Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5939. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, stran 15912.

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro, Združenje SAZAS objavlja Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, v katerem je avtorsko nadomestilo oziroma honorar, preračunan v EUR na podlagi menjalnega razmerja: 1 EUR = 239,640 SIT.
P R A V I L N I K
o javni priobčitvi glasbenih del
1. člen
S tem pravilnikom določa SAZAS pogoje, pod katerimi lahko fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: uporabnik) javno priobčuje javnosti glasbena neodrska dela, ki so zaščitena z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in so sestavni del svetovnega repertoarja, ki ga ščiti SAZAS na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen
Repertoar SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne predstavljajo dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno izvajanje) ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih, če avtor svojih pravic ni prenesel na uporabnika;
e) glasbena dela, uporabljena za špice, zvočne podlage, zvočne ilustracije in odmore;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti SAZAS na podlagi posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje SAZAS za vsako javno priobčitev avtorskih del iz repertoarja SAZAS. Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno ali večkratno (v določenem časovnem obdobju) uporabo avtorskih del.
4. člen
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja SAZAS lahko pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:
– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja SAZAS najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;
– da plača avtorski honorar po določbah tarifnega dela tega pravilnika;
– da pošlje popolne sezname vseh uporabljenih del in osnove za obračun avtorskega honorarja v rokih iz 13. in 14. člena tega pravilnika;
– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice avtorjev.
Če SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja SAZAS, se šteje, da ima uporabnik dovoljenje za uporabo avtorskih del pod pogoji iz tega pravilnika.
5. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja SAZAS je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na šolskih prireditvah, ki so organizirane izključno za učence šole, ki prireditev organizira, pod pogojem, da je vstop prost.
6. člen
SAZAS lahko delno oprosti plačila avtorskega honorarja organizatorja dobrodelne prireditve pod naslednjimi pogoji:
– če je organizator uradno registriran kot nepridobitna organizacija, za dobrodelno dejavnost;
– če organizator priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo;
– če predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno;
– če organizator v uradnem programu in javno navede SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene;
– če organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso finančno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.
O višini dela avtorskega honorarja, za katerega bo uporabnik oproščen plačila avtorskega honorarja odloča odbor za zaščito avtorskih pravic, če so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena s tem, da ta delež ne more presegati 50% celotnega avtorskega honorarja. Odbor bo pri odločanju upošteval naslednje kriterije:
– status uporabnika;
– namen dobrodelne prireditve;
– delež avtorskega honorarja v neto vsoti, ki bo vplačana v dobrodelne namene.
7. člen
Višina avtorskega honorarja je sorazmerna prihodku, ki ga ustvari uporabnik pri dejavnostih, v katerih uporablja glasbena dela ter pomembnosti uporabe glasbe v dejavnosti uporabnika.
Višina avtorskega honorarja za različne vrste uporabe repertoarja SAZAS je določena v tarifnem delu pravilnika.
Tarife, ki so določene v tem pravilniku so povprečne tarife, ki veljajo za uporabnike, ki so pridobili dovoljenje SAZAS za uporabo del skladno z določbami zakona in tega pravilnika. Tarifne postavke za uporabo del brez poprejšnjega dovoljenja SAZAS so višje za 15% glede na povprečno tarifo. Višje tarifne postavke temeljijo na realnih stroških SAZAS, ki so potrebni za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščene uporabe avtorskih del.
8. člen
SAZAS lahko z interesnimi združenji uporabnikov sklene posebne tarifne sporazume.
9. člen
Osnova za obračun avtorskega honorarja je prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd). Za nekomercialne koncerte oziroma za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. se kot osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve.
Osnova za obračun avtorskega honorarja je lahko tudi bruto honorar izvajalcev, če je le-ta večji od prihodkov od vstopnine oziroma drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost.
Avtorski honorar se lahko določi tudi v pavšalnem znesku.
10. člen
Honorar določen v pavšalu se izrazi v SIT in EUR.
11. člen
Vrednost tarife se letno usklajuje skladno z uradno objavljenimi podatki o indeksu cen na drobno. Vrednost se lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti cen na drobno preseže 10% od začetka koledarskega leta.
12. člen
Uporabnik mora evidentirati vsako izvedbo glasbenega dela na obrazcu »Seznam izvedenih del«, ki ga izdaja SAZAS. Seznam izvedenih del je finančni dokument in hkrati osnova za pravilno delitev avtorskega honorarja. Uporabnik je odgovoren za popolnost in resničnost podatkov v seznamu izvedenih del.
Uporabnik lahko pošlje podatke o izvedenih delih tudi v obliki uradnega natisnjenega programa prireditve, če so v njem navedena vsa izvedena dela.
Uporabnik mora poslati podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena najkasneje 15 dni po izvedbi.
13. člen
Uporabnik mora poslati SAZAS točne finančne podatke, ki so osnova za delitev avtorskega honorarja najkasneje 15 dni po izvedbi.
14. člen
Uporabnik mora evidentirati podatke o prihodkih, ki so osnova za obračun avtorskega honorarja na tak način, da je mogoče ugotoviti, kakšen prihodek je bil ustvarjen pri uporabi avtorskih del.
15. člen
Če obstaja upravičen dvom, da uporabnik ne bo izpolnil svojih obveznosti ali gre za uporabnika, ki je v preteklosti že kršil avtorske pravice, bo SAZAS za izdajo dovoljenja zahteval vplačilo varščine v višini najmanj 80% predvidenega avtorskega honorarja.
16. člen
Če uporabnik namerno krši avtorske pravice, bo SAZAS skladno z določbami 168. člena ZASP zahteval plačilo predpisanega avtorskega honorarja povečanega za 200%.
Če iz finančne ali druge dokumentacije uporabnika ni mogoče ugotoviti prihodka, ki je osnova za obračun avtorskega honorarja, bo SAZAS obračunal avtorski honorar po najvišji tarifni točki, ki velja za ustrezno uporabo avtorskih del.
17. člen
Če SAZAS ugotovi, da je uporabnik netočno izpolnil seznam izvedenih del z namenom materialnega okoriščanja v svojo korist ali v korist tretje osebe, bo SAZAS nemudoma sprožil sodni postopek zoper uporabnika, sočasno pa izdal prepoved za nadaljnjo uporabo del iz repertoarja SAZAS.
18. člen
Odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS tolmači določbe tega pravilnika in daje navodila za njegovo uporabo.
TARIFA
za javno priobčitev glasbenih del
1. Osnove za obračun avtorskega honorarja
Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne, uporabnik pa plača avtorski honorar samo po eni osnovi.
Osnove za obračun avtorskega honorarja so naslednje:
I
a) prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in konzumacija oziroma zvišane cene pijače in/ali hrane) bosta upoštevani obe osnovi. Za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. ter za nekomercialne koncerte se kot osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun prireditve/koncerta ali povprečna cena vstopnice za podobne prireditve v ustreznem časovnem obdobju,
b) bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost.
II
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu, če je vstop prost in izvajalci nastopajo brezplačno oziroma če iz dokumentacije, ki jo predloži uporabnik niso razvidne osnove za obračun iz točke I ali pa so le-te nerealne. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se plačilo določi tako, da se računata dva obiskovalca na 1 m2 prostora.
III
Najnižji avtorski honorar upoštevamo:
a) če organizator od prireditve nima nobenih prihodkov in izvajalci nastopajo brezplačno,
b) če je plačilo določeno v odstotku, kot najnižji honorar, ki ga mora plačat uporabnik za določeno uporabo glasbenih del.
I. Javna izvajanja
I-A/ KONCERTI IN GLASBENE PRIREDITVE
1. Koncerti resne glasbe
 
I       II       III
SIT / €    SIT / €     SIT / €
6%      33,14 / 0,14  13.254,86 / 55,31
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
2. Koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe, zabavne
prireditve in karaoke
 
I       II       III
       SIT / €     SIT / €
10%      132,55 / 0,55  26.509,73 / 110,62
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
I-B/ OBČASNE GLASBENE PRIREDITVE S PLESOM
1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih obratov ne glede na
način izvajanja glasbe
 
I       II       III
       SIT / €     SIT / €
6%      66,27 / 0,28  19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
I-C/ REDNE GLASBENE PRIREDITVE
1. Diskoteke – živa glasba
 
I       II       III
       SIT / €     SIT / €
6%      53,02 / 0,22  16.568,58 / 69,14
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Gostinski obrati – živa glasba
-----------------------------------------------------------------------------
Možno število |   Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
Obiskovalcev |
       | 6          12          20 in več
       | SIT / €       SIT / €        SIT / €
-----------------------------------------------------------------------------
–   do 50 | 8.284,29 / 34,57   13.254,86 / 55,31   16.899,95 / 70,52
– od 51-100 | 11.266,63 / 47,01  16.833,68 / 70,25   20.213,67 / 84,35
– od 101-150 | 14.248,98 / 59,46  20.213,67 / 84,35   23.527,38 / 98,18
– od 151-200 | 14.911,72 / 62,23  23.527,38 / 98,18   27.172,47 / 113,39
– od 201-250 | 16.899,95 / 70,52  27.570,12 / 115,05  30.486,19 / 127,22
– od 251-300 | 22.533,27 / 94,03  30.154,82 / 125,83  33.799,90 / 141,04
– od 301-350 | 25.515,61 / 106,47  33.799,90 / 141,04  37.113,62 / 154,87
– od 351-450 | 28.166,59 / 117,54  37.113,62 / 154,87  40.427,34 / 168,70
– od 451-550 | 30.154,82 / 125,83  40.427,34 / 168,70  43.741,05 / 182,53
– nad 550   |3.313,72 / 13,83 za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
-----------------------------------------------------------------------------
Če gostinski obrat uporablja glasbo po polnoči se osnovna tarifa poveča za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
3. Nočni bari
Možno število
obiskovalcev      SIT/€
------------------------------------------------------------------------------------
–   do 50      8.284,29 / 34,57
– od 51-100      11.605,90 / 48,43
– od 101-150      16.568,58 / 69,14
– od 151-200      21.539,15 / 89,88
– od 201-250      26.509,73 / 110,62
– od 251-300      31.480,30 / 131,36
– od 301-350      36.782,25 / 153,49
– nad 351       3.313,72 / 13,83 za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
II-A/ KOMBINACIJA RAZLIČNIH UMETNIŠKIH ZVRSTI
1. Balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja, revije na ledu ipd.
I         II     III
          SIT / €  SIT / €
-----------------------------------------------------------------------------
7%         49,71 / 0,21        19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
2. Gledališča
Trajanje glasbe  I     II       III
Minute            SIT / €     SIT / €
-----------------------------------------------------------------------------
do 10       1%     13,25 / 0,06  6.627,43 / 27,66
do 20       2%     19,88 / 0,08  9.941,15 / 41,48
nad 30       3%     26,51 / 0,11  13.254,86 / 55,31
Avtorski honorar se plača za nenaročena glasbena dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali kot ilustracija ali so vključena v samo dramsko delo in naročena dela za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.
Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave, med odmorom ali po predstavi, se plača avtorski honorar, ki je za 50% manjši od osnovne tarife.
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
II-B/ RAZLIČNE PROSLAVE
1. Akademije, proslave ipd.
I    II          III
    SIT / €        SIT / €
-------------------------------------------------
–    33,14 / 0,14     6.627,43 / 27,66
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
2. Veselice
I    II          III
    SIT / €        SIT / €
-------------------------------------------------
7%   26,51 / 0,11     16.568,58 / 69,14
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
3. Banket, zabava, svatba, maturantski večer ipd.
I    II          III
    SIT / €        SIT / €
-------------------------------------------------
4%   19,88 / 0,08     11.598,01 / 48,40
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
4. Silvestrovanje
I    II          III
    SIT / €        SIT / €
-------------------------------------------------
8%   49,71 / 0,21     19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
5. Karneval, pust
I    II          III
    SIT / €        SIT / €
-------------------------------------------------
6%   -           19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
6. Promenadi koncert, mažoretke ipd
               SIT / €
-------------------------------------------------
    dnevno        7.574,21 / 31,61
    mesečno        39.764,59 / 165,93
 
II-C/ PLESNE ŠOLE
1. Plesne šole
     SIT / €
------------------------------------------------
Mesečno  9.941,15 / 41,48
 
II-D/ MODNE REVIJE, LEPOTNA TEKMOVANJA IPD.
1. Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.
I     II          III
     SIT / €        SIT / €
------------------------------------------------
3%    -           9.941,15 / 41,48
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
Če ima prireditev koncertni del, se plača honorar po tarifni številki I-A/.
 
II-E / ŠPORTNE IN REKREATIVNE PRIREDITVE TER DRUGI NAČINI UPORABE GLASBE V OKVIRU TEH DEJAVNOSTI
1. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika ipd.
I      II          III
       SIT / €       SIT / €
--------------------------------------------------------
2%      -          6.627,43 / 27,66
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.
       SIT / €
--------------------------------------------------------
mesečno   6.627,43 / 27,66

3. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred začetkom prireditve, med
odmorom ali po prireditvi)
Št. sedežev           SIT / €
------------------------------------------------------------------------------
     do 1.000       3.313,72 / 13,83
od  1.001 – 5.000       6.627,43 / 27,66
od 5.001 – 10.000       9.941,15 / 41,48
od 10.001 – 20.000       13.254,86 / 55,31
od 20.001 – 30.000       16.568,58 / 69,14
nad 30.000           19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
 
4. Drsališča
                     SIT / €
                -----------------
mesečno            16.430,85 / 68,56
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno, za vsak začeti mesec obratovanja.
 
5. Smučišča
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na ozvočeno žičnico, sedežnico ali smučišče
                     SIT / €
                -----------------
(obračunsko enoto)       16.430,85 / 68,56
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno, za čas obratovanja, za vsak začeti mesec.
 
6. Savne, tapidariumi, počivališča znotraj kompleksa savn ipd.
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na ozvočeno enoto
                     SIT / €
                ----------------
                2.590,80 / 10,81
Za ozvočenje na bazenih, ki se nahajajo znotraj kompleksa savn, se plača nadomestilo avtorskega honorarja po tarifi za bazene.
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
 
7. Solariji, solarni studii
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na eno ozvočeno solarno kabino
                     SIT / €
                 ----------------
                  466,34 / 1,95
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
Tarifa ne zajema javne priobčitve glasbenih del v ostalih prostorih v sklopu solarnega studia. Za ostale prostore se uporabljajo druge tarife po pravilniku.
 
II-F/ ARTISTIČNE PRIREDITVE IN ZABAVNI PARKI
1. Cirkusi in artistične prireditve
 
---------------------------------------------------------------------------
Št. sedežev   Dnevno       Tedensko       Mesečno
                  SIT / €        SIT / €  SIT / €
---------------------------------------------------------------------------
    do 200  2.650,97 / 11,06  5.301,95 / 22,12   8.615,66 / 35,95
od 201 do 400  5.301,95 / 22,12  10.603,89 / 44,25   13.254,86 / 55,31
od 401 do 600  7.952,92 / 33,19  15.905,84 / 66,37   17.231,32 / 71,91
nad 600     10.603,89 / 44,25  21.207,78 / 88,50   23.196,01 / 96,80
---------------------------------------------------------------------------
 
2. Zabavni saloni in parki
---------------------------------------------------------------------------
Št. sedežev   Dnevno       Tedensko       Mesečno
                  SIT / €        SIT / €  SIT / €
---------------------------------------------------------------------------
    do 200  1.325,49 / 5,53   2.650,97 / 11,06   5.301,95 / 22,12
od 201 do 400  2.650,97 / 11,06  5.301,95 / 22,12   10.603,89 / 44,25
od 401 do 600  5.301,95 / 22,12  7.952,92 / 33,19   14.580,35 / 60,84
nad 600     7.952,92 / 33,19  10.603,89 / 44,25   19.882,30 / 82,97
---------------------------------------------------------------------------
 
III-A/ PREDVAJANJE S FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV TER RAČUNALNIKOV IN SEKUNDARNO ODDAJANJE
Avtorski honorar se plača mesečno.
Če obratuje diskoteka manj kot 4 dni mesečno potem plača 19.882,30 SIT / 82,97 € dnevno.
2. Gostinski obrati z mehanično glasbo
Možno število
obiskovalcev
Št. sedežev         SIT / €
--------------------------------------------------------------
–   do 50        7.952,92 / 33,19
– od 51-100        11.598,01 / 48,40
– od 101-150        14.580,35 / 60,84
– od 151-200        18.225,44 / 76,05
– od 201-250        21.207,78 / 88,50
– od 251-300        24.852,87 / 103,71
– od 301-350        27.835,21 / 116,15
– od 351-450        31.480,30 / 131,36
– od 451-550        34.462,65 / 143,81
– nad 550          3.313,72 SIT / 13,83 € za vsakih
              nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se osnovna tarifa zviša za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
3. Juke box
                     SIT / €
                -----------------
Mesečno            19.882,30 / 82,97
 
4. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom
SIT / €
                -----------------
                 4.639,20 / 19,36
Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika potem se plača še dodatni avtorski honorar
v višini 331,37 SIT / 1,38 € po zvočniku.
Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav za reprodukcijo glasbe potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2.
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
5. Kibernetični kafe
Za uporabo računalnikov, ki so povezani na internet v kibernetičnih kafejih, znaša letni avtorski honorar:
– uporaba računalnika brez
posebnega plačila 6.469,64 SIT / 27,00€ za en računalnik,
– uporaba računalnika proti plačilu 1% od plačila za uporabo računalnika.
 
III-B/ KABELSKA RETRANSMISIJA V HOTELIH
1. Za en radijski ali televizijski    SIT / €
sprejemnik v sobi          -----------
                   99,41 / 041
Avtorski honorar za radijske in televizijske sprejemnike v skupnih prostorih je določen po točki 4. tarifne številke
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
III-C TRGOVSKA PODJETJA IN BLAGOVNO TRGOVSKI CENTRI
1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd.
Velikost prostora
od m2 – do m2         SIT / €
----------------------------------------------------------------------------
    do 50         2.650,97 / 11,06
   51 – 100         3.976,46 / 16,59
  101 – 200         4.970,57 / 20,74
  201 – 300         6.627,43 / 27,66
  301 – 400         8.284,29 / 34,57
  401 – 500         9.941,15 / 41,48
  501 – 600         11.266,63 / 47,01
 
Če prostor presega 600 m2, potem se plača dodatni avtorski honorar, in sicer
601 – 1000   662,74 / 2,77  za vsakih 100m2 prostora
1001 – 2000  662,74 / 2,77  za vsakih 200m2 prostora
2001 – 5000  662,74 / 2,77  za vsakih 500m2 prostora
nad 5001    331,37 / 1,38  za vsakih 500m2 prostora
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
III-D PREVOZNA SREDSTVA
1. Avtobusi
a. Mestni in primestni promet
                        SIT / €
                         -----------------
aa. radijski sprejemnik             331,37 / 1,38
ab. kasetofon ali CD              530,19 / 2,21
 
b. Medkrajevni promet
                        SIT / €
                         -----------------
ba. radijski sprejemnik             463,92 / 1,94
bb. kasetofon, CD ali video           795,29 / 3,32
 
c. Mednarodni promet
                        SIT / €
                         -----------------
ca. radijski sprejemnik             662,74 / 1,36
cb. kasetofon, CD ali video           1.060,39 / 2,18
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
2. Letala                    SIT / €
                         -----------------
                        33.137,16 / 138,28
Avtorski honorar se plača letno.
 
3. Ladje                    SIT / €
                         -----------------
                        59.646,89 / 248,90
Avtorski honorar se plača letno.
Avtorski honorar za živa izvajanja se obračuna po
točki 2. tarifne številke I-C/.
 
4. Vlaki                    SIT / €
                         -----------------
                        1.325,49 / 5,53
Avtorski honorar se plača mesečno.
 
5. Taxi                     SIT / €
                         -----------------
                        4.145,28 / 17,30
Avtorski honorar se plača na taxi avtomobil in se plača letno.
III-E/ OBRATOVALNICE, DELAVNICE, POSLOVNI PROSTORI, ČAKALNICE IN DRUGI JAVNI PROSTORI
1. Obratovalnice, delavnice ipd.
                          SIT / €
                      -----------------
a) radijski ali televizijski
sprejemnik                19.882,30 / 82,97
b) gramofon, kasetofon, CD,
ali glasbeni stolp            29.823,44 / 124,45
Avtorski honorar se plača polletno.
 
2. Frizerski saloni
                          SIT / €
                      -----------------
a) radijski ali televizijski
sprejemnik                15.905,84 / 66,37
b) gramofon, kasetofon, CD ali
glasbeni stolp              31.811,67 / 132,75
Avtorski honorar se plača polletno.
 
3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank
od m2 – do m2             SIT / €
-------------------------------------------------------
      50            23.858,76 / 99,56
   50 – 100            35.788,13 / 149,34
  101 – 200            47.717,51 / 199,12
    201 –            63.623,35 / 265,50
Avtorski honorar se plača letno.
 
4. Poslovni prostori – ozvočenje za zaposlene
od m2 – do m2             SIT / €
-------------------------------------------------------
     500            3.976,46 / 16,59
  501 – 750            7.952,92 / 33,19
  751 – 1000            11.929,38 / 49,78
    1000 –            15.905,84 / 66,37
Avtorski honorar se plača trimesečno.
 
5. Sejmi
 
a) ozvočenje
                     SIT / €
                -----------------
dnevno             3.976,46 / 16,59
mesečno            19.882,30 / 82,97
 
b) posamični razstavni prostori
                     SIT / €
                -----------------
dnevno              1.325,49 / 5,53
 
6. Razstave
                     SIT / €
                -----------------
tedensko              662,74 / 2,77
mesečno             3.313,72 / 13,83
 
7. Čakalnice in postaje
 
a) čakalnice
                     SIT / €
                -----------------
letno             19.882,30 / 82,97
 
b) avtobusne in železniške postaje vključno z čakalnicami
                     SIT / €
                -----------------
mesečno             5.301,95 / 22,12
 
8. Parkirišča
                     SIT / €
                -----------------
mesečno             6.627,43 / 27,66
 
9. Dvigala
                     SIT / €
                -----------------
letno              7.952,92 / 33,19
 
10. Drugi javni prostori
Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti uporabnika in vrsto prostora.
 
III-F/ CERKVE, GALERIJE IN MUZEJI
1. Cerkve in drugi verski objekti in verska druženja
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša za vsako posamično versko druženje, kadar je uporabljena
vokalna, instrumentalna ali vokalno
instrumentalna glasba        4.352,54 SIT / 18,26 €
2. Galerije in muzeji
                          SIT / €
                      ----------------
tedensko                   331.37 / 1,38
mesečno                  2.650,97 / 11,06
III-G/ VOJAŠKE USTANOVE
1. Vojašnice
                          SIT / €
                      ----------------
Mesečno                  6.627,43 / 27,66
2. Službena izvajanja
                          SIT / €
-----------------------------------------------------------
eno izvajanje                1.325,49 / 5,53
 
III-H/ OSTALO
1. TELEKOM storitve
a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu se plača mesečno v višini 4% od prihodkov ustvarjenih iz tega naslova po številu registriranih impulzov.
b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glasbe pri različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno številko letno 33.137,16 SIT / 138,28 €
c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko številko letno 662,74 SIT / 2,77 €.
2. Storitve mobilne tehnologije (kot npr. Ringtones, prave melodije, uvertura, realtone, glasbene voščilnice ipd.)
10% neto prodajne cene za enoto, vendar ne manj kot 37,87 SIT / 0,16 € / enoto
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
3. Omogočanje prenosa avtorskih glasbenih del preko interneta končnim uporabnikom (download)
Prenos glasbenih del k sebi izvede končni uporabnik s tem, da izbere eno ali več glasbenih datotek, ki jih ponuja ponudnik ter jih prenese in shrani na opremo, za lastno uporabo. Končni uporabnik pridobi pravico do zasebne uporabe glasbenih del, pridobljenih na ta način.
Dovoljenje za omogočanje downloada končnemu uporabniku mora ponudnik storitve predhodno pridobiti, ne glede na to, ali gre za odplačno ali neodplačno storitev.
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša 11.5% od neto cene enega downloada. Minimalno nadomestilo za en download znaša 36,29 SIT / 0,15 €.
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 je nadomestilo avtorskega honorarja izjemoma znižano in znaša 7.5% neto cene downloada vendar ne manj kot 28,40 SIT / 0,12 €.
II. Javno oddajanje
Višina avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo se določi s pogodbo z uporabniki ali z njihovimi združenji. Pri določanju višine plačila se upoštevajo standardi, ki jih je sprejela Mednarodna konfederacija avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), in sicer:
a) da je plačilo avtorskih pravic sorazmerno pomembnosti uporabe avtorskih del v dejavnosti uporabnika;
b) da se za uporabo 100% zaščitenega repertorja plača 10% avtorskih pravic.
Če iz dokumentacije ni možno določiti prihodkov, ki se nanašajo na dejavnost radijske postaje ali so le-ti v nesorazmerju z običajnimi stroški radijskega programa, bo SAZAS določil plačilo avtorskega honorarja glede na vrsto postaje in področje slišnosti radijskega ali televizijskega programa oziroma razsežnost kabelskega omrežja in sicer:
1. Nekomercialne radijske postaje – 9,94 SIT / 0,04 za vsakega poslušalca. Avtorski honorar se plača mesečno.
Minimalni avtorski honorar znaša 79.529,18 SIT / 331,87 €.
2. Komercialne radijske postaje – 19,88 SIT / 0,08 € za vsakega poslušalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 298.234,44 SIT / 1.244,51 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Digitalne radijske postaje – 23,20 SIT / 0,10 € za vsakega naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 430.783,08 SIT / 1.797,63 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
4. Televizijske postaje – 13,25 SIT / 0,06 € za vsakega gledalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 198.822,96 SIT / 829,67 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
5. Televizija po naročilu – 16,57 SIT / 0,07 za vsakega naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 238.271,96 SIT / 994,29 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
6. Kabelska radiodifuzija – veljajo enaki kriteriji kot za radiodifuzijo preko zemeljskih anten.
Avtorski honorar se plača mesečno.
7. Kabelska retransmisija – minimalni avtorski honorar je 66,27 SIT / 15,88 € po naročniku.
Avtorski honorar se plača mesečno.
Navedeni kriteriji se upoštevajo tudi v primeru, če razmerja med SAZAS in uporabnikom še niso pogodbeno urejena.
III. Dajanje v najem in javna izposoja fonogramov
ali videogramov
IV-A/ DAJANJE FONOGRAMOV ALI VIDEOGRAMOV V NAJEM
Avtorski honorar za dajanje fonogramov v najem znaša:
– 5% od cene najema, po najemu in po izvodu.
Avtorski honorar za dajanje videogramov v najem znaša:
– 2% od cene najema, po najemu in po izvodu.
 
IV-B/ JAVNA IZPOSOJA FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV
Avtorski honorar za javno izposojo fonogramov ali videogramov znaša:
– 13.254,86 SIT / 55,31 € letno.
 
Ta pravilnik začne veljati s 1. 1. 2007.
S 1. 1. 2007 preneha veljati Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/1998).
 
Združenje SAZAS bo uporabnikom izstavilo račune v SIT/EUR za uporabo avtorskih glasbenih del od 1. 1. 2007 dalje. Skladno z 11. členom se vrednost tarife usklajuje z uradno objavljenimi podatki o indeksu rasti cen na drobno.
Opr. št. PR 26-961
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
Predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti