Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5956. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«, stran 15937.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 14/95, 20/95 – odl. US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, odl. US RS – 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni seji dne 19. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
v območju »zaselka Breg«
(območje programa opremljanja zemljišč)
1. člen
Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje urejanja stavbnih zemljišč v naselju Breg pri Polzeli »zaselek Breg« v površini cca 10.423,57 m2.
Obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so znotraj meje obravnave območja zaselka Breg – strokovne podlage in so v njem tudi grafično prikazane. Območje obravnave leži na območju katastrske občine Polzela in vključuje naslednje parcele:
360/11, 362/15, 365/13, 365/14, 362/14, 387/2, 1093/14, 1093/19, 365/4, 382, 1138, 1133/1, 381/1, 383/6, 383/2, 1093/18, 1112/1, 336/2, 1139, 365/8, 365/7, 362/11, 362/10, 360/7, 360/6, 365/9, 365/10, 362/8, 362/9, 360/4, 360/5, 365/11, 369/4, 365/12, 362/7, 362/4, 360/12, 362/5, 360/2, 362/6, 362/7, 360/3, 365/5, 365/6, 363/5, 363/4, 360/10, 360/8, 360/9, 362/13, 362/12.
Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku izkaže za to potrebno.
(vsebina programa opremljanja)
2. člen
Program opremljanja zemljišč obravnava:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(izhodišča)
3. člen
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so podana v projektni dokumentaciji za gradnjo komunalne infrastrukture, ki jo je izdelalo podjetje L Projekt d. o. o. pod št. proj. 640/2006.
Območje se opremlja z javno gospodarsko infrastrukturo tako, da se novo omrežje priključuje na obstoječa omrežja izven območja urejanja. Višina komunalnega prispevka se tako določi na osnovi projektantskih ocen predvidene infrastrukture in se lahko spremeni glede na dejansko vložena sredstva.
(priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo)
4. člen
Območje ureditve se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo:
– prometno: Območje ureditve se na novo priključuje na obstoječo regionalno cesto RIII 692/1268 odsek Velenje – Doberteša vas
– oskrba z vodo: Vodo oskrba se zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja. Zgradi se nov predviden povezovalni vodovod PE 90 in nov nadomestni vod v duktilni izvedbi NL 80. Prav tako se iz javnega vodovodnega omrežja zagotavlja tudi požarna voda z namestitvijo hidrantov
– odpadne vode: Odvajanje odpadnih vod – fekalije se odvajajo v javno kanalizacijo s priključkom na obstoječ že zgrajen jašek na parc.št. 381/1 v k.o. Polzela. Meteorne vode se odvajajo v ponikovalnice. Z vseh povoznih asfaltnih površin je zgraditi talne požiralnike na jaških Ø 40 na razdalji 20m, in jih povezati s ponikovalnimi jaški Ø 80 do ustrezne globine, da se zagotovi ponikanje
– oskrba z električno energijo: Za napajanje objektov z električno energijo, se bo uredil novi NNEL priključek, ki bo potekal iz obstoječe TP na parc.št. 336/22
– telekomunikacije: Obstoječe omrežje na katerega so možne priključitve poteka ob robu območja ureditve
– tv kabelsko omrežje: Obstoječe omrežje na katerega so možne priključitve poteka ob robu območja ureditve.
(predvidene ureditve in gradnja javne gospodarske infrastrukture)
5. člen
V območju ureditve se uredi in zgradi naslednja javna gospodarske infrastruktura:
– cestno omrežje z izgradnjo novega priključka ne regionalno cesto in pločnikom, ki se pri na novo priključuje tudi na občinsko lokalno cesto – peš promet
– vodovodno omrežje za oskrbo z vodo
– hidrantno omrežje
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vod
– omrežje za oskrbo z električno energijo
– telekomunikacijsko omrežje in kabelske televizije
– plinovodno omrežje.
Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture je potrebna zagotovitev 1736 m2 površine v območju urejanja.
(cestno omrežje)
6. člen
(1) Dovoz na ureditveno območje je predviden z gradnjo novega priključka na regionalno cesto R III 694/1268.
(2) Osrednjo prometnico obravnavanega območja predstavlja cesta, ki poteka vzporedno z regionalno cesto in predstavlja ureditev površine 875 m2, vključno s pločnikom, ki se priključi tudi na občinsko lokalno cesto in predstavlja 263 m2. Za dostop do stanovanjskih objektov se zgradita še dve dovozni cesti pravokotno na smer glavne prometnice in predstavlja 598 m2.
(3) Glavna prometna cesta je predvidene širine 5.0 m z minimalno asfaltirano površino širine 4,5 m, z enostranskim hodnikom za pešče širine min. 1,60 m in urejenimi zelenimi površinami – vključno z brežino ob regionalni cesti.
(4) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki. Hodniki za pešce so izvedeni v asfaltu ali drugače enotno tlakovani in grajeni brez ovir za invalide.
(5) Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko požiralnikov. Z vseh povoznih asfaltnih površin je zgraditi talne požiralnike na jaških Ø 40 na razdalji 20m, in jih povezati s ponikovalnimi jaški Ø 80 do ustrezne globine, da se zagotovi ponikanje.
(6) Površine za parkiranje so predvidene ob objektih.
(7) Predvidena ocena stroškov za celotno prometno infrastrukturo in ureditvijo peš hodnikov ter obcestnega pasu znaša 14.207.400,00 SIT oziroma 59.268,00 EUR.
(oskrba z vodo)
7. člen
(1) Vodo oskrba se zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja. Zgradi se nov predviden povezovalni vodovod PE 90 in nov nadomestni vod v duktilni izvedbi NL 80. Prav tako se iz javnega vodovodnega omrežja zagotavlja tudi požarna voda z namestitvijo hidrantov.
(2) Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi vodomernimi jaški. Le-ti se namestijo znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov.
(3) Vzporedno z vodovodnim omrežjem za pitno vodo je tako zasnovano vodovodno omrežje za potrebe gašenja v primeru požara. Na slednjem so predvideni nadzemni hidranti tako, da bo omogočeno gašenje objektov iz hidrantov.
(4) V kolikor se zagotovi zadostne količine vode in pritisk v obstoječem javnem omrežju, se hidranti namestijo na predviden vodovod za pitno vodo.
(5) Predvidena ocena stroškov izvedbe novega vodovodnega omrežja z izkopom, pripravo peščene podlage, obsipom cevi s peskom 30 cm nad temenom cevi z vsemi fazonskimi kosi in drugim cevnim materialom ter 1 hidrantom, znaša 5.727.600,00 SIT oziroma 23.900,00 EUR.
(kanalizacijsko omrežje)
8. člen
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod, je urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) ter 92. členom Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
(2) Predvidena je izgradnja ločenega sistema kanalizacije.
(3) Odvajanje padavinskih voda s strešin in z utrjenih površin je zagotovljeno z izvedbo meteorne kanalizacije. Delno so površine zatravljene. S povoznih in manipulacijskih površin se bodo vode zajele preko požiralnikov s peskolovi in odvedle v drenaže jaške.
(4) Mreža fekalne kanalizacije je zasnovana tako, kot kažejo grafične priloge že izdelane projektne dokumentacije. Izvede se v PVC rebrastih ceveh togosti SN-8 predvidene dolžine DN 200 cca 75 m, DN 300 326 m, hišnimi priključki DN 150 ter revizijskimi jaški z LTŽ pokrovi težke Ø 100 4 kom, Ø 80 – 4 kom, Ø 60 – 4 kom, hišni revizijski jaški Ø 60 17 kom.
(5) Skupna vrednost predvidenega omrežja odvajanja padavinskih in odpadnih vod, znaša 12.875.100,00 SIT oziroma 53.726,00 EUR.
(električno omrežje)
9. člen
(1) Energija za napajanje predvidenega območja je v obstoječi transformatorski postaji TP BREG LESKOVŠEK, za kar se uredi novi NNEL priključek.
(2) Stroški izvedbe elektro energetskega omrežja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje v za to predvidenem komunalnem koridorju.
(TK omrežje)
10. člen
Stroški izvedbe TK omrežja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje v za to predvidenem komunalnem koridorju.
(CaTV omrežje)
11. člen
Stroški izvedbe CaTV omrežja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje skladno z veljavnimi predpisi.
(ogrevanje)
12. člen
(1) Na obravnavanem območju je predvideno ogrevanje s priključitvijo na javno plinovodno omrežje.
(2) Stroški izvedbe plinovodnega omrežja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje skladno z veljavnimi predpisi.
(predračunska vrednost investicije)
13. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni stroški izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih in v skladu s predloženo projektno dokumentacijo. Skupna projektantska ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske infrastrukture, vključno z vrednostjo zemljišča, znaša 36.970.250,40 SIT oziroma 154.274,00 SIT.
(viri financiranja)
14. člen
Projektno dokumentacijo, odkupe zemljišč za gospodarsko javno infrastrukturo in opremo zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo v tem območju, zagotovi investitor – lastnik predmetnega območja, delno pa se krije tudi iz proračuna občine in sicer v višini 4.743.500,00 SIT(neto znesek) oziroma 19.794,00 EUR, zaradi pogojev občine po izgradnji primarne fekalne kanalizacije v večjem obsegu. Delež sofinanciranja občine je fiksen in se za primer večje realizirane vrednosti izgradnje ne povečuje.
(stroški na površino gradbenih parcel in največje možne tlorisne dimenzije objektov)
15. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem, se stroški zemljišča za javno gospodarsko infrastrukturo in javno gospodarsko infrastrukturo delijo na površino gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov. Iz ocene obračunskih stroškov (zmanjšane za delež sofinanciranja občine) z vrednostjo zemljišča za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, skupne površine parcel in neto največje možne tlorisne površine objektov na obračunskem območju sledi, da je:
– cena opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele 3.738,30 SIT/m2 oziroma 15,59 EUR/m2
– cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 10.387,17 SIT/m2 oziroma 43,34 EUR.
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene parcele v deležu 70%, glede na neto tlorisno površino objekta pa 30% po predpisani obliki izračuna
KP = (0,7xCopa x pp) + (0,3x Copo x npo) x i
KP – komunalni prispevek
0,7/0,3 – delež vpliva enote na izračun
Copa – izračunana cena opremljanja za gradbeno parcelo 3.738,30 SIT/m2 oziroma 15,59 EUR/m2
pp – površina gradbene parcele
Copo – cena opremljanja na m2 neto tlorisne površine objekta 10.387,17 SIT/m2 43,34 EUR.
npo – neto površina,ki se določi skladno s standardom SIST ISO 9836
i – letni povprečni indeks rasti cen gradbenih storitev.
(revalorizacija)
16. člen
Komunalni prispevek je določen po ceni december 2006. Pri izdaji določb o višini komunalnega prispevka se cene opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS - Združenja za gradbeništvo in IGM: ostala nizka gradnja.
(terminski plan)
17. člen
Z izgradnjo javne infrastrukture se prične v letu 2007. Investitor jo bo izvajal sočasno z izgradnjo stanovanjskih objektov v tem območju. Faznost izgradnje se lahko prilagaja faznosti izgradnje stanovanjskih objektov z dokončanjem vseh del do 31. 12. 2007.
(prehodne in končne določbe)
18. člen
Izhodiščne vrednosti za obračun komunalnega prispevka, so računane cene vključno s ceno zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 357-55/2006
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti