Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5979. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007, stran 15974.

Na podlagi 5. člena ter v zvezi s 6., 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, zato da se zmanjša tveganje za zavarovanja, sklenjena v letu 2007, in sicer za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer bolezni, v skladu z 12. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3).
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev, uvrščenih med mala in srednje velika podjetja, kakor je opredeljeno v prilogi I. Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), ki sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico iz 6. člena te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalnih premij so upravičene gospodarske družbe, ki zavarovalnici ob podpisu zavarovalne pogodbe predložijo izjavo, da so malo ali srednje veliko podjetje iz priloge 2A, ki je sestavni del te uredbe in izjavo, da ne prejemajo pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija:
– za zavarovanje posevkov in plodov upravičencem, ki od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanja, izpolnjujočih pogoje iz 6. člena te uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi,
– za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanj, izpolnjujočih pogoje 6. člena uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi.
3. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje po tej uredbi so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 v višini do 5.633.450 eurov.
4. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave. Seznam teh posevkov in plodov je naveden v I. točki priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki niso obračunane po višjih premijskih stopnjah, kot jih po svojih merilih v ta namen oblikuje Agencija za zavarovalni nadzor.
5. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, je opredeljena v znesku, navedenem v II. točki priloge 1 te uredbe ter se nanaša na stalež posamezne vrste in kategorije živali na kmetijskem gospodarstvu, na dan sklenitve zavarovanja ter ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki niso obračunane po višjih premijskih stopnjah, kot jih po svojih merilih v ta namen oblikuje Agencija za zavarovalni nadzor.
6. člen
(izvajalci zavarovanj)
(1) Izvajalci zavarovanj po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč v skladu z 8. točko drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje v skladu z 9. točko drugega odstavka 2. člena ZZavar. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) z zavarovalnicami sklene pogodbe, s katerimi podrobneje opredeli posamezne naloge zavarovalnice, časovne roke za izvedbo le-teh, način izvedbe plačil ter delež upravičenih stroškov za zavarovanja, predvidena s to uredbo.
(2) Zavarovalnicam je za izvajanje zavarovanja omogočen dostop do registrov kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih potrebnih registrov.
(3) V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice.
(4) Zavarovalnice vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) posebej:
– za posevke in plodove v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 30. septembra 2007,
– za živali v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 31. marca 2008.
7. člen
(trajanje zavarovanja)
Zavarovalnice in upravičenci sklepajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov in plodov,
– za eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
8. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
Zavarovalnice vložijo zahtevke na agencijo na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih predloži zavarovalnici pri sklepanju zavarovanja. Če se ugotovi, da je navajal napačne podatke, se mu sredstva ne odobrijo.
(2) Če se sofinanciranje zavarovalne premije na podlagi prejetega zahtevka in ugotovljenih nepravilnosti ne odobri, mora zavarovanec plačati višino celotne premije zavarovalnici.
(3) Če se ugotovijo nepravilnosti predloženih podatkov po prejetem izplačilu, mora upravičenec, ki je navajal napačne podatke, plačati celotno premijo zavarovalnici, ta pa mora agenciji vrniti že prejeti sofinancirani del premije.
10. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote in cene, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
11. člen
(poročanje)
(1) Zavarovalnice so dolžne vsake tri mesece poročati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o višini sklenjenih zavarovalnih pogodb po tej uredbi.
(2) Zavarovalnice vsako poslovno leto poročajo ministrstvu o zavarovalno-tehničnem izidu zavarovanja za posevke in plodove ter živali (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Ministrstvo pošlje poročilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija pripravi poročilo o porabi sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij in ga pošlje ministrstvu.
12. člen
(kontrola)
Agencija opravlja potrebne kontrole na vzorcu do 10 odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2007.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji. Nadzor nad zavarovalnicami izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 eurov do 4000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če je navedel napačne podatke iz 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-43/2006/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0191
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti