Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5976. Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d., stran 15955.

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05) ter soglasja Občinskega sveta občine Vrhnika z dne 16. 2. 2006 in 21. 12. 2006 (dopolnitev tarifnega sistema) sistemski operater distribucijskega omrežja Komunalno podjetje Vrhnika d.d. izdaja
T A R I F N I S I S T E M
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.
I. SPLOŠNA NAČELA
1. Cilj in načela
1. člen
S tarifnim sistemom dobavitelj Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. na enoten, pregleden in primerljiv način določa tarifnim odjemalcem tarifne postavke za dobavljen zemeljski plin, določa način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov tarifnim odjemalcem ter upošteva naslednje cilje:
– učinkovita raba zemeljskega plina,
– zanesljiva oskrba odjemalcev,
– oskrba odjemalcev z zemeljskim plinom ustrezne kakovosti,
– varstvo okolja,
– varstvo potrošnikov.
2. Pojmi in definicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
dobavitelj tarifnih
odjemalcev (DTO):    je pravna ali fizična oseba, ki je s strani lokalne
            skupnosti pooblaščena za izvajanje izbirne lokalne
            javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim
            odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti,
distribucijsko omrežje
zemeljskega plina:   je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na
            zaključenem geografskem območju, določenem s strani
            lokalne skupnosti kot območje izvajanja javne službe
            dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
            omrežja zemeljskega plina, in po katerem se izvaja
            tudi distribucija zemeljskega plina do končnih
            odjemalcev,
odjemalec:       je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z
            zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah
            Energetskega zakona ni upravičen odjemalec, ter skupne
            kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali kot del
            druge stavbe, ki služijo večstanovanjskim stavbam kot
            celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim
            nepremičninam in imajo v skladu z zakonom, ki ureja
            stanovanjska razmerja, poseben pravni status,
tarifna postavka:    je v denarni enoti izražena cena za tarifni element,
            ki jo plačujejo odjemalci zemeljskega plina v
            posamezni tarifni skupini,
tarifna skupina:    je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne
            postavke.
II. TARIFNI SISTEM
3. Veljavnost tarifnega sistema
3. člen
Tarifni sistem se uporablja za vse odjemalce, ki so oskrbovani preko odjemnih mest na geografskem območju, ki je s strani občine Vrhnika določeno kot območje izvajanja javne službe dejavnosti distributerja zemeljskega plina.
4. Tarifni elementi in tarifne postavke
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih stroškov za oskrbo zemeljskega plina.
Druge storitve se obračunavajo posebej, po ceniku izvajalca javne službe dejavnosti distribucije tarifnim odjemalcem, ki mora biti javno objavljen in mora temeljiti na stroških teh storitev.
5. Omrežnina za distribucijsko omrežje
5. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je določena v skladu z aktom, ki določa metodologijo za določitev omrežnine in kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, in aktom, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Omrežnina za distribucijsko omrežje je izražena s:
– fiksnim delom v obliki pavšala (SIT/mesec), moči (SIT/kW) ali zmogljivosti (SIT/(Sm3/dan)),
– variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
6. Cena za dobavljen zemeljski plin
6. člen
Cena za dobavljen zemeljski plin je izražena z variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
7. Izkazovanje končne prodajne cene
7. člen
Končna prodajna cena posameznemu odjemalcu se izkazuje na naslednji način:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
8. Razvrstitev odjemalcev v tarifne skupine
8. člen
Odjemalci se razvrstijo v tarifne skupine glede na letno količino porabljenega zemeljskega plina na odjemnem mestu, kot jo določa Tabela v Prilogi, ki je sestavni del tega akta.
Glede na strukturo odjemalcev, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z zemeljskim plinom, lahko izvajalec javne službe dejavnosti distribucije tarifnim odjemalcem posameznim tarifnim skupinam določi enake cene.
Količina prevzetega zemeljskega plina se ugotovi na osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij oziroma kot to določajo splošni pogoji.
Z letnim obračunom se ugotovi morebitni prehod odjemalca iz ene tarifne skupine v drugo ter prehod upošteva pri izračunu omrežnine.
Izvajalec javne službe dejavnosti distribucije tarifnim odjemalcem pri obračunu fiksnega dela uporablja stopenjsko tarifo, ki upošteva nelinearno povečanje fiksnega dela glede na zmogljivost odjema.
III. SOGLASJE K TARIFNEMU SISTEMU IN OBJAVA
9. člen
Pred javno objavo tarifnega sistema oziroma njegovih sprememb in dopolnitev mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje pristojne lokalne skupnosti.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Do uveljavitve novega tarifnega sistema se uporabljajo določbe do sedaj veljavnega tarifnega sistema.
11. člen
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
+---------------------+------------------------+
|Priloga:       |  Tarifne skupine   |
+---------------------+------------------------+
|C(DKi)        |  Tarifne skupine   |
+---------------------+------------------------+
|           | Zakupljena zmogljivost |
|           |    (Sm3/leto)    |
+---------------------+------------------------+
|C(DK1)        |     0-200     |
+---------------------+------------------------+
|C(DK2)        |    201-500     |
+---------------------+------------------------+
|C(DK3)        |    501-1.500    |
+---------------------+------------------------+
|C(DK4)        |   1.501-2.500    |
+---------------------+------------------------+
|C(DK5)        |   2.501-4.500    |
+---------------------+------------------------+
|C(DK6)        |   4.501-10.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK7)        |   10.001-30.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK8)        |   30.001-70.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK9)        |   70.001-100.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK10)       |  100.001-200.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK11)       |  200.001-600.000   |
+---------------------+------------------------+
|C(DK12)       |  600.001-1.000.000  |
+---------------------+------------------------+
|C(DK13)       | 1.000.001-5.000.000  |
+---------------------+------------------------+
|C(DK14)       | 5.000.000-15.000.000 |
+---------------------+------------------------+
|C(DK15)       |   Nad 15.000.000   |
+---------------------+------------------------+
Št. 1/12-288/06
Vrhnika, dne 12. decembra 2006
Direktor
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti