Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5898. Odlok o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2006–2010 (OdPVRPŠJ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5978. Uredba o spremembah Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov
5979. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007
5980. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
5981. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Koren v Mestni občini Nova Gorica
5982. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba
5983. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na otoku na ribniku pri Blagovni v občini Šentjur
5985. Uredba o razveljavitvi Uredbe o izvajanju 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
5986. Uredba o določitvi obdobja, v katerem se ne plačuje trošarina na električno energijo

Odloki

5984. Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center

Sklepi

5987. Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro v Zakonu o upravnih taksah
5988. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2007
5989. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2007
5990. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2007
5991. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2007
5992. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2007
5993. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2007
5994. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2007
5995. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2007
5996. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007
5997. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda v letu 2007

Drugi akti

5899. Odločba o imenovanju Maše Podlipnik za okrožno državno tožilko na Okrožnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

5900. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5901. Pravilnik o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna
5902. Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine
5903. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila
5904. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo
5905. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
5906. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
5907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev
5908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
5909. Pravilnik o prenosu denarnih sredstev v valuti euro s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
5910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
5911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5912. Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predložitve obrazcev davčnemu organu
5913. Navodilo o valuti poročanja za davčne in carinske namene
5914. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov specializacij
5915. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
5916. Pravilnik o spremembi Pravilnika o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
5917. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5918. Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu
5919. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
5920. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
5921. Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika
5922. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil
5923. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 93 o spremembi pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
5924. Odločba o soglasju k dopolnitvi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost
5998. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
5999. Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba
6000. Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES
6001. Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam
6002. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
6003. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka
6004. Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
6005. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
6006. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
6007. Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu
6008. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
6009. Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
6010. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
6011. Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
6012. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente)
6013. Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah
6014. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
6015. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014)
6016. Pravilnik o spremembi Odredbe o enostavnih tlačnih posodah
6017. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tlačni opremi
6018. Pravilnik o spremembi Pravilnika o premični tlačni opremi
6019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
6020. Program priprave državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje ob Krki

USTAVNO SODIŠČE

5925. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča ter odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5926. Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo
5927. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava
5928. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
5929. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
5930. Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
5931. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5932. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
5933. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
5934. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
5935. Poročilo o gibanju plač za oktober 2006
5936. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Novo mesto
5937. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje
5938. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
6021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5939. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del
5940. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007
6022. Popravek h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust, podpisani v Ljubljani dne 15. 11. 2006 in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 127/06 z dne 7. 12. 2006

OBČINE

Bohinj

5941. Sklep o začasnem financiranju Občine Bohinj v obdobju januar–marec 2007

Celje

5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje

Cerkno

5943. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5944. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Črna na Koroškem

5945. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem
5946. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2007

Divača

5947. Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki

Dolenjske Toplice

5948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006

Ivančna Gorica

5949. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2007

Kranj

5950. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Kranj

Ljubljana

5951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
5952. Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči
5953. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
5954. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila

Makole

5955. Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar–marec 2007

Polzela

5956. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«
5957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu tovarne nogavic
5958. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5959. Sklep za enkratno denarno pomoč za novorojence v letu 2007

Razkrižje

5960. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje v letu 2007

Rogatec

5961. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
5962. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2007

Sežana

6023. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2007
6024. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana

Slovenska Bistrica

5963. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2007

Šalovci

5964. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2007
5965. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2007
6025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2006

Škocjan

5966. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2007
5967. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Štore

5968. Sklep o začasnem financiranju Občine Štore v obdobju januar–marec 2007
5969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore

Velika Polana

5970. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2006
5971. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana v letu 2007
5972. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2007
5973. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana

Vipava

6026. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007

Vitanje

5974. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje

Vojnik

6027. Sklep o začasnem financiranju Občine Vojnik v obdobju januar–marec 2007
6028. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
6029. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik
6030. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6031. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vrhnika

5975. Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika in Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2007
5976. Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.
5977. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino Hofer na Vrhniki

Zavrč

6032. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v obdobju januar–marec 2007

Žetale

6033. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2006
6034. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2007
6035. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Žužemberk

6036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2
6037. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

POPRAVKI

6038. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
6039. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja V1I/2 Vrtec Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti