopek priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Strokovne in geodetske podlage iz točke VI.1 in točke VI.2 tega programa priprave in medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
VII.2 Faza utemeljitve strokovne rešitve in celovite presoje vplivov na okolje
1. Pridobitev smernic za načrtovanje
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (lega prostorske ureditve s tehničnim poročilom).
– Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage s strani nosilcev urejanja prostora iz točke IV. tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice in strokovne podlage v 30 dneh po prejemu vloge. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
2. V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-130/2006MK, z dne 9. 6. 2006 ugotovilo, da je za medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V fazi optimizacije predlagane načrtovane ureditve se opravi celovita presoja vplivov izvedbe na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja. Zagotovi se okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila.
3. Javna seznanitev in druga prostorska konferenca:
– Župan Občine Šmartno pri Litiji po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno seznanitev s predlagano načrtovano ureditvijo, okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu Občine Šmartno pri Litiji;
– Župan Občine Litija po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno seznanitev s predlagano načrtovano ureditvijo, okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu Občine Litija;
– Občina Šmartno pri Litiji v času javne seznanitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, da se v zvezi s predlagano načrtovano ureditvijo pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– Občina Litija v času javne seznanitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu Občine Litija, da se v zvezi s predlagano načrtovano ureditvijo pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– javna seznanitev traja najmanj 30 dni.
4. Optimizacija predlagane načrtovane ureditve
– Naročnik zagotovi optimizacijo predlagane načrtovane ureditve tako, da pri tem (smiselno) upošteva stališča nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega programa priprave, priporočila druge prostorske konference in kar najbolj mnenja in pripombe javnosti ter nosilcev urejanja prostora iz točke IV.4 tega programa priprave, pri čemer mora naročnik obrazložiti način upoštevanja in razloge za neupoštevanje;
– Pripravljavec pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, optimizirano predlagano načrtovano ureditev, da v 30 dneh izda sklep o potrditvi predlagane načrtovane ureditve oziroma izdajo potrdila zavrne.
VII.4 Faza predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
1. Izdelava predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke tega programa priprave.
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag, ter v skladu s priporočili druge prostorske konference izdela predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Pripravljavec zagotovi recenzijo predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca ter pripomb ministrstva pristojnega za prostor in ministrstva, pristojnega za promet dopolni predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Pripravljavec posreduje gradivo za javno razgrnitev in obravnavo medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v pregled in potrditev ministrstvu, pristojnemu za promet in ministrstvu, pristojnemu za prostor.
2. Javna razgrnitev in javne obravnave (potekata v obeh občinah)
– Župan Občine Šmartno pri Litiji s sklepom odredi javno razgrnitev predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v Občini Šmartno pri Litiji.
– Župan Občine Litija s sklepom odredi javno razgrnitev predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v Občini Litija.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Pripravljavec in Občina Litija obvestita javnost o dejstvu, o ureditvenem območju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, o organu, ki bo posredoval zahtevane podatke o načrtovanih ureditvah, ter o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave, kjer je omogočen vpogled v predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, ter o načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, v svetovnem spletu ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec na svojem območju, pisno ali z javnim naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na vplivnem območju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena o javni razgrnitvi in obravnavi prostorskega akta.
– Občina Litija na svojem območju, pisno ali z javnim naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na vplivnem območju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena o javni razgrnitvi in obravnavi prostorskega akta.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v Občini Šmartno pri Litiji.
– Občina Litija v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v Občini Litija.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov, ki bodo dane na območju občine Šmartno pri Litiji.
– Občina Litija v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov, ki bodo dane na območju občine Litija.
– Pripravljavec v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za prostor, naročnikom, ministrstvom, pristojnim za promet in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Pripravljavec po predhodnem mnenju ministrstva pristojnega za prostor ter ministrstva, pristojnega za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Pripravljavec na svojem območju pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena s stališči do njihovih pripomb in predlogov.
– Občina Litija na svojem območju pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena s stališči do njihovih pripomb in predlogov.
3. Izdelava dopolnjenega predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena:
– Pripravljavec zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena in h gradivu za pridobitev mnenj.
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
4. Pridobitev mnenj
– Pripravljavec pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena s strani nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1 tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Pripravljavec načrtovalcu posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
5. Sprejem medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena:
– Dopolnjen predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena potrdita minister, pristojen za prostor in minister, pristojen za promet; sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena morajo biti Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji posebej obrazložena in utemeljena.
– Občina Litija pripravi gradivo za sprejem medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena morajo biti Občinskemu svetu občine Litija posebej obrazložena in utemeljena.
– Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena z odlokom.
– Občinski svet Občine Litija sprejme medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena z odlokom.
– Pripravljavec objavi odlok v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-04/2003
Šmartno pri Litiji, dne 1. decembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
 
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister za okolje in prostor
 
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.