Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 15789.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05 in 114/06 – ZUE) se v 2. členu v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so določeni v četrtem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE in 138/06)«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so določeni v petem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava«.
2. člen
V 3. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 00 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.«.
3. člen
V 4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih sredstev«.
Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev.«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.«.
6. člen
V 9. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.«.
Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.«.
7. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročno danih posojil in depozitov.«.
8. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročnih terjatev iz poslovanja.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »tolarski depozitni računi« nadomesti z besedilom »depozitni računi«.
10. člen
Prvi stavek prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev do kupcev.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »finančnih naložb«.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »obratna sredstva« nadomesti z besedilom »kratkoročna sredstva«.
12. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedo »druge« doda besedo »kratkoročne«.
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih finančnih naložb.«.
13. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev iz financiranja.«.
14. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) drugih kratkoročnih terjatev.«.
15. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »finančnih naložb« nadomesti z besedilom »dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev«.
16. člen
Drugi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.«.
17. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »finančnih naložb« nadomesti z besedilom »dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev«.
18. člen
V drugem odstavku 31. člena se beseda »obratna« nadomesti z besedo »kratkoročna«, beseda »obratnih« pa se nadomesti z besedo »kratkoročnih«.
19. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »tolarske protivrednosti 100 eurov« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba lahko vzpostavi za drobni inventar, dan v uporabo katerega doba koristnosti je daljša od enega leta zunajknjigovodsko količinsko evidenco po nahajališčih ali knjigovodsko vrednostno evidenco po nahajališčih.«.
20. člen
V 39.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 37 – Druge zaloge in nekratkoročna sredstva za prodajo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skupini 37 se izkazujejo tudi nekratkoročna sredstva za prodajo. Nekratkoročna sredstva za prodajo so nekratkoročna sredstva za prodajo (skupina za odtujitev), za katerih (katere) knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana, predvsem s prodajo, v naslednjih dvanajstih mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo.«.
21. člen
V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 42. člena se za besedo »neopredmetenih« črta besedo »dolgoročnih«.
22. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
23. člen
V 45. členu se v šestem odstavku v tretji alinei za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
V osmi alinei se beseda »ohranitve« nadomesti z besedo »spremembe«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– konti podskupine 468 – drugi odhodki; v tej podskupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. Kot drugi odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let.«.
V deseti alinei se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
24. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prevzem dolga, finančni najem in blagovni krediti se ne evidentirajo v razredu 5, temveč samo na kontih stanja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
25. člen
Drugi stavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu.«.
26. člen
V prvem stavku 53. člena se beseda »realnega« nadomesti z besedo »stvarnega«.
27. člen
V 56.a členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Odstopljeni davki, na podlagi posebnih zakonov, se evidentirajo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se odstopljeni davek nanaša.«.
28. člen
V 57. členu se v petem odstavku v tretji alinei črta besedilo »zaradi ohranitve realne vrednosti«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– konti podskupine 763 – drugi prihodki, v tej podskupini se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter ostali drugi prihodki. Kot drugi prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let.«.
V peti alinei se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
29. člen
V prvem in drugem odstavku 61. člena se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, za besedo »neopredmetenih« pa se črta beseda »dolgoročnih«.
V tretjem odstavku se beseda »kapitalskih« nadomesti z besedo »finančnih«.
30. člen
V 63. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določeni uporabniki v tej skupini kontov izkazujejo donacije, ki so jih prejeli od donatorjev za pokrivanje določenih stroškov.«.
31. člen
Prvi stavek prvega odstavka 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezervacije, oblikovane za tveganja, za kočljive pogodbe in druge namene.«.
32. člen
V tretjem odstavku 65. člena se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
V petem odstavku se v prvi alinei za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, beseda »rezervacij« pa se nadomesti z besedilom »pasivnih časovnih razmejitev«.
V drugi alinei se beseda »kapitalskih« nadomesti z besedo »finančnih«.
33. člen
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
34. člen
V drugem odstavku 68. člena se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, beseda »rezervacij« pa se nadomesti z besedilom »pasivnih časovnih razmejitev«.
V drugi alinei se beseda »kapitalskih« nadomesti z besedo »finančnih«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »dolgoročna« in »dolgoročnih«.
V petem odstavku se beseda »kapitalskih« nadomesti z besedo »finančnih«.
V šestem odstavku se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
35. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se naziv skupine kontov 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva, spremeni tako, da se glasi:
»00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE«.
36. člen
V okviru skupine kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, se nazivi podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»001 – DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (dolgoročno odloženi stroški)
002 – DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA
003 – PREMOŽENJSKE PRAVICE
004 – USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
005 – DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA
006 – TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V NEOPREDAMETENA SREDSTVA
007 – NEOPREDMETENA SREDSTVA V GRADNJI ALI IZDELAVI«.
37. člen
Naziv skupine kontov 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, se spremeni tako, da se glasi:
»01 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV«.
Naziv podskupine kontov 010 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, se spremeni tako, da se glasi:
»010 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV«.
38. člen
V okviru skupine kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, se nazivi podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»040 – OPREMA
041 – DROBNI INVENTAR
042 – BIOLOŠKA SREDSTVA
045 – DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
046 – TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
047 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
049 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, TRAJNO ZUNAJ UPORABE«.
39. člen
V okviru skupine kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, se nazivi podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»050 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
051 – POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA
052 – POPRAVEK VREDNOSTI BIOLOŠKIH SREDSTEV
055 – POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
059 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, TRAJNO ZUNAJ UPORABE«.
40. člen
Naziv skupine kontov 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe, se spremeni tako, da se glasi:
»06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE«.
Podskupina kontov 064 – Naložbene nepremičnine se črta.
Naziv podskupine kontov 069 – Popravek vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb, se spremeni tako, da se glasi:
»069 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB«.
41. člen
Naziv podskupine kontov 079 – Popravek vrednosti dolgoročno danih posojil, se spremeni tako, da se glasi:
»079 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNO DANIH POSOJIL«.
42. člen
Naziv podskupine kontov 089 – Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja, se spremeni tako, da se glasi:
»089 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNIH TERJATEV IZ POSLOVANJA«.
43. člen
V okviru skupine kontov 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice, se naziv podskupine kontov 100 – Tolarska sredstva v blagajni, spremeni tako, da se glasi:
»100 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI«.
44. člen
V okviru skupine kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, se nazivi podskupin kontov 110, 111, 113 in 115 spremenijo tako, da se glasijo:
»110 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
111 – KRATKOROČNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
113 – KRATKOROČNI DEVIZNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
115 – DENARNA SREDSTVA NA DEPOZITNIH RAČUNIH«.
45. člen
Naziv podskupine kontov 129 – Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev, se spremeni tako, da se glasi:
»129 – OSLABITEV VREDNOSTI KRATKROČNIH TERJATEV DO KUPCEV«.
46. člen
V okviru skupine kontov 13 – Dani predujmi in varščine, se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»139 – OSLABITEV VREDNOSTI DANIH PREDUJMOV IN VARŠČIN«.
47. člen
Naziv podskupine kontov 149 – Popravki kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, se spremeni tako, da se glasi:
»149 – OSLABITEV KRATKOROČNIH TERJATEV DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA«.
48. člen
Naziv podskupine kontov 169 – Popravek kratkoročnih terjatev iz financiranja, se spremeni tako, da se glasi:
»169 – OSLABITEV KRATKOROČNIH TERJATEV IZ FINANCIRANJA«.
49. člen
Naziv podskupine kontov 179 – Popravek ostalih kratkoročnih terjatev, se spremeni tako, da se glasi:
»179 – OSLABITEV DRUGIH KRATOROČNIH TERJATEV«.
50. člen
V okviru skupine kontov 32 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»321 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V UPORABI«.
51. člen
V okviru skupine kontov 37 – Druge zaloge, se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»371 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA ZA PRODAJO«.
52. člen
V okviru podskupine kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, se v okviru konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, odpre nov podkonto, ki se glasi:
»402011 – Storitve informacijske podpore uporabnikom«.
53. člen
V okviru konta 4025 – Tekoče vzdrževanje, se naziv podkonta 402510 – Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, spremeni tako, da se glasi:
»402510 – Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme«.
Dodajo se novi podkonti, ki se glasijo:
»402513 – Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
402514 – Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402515 – Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
402516 – Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja«.
54. člen
V okviru konta 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine, se naziv podkonta 402604 – Najem računalniške in programske opreme, spremeni tako, da se glasi:
»402604 – Najem strojne računalniške opreme«.
Dodajo se novi podkonti, ki se glasijo:
»402607 – Najem programske računalniške opreme
402608 – Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov«.
55. člen
V okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki, se naziv podkonta 402902 – Plačila po pogodbah o delu, spremeni tako, da se glasi:
»402902 – Plačila po podjemnih pogodbah«.
Dodata se nova podkonta, ki se glasita:
»402941 – Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja
402942– Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)«.
56. člen
V okviru konta 4202 – Nakup opreme, se nazivi podkontov 420202 – Nakup računalnikov in programske opreme, 420222 – Nakup velike specializirane računalniške napeljave in 420238 – Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav, spremenijo tako, da se glasijo:
»420202 – Nakup strojne računalniške opreme
420222 – Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420238 – Nakup telekomunikacijske opreme«.
Dodata se nova podkonta, ki se glasita:
»420248 – Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme
420249 – Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme«.
57. člen
V okviru konta 4207 – Nakup nematerialnega premoženja, se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»420703 – Nakup licenčne programske opreme
420704 – Nakup druge (nelicenčne) programske opreme«.
58. člen
V okviru konta 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»420806 – Analize, študije in načrti z informacijskega področja«.
59. člen
Naziv podskupine kontov 441- Povečanje kapitalskih deležev in naložb, se spremeni tako, da se glasi:
»441 – POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB«.
60. člen
V okviru skupine kontov 46 – Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se naziv podskupine kontov 468 spremeni tako, da se glasi:
»468 – DRUGI ODHODKI«.
61. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»700020 – Dohodnina – odstopljeni vir občinam«.
62. člen
Naziv podskupine kontov 712 – Denarne kazni, se spremeni tako, da se glasi:
»712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI«.
Naziv konta 7120 – Denarne kazni, se spremeni tako, da se glasi:
»7120 – Globe in druge denarne kazni«.
Naziv podkonta 712001 – Denarne kazni za prekrške, se spremeni tako, da se glasi:
»712001 – Globe za prekrške«.
Naziv podkonta 712003 – Druge denarne kazni, se spremeni tako, da se glasi:
»712003 – Druge globe in denarne kazni«.
Naziv podkonta 712099 – Druge povprečnine in denarne kazni, se spremeni tako, da se glasi:
»712099 – Druge povprečnine«.
63. člen
V okviru skupine kontov 76 – Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se naziv podskupine kontov 763 – Izredni prihodki, spremeni tako, da se glasi:
»763 – DRUGI PRIHODKI«.
64. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se naziv konta 7810 spremeni tako, da se glasi:
»7810 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)«.
V okviru konta 7810 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»781002 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013
781003 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013«.
65. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se naziv konta 7811 spremeni tako, da se glasi:
»7811 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)«.
V okviru konta 7811 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»781102 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013
781103 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013«.
66. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se naziv konta 7812 spremeni tako, da se glasi:
»7812 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)«.
V okviru konta 7812 se naziv podkonta 781206 spremeni tako, da se glasi:
»781206 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za ukrep EU standardi«.
V okviru konta 7812 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»781210 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja za obdobje NFP 2007-2013«.
67. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»786008 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ostalih ukrepov v ribištvu za financiranje ukrepov skupne ribiške politike
786009 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepa ERA NET EUPHRESCO
786010 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v čebelarstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786011 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova informiranja in promocije iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786012 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v veterini iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786013 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova fitosanitarnih ukrepov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786014 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ostalih ukrepov v ribištvu za financiranje ukrepov skupne ribiške politike za obdobje NFP 2007-2013
786015 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v ribištvu iz Evropskega sklada za ribištvo (ESR) za obdobje NFP 2007-2013«.
68. člen
Naziv skupine kontov 92 – Dolgoročno razmejeni prihodki, se spremeni tako, da se glasi:
»92 – DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE«.
V okviru skupine kontov 92 se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»922 – PREJETE DONACIJE, NAMENJENE NADOMEŠČANJU STROŠKOV AMORTIZACIJE«.
69. člen
V okviru skupine kontov 93 – Dolgoročne rezervacije, se podskupini kontov 930 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov ter 932 – Dolgoročne rezervacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, črtata.
70. člen
V okviru skupine kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti, se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»963 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA PREVZEMA DOLGA«.
71. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 410-106/2005/3
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0040
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti