Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5929. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene, stran 15874.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02), ob soglasju Banke Slovenije (št. 28.00-1180/06-DM, z dne 15. 11. 2006), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– izplačilih plač,
– izplačilih regresa za letni dopust,
– dospelih neporavnanih obveznostih,
– prejemkih na račune in o izdatkih z računov,
– plačilih za investicije.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki Slovenije, račun pri centralni banki, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki,
– poslovni subjekt: pravna oseba – rezident, imetnik transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik računa pri centralni banki in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,
– izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica, podružnica tuje banke in banka države članice Evropske unije, ki za opravljanje storitev plačilnega prometa pridobijo dovoljenje Banke Slovenije ter Banka Slovenije. Nalogo izvajalca plačilnega prometa za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja organ, pristojen za javna plačila (v nadaljevanju: UJP),
– plačilna transakcija: nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije,
– nalog za plačilo: je nalog imetnika transakcijskega računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos denarnih sredstev v dobro drugega transakcijskega računa ali v dobro računa izvajalca plačilnega prometa in v korist prejemnika plačila,
– plačilni instrument: je sredstvo, ki ob pogojih, ki so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa,
– plačilna instrukcija: je navodilo izvajalcu plačilnega prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno šifro na plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na plačilno instrukcijo,
– nalogodajalec: je fizična ali pravna oseba, ki izda izvajalcu plačilnega prometa nalog za plačilo ali nakazilo v breme kritja, ki ga ima pri tem izvajalcu plačilnega prometa,
– šifriranje plačilnih transakcij: označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,
– prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na računih,
– izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih.
(2) Za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: proračunski uporabniki), ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, podatke za statistične in druge z zakoni določene namene po tem navodilu zagotavlja UJP.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST TER O DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH IN DOHODKIH
3. člen
(1) UJP zagotavlja podatke o izplačanih bruto plačah in o regresu za letni dopust iz podatkov, ki jih pridobi od proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.
(2) O načinu sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka se UJP dogovori s proračunskimi uporabniki.
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov:
– iz podatkov, ki jih UJP zagotovijo proračunski uporabniki ob izplačilu plač in regresa za letni dopust,
– iz podatkov o namenih plačil, označenih z ustreznimi šiframi izdatkov na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah.
II/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
5. člen
Za spremljanje izvajanja zakonodaje, ki ureja področje izplačevanja plač in za izvajanje statističnih raziskovanj, so proračunski uporabniki dolžni UJP ob vsakem izplačilu plač in regresa za letni dopust zagotoviti naslednje podatke:
– številko računa, s katerega se plače in regres za letni dopust izplačujejo,
– znesek čistega izplačila,
– znesek bruto izplačila,
– vrsto izplačila (plača, regres za letni dopust),
– obdobje, na katero se izplačilo nanaša (mesec, leto).
6. člen
Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno evidentirati podatke o izplačilu čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov po posameznih šifrah izdatkov, s katerimi se označujejo izdatki za čiste plače in izdatki za druge osebne prejemke in dohodke, za vsak račun poslovnega subjekta. Šifre izdatkov za izplačila osebnih prejemkov so:
– šifra 32: izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki,
– šifra 33: izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,
– šifra 40: izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač,
– šifra 43: izdatki za socialno varnost,
– šifra 82: izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička.
II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
7. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij za izplačilo čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali so pravilno označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV
8. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 5. in 6. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
9. člen
UJP pošilja AJPES podatke iz 5. člena tega navodila tedensko, vsak ponedeljek oziroma prvi delovni dan po koncu meseca, do 9. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (PLAPP00)Podatki individualnega zapisa (PLAPP11)
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|Zap.  |Opis polja       |Format|Vsebina               |
|št.  |            |   |                  |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa      |7 AN |PLAPP11               |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|2.   |Datum izplačila     |8 N  |LLLLMMDD              |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|3.   |Mesec oziroma obdobje, |2 N  |Pri izplačilu regresa za letni   |
|    |na katero se bruto   |   |dopust je obdobje enako oznaki   |
|    |izplačilo nanaša    |   |leta, za katerega se izplačuje   |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|4.   |Račun          |15 N |                  |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|5.   |Indikator za vrsto   |1 AN |P (plača) ali R (regres za letni  |
|    |izplačila        |   |dopust)               |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
|6.   |Znesek bruto izplačila |16 N |V centih brez decimalnega ločila,  |
|    |            |   |desno poravnan z vodilnimi ničlami |
+-------+------------------------+------+------------------------------------+
  Podatki zbirnega zapisa (PLAPP99)
+---------+----------------------+-------+--------------------------+
|Zap. št. |Opis polja      |Format |Vsebina          |
+---------+----------------------+-------+--------------------------+
|1.    |Oznaka zapisa     |7 AN  |PLAPP99          |
+---------+----------------------+-------+--------------------------+
|2.    |Število zapisov s   |10 N  |Poravnano z vodilnimi   |
|     |podatki        |    |ničlami          |
+---------+----------------------+-------+--------------------------+
10. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa podatke iz 6. člena tega navodila pošiljajo AJPES dnevno, do 19. ure, v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (PLDURS00)Podatki individualnega zapisa (PLDURS11)
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|Zap. št. |Opis polja         |Format  |Vsebina           |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|1.    |Oznaka zapisa       |8 AN   |PLDURS11          |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|2.    |Vrsta posla        |3 N   |111             |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|3.    |Račun           |15 N   |              |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|4.    |Datum izplačila      |8 N   |LLLLMMDD          |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|5.    |Šifra izdatka       |2 N   |              |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|6.    |Indikator         |1 AN   |P (plačilo) ali S (storno) |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
|7.    |Znesek izplačila čiste   |15 N   |V centih brez decimalnega  |
|     |plače ali drugih osebnih  |     |ločila, poravnan z     |
|     |prejemkov         |     |vodilnimi ničlami      |
+---------+---------------------------+---------+----------------------------+
  Podatki zbirnega zapisa (PLDURS99)
+---------+----------------------------+--------+----------------------------+
|Zap. št. |Opis polja         |Format |Vsebina           |
+---------+----------------------------+--------+----------------------------+
|1.    |Oznaka zapisa        |8 AN  |PLDURS99          |
+---------+----------------------------+--------+----------------------------+
|2.    |Število zapisov s podatki  |10 N  |Poravnano z vodilnimi    |
|     |              |    |ničlami           |
+---------+----------------------------+--------+----------------------------+
(2) Izvajalci plačilnega prometa lahko datoteko s podatki, ki ni bila pravočasno posredovana AJPES, pošljejo naslednji dan, s tem da datum v posameznem zapisu pomeni pretekli delovni dan in ne tekočega datuma. Izvajalci plačilnega prometa podatke prejšnjega delovnega dne pošljejo v posebnem zapisu oziroma zapisih, skupaj s podatki za tekoči dan. Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna samo zadnja prejeta datoteka.
III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
11. člen
Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, katerih račune vodijo.
III/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
12. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov račun zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja, če od dneva poravnave posamezne evidentirane neporavnane obveznosti ni minilo več kot 6 mesecev.
(2) Evidenca vsebuje:
– ime in davčno številko poslovnega subjekta,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– znesek dospele neporavnane obveznosti po vrstah obveznosti,
– spremembo zneska dospele neporavnane obveznosti (znesek plačane obveznosti in datum nastale spremembe),
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti.
(3) Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti je v Prilogi 1 tega navodila.
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
13. člen
Če izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s popravkom zagotoviti pravilnost podatkov v evidenci.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV
14. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 12. člena tega navodila, v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
15. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure, v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (NODURS00)Podatki individualnega zapisa (NODURS11)
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|Zap. št.  |Opis polja    |Format|Vsebina               |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|1.     |Tip zapisa    |8 AN |Fiksna oznaka NODURS11        |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|2.     |Račun upnika   |18 N |18 mest               |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|3.     |Izdajatelj naloga |1 N  |2=sodišče, 3=davčna uprava, 4=carina |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|4.     |Prioriteta*    |1 N  |Prednostni vrstni red poravnave   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|5.     |Vrsta spremembe  |2 N  |Oznaka za spremembo po legendi    |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|6.     |Kratki naziv   |35 AN |                   |
|      |upnika      |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|7.     |Davčna številka  |8 N  |                   |
|      |dolžnika     |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|8.     |Račun dolžnika  |15 N |Polji 8 in 9 skupaj sta identifikator|
|      |         |   |plačilnega instrumenta oziroma ključ |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|9.     |Zaporedna št. v  |5 N  |Ne sme se ponoviti v okviru TR    |
|      |okviru računa   |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|10.     |Kratki naziv   |35 AN |                   |
|      |dolžnika     |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|11.     |Znesek      |15 N | V centih brez decimalnega ločila  |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|12.     |Datum vpisa v   |8 N  |LLLLMMDD               |
|      |evidenco     |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|13.     |Čas vpisa v    |6 N  |HHMMSS                |
|      |evidenco     |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|14.     |Model sklica v  |2 N  |                   |
|      |dobro       |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|15.     |Vsebina sklica v |22 AN |                   |
|      |dobro**      |   |                   |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
|16.     |Komentar     |30 AN |Neobvezno polje, dopolnjeno s    |
|      |         |   |presledki              |
+------------+------------------+------+-------------------------------------+
  Podatki zbirnega zapisa (NODURS99)
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|Zap. št.  |Opis polja            |Format|Vsebina       |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|1.     |Tip zapisa            |8 AN |Fiksna oznaka    |
|      |                 |   |NODURS99       |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|2.     |Število vrstic s podatki     |10 N |           |
|      |(NODURS11)            |   |           |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|3.     |Seštevek zneskov v vrsticah s   |17 N |V centih brez    |
|      |podatki              |   |decimalnega ločila  |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|4.     |Datum, na katerega se podatki   |8 N  |LLLLMMDD       |
|      |nanašajo             |   |           |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|5.     |Matična številka izvajalca    |7 N  |           |
|      |plačilnega prometa – poročevalca |   |           |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
|6.     |Kratki naziv izvajalca plačilnega |40 AN |           |
|      |prometa – poročevalca       |   |           |
+------------+----------------------------------+------+---------------------+
 
Opombi:
* Prioritete po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in po
  Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno
  besedilo in 115/06) so:
  1. zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega
  zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi
  smrti preživljavca,
  2. davčni dolg in stroški prisilne izterjatve,
  3. sodni sklep o izvršbi.
** Vsebina podatka sklicevanje na številko odobritve je določena s Pravilnikom
  o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
  javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05, 120/05 in
  72/06) določa podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne instrumente
  oziroma nalog za plačilo, s katerim se plačujejo dajatve.
(2) Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna zadnja prejeta datoteka.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH
NA RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
16. člen
(1) Podlaga za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila v državi med rezidenti je označevanje namenov plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah, s katerimi imetniki računov naložijo izvajalcu plačilnega prometa prenos njihovih sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njihovega računa.
(2) Nalogodajalci označujejo namene plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah s šiframi prejemkov in s šiframi izdatkov.
17. člen
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine AJPES zagotavlja Banka Slovenije.
IV/1. PREGLED VSEBINE ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
18. člen
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|1.    |                                 |
|PREJEMKI |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |PREJEMKI PRI POSLOVANJU                     |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|11    |Prejemki od prodaje proizvodov in storitev            |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|12    |Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov  |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |PREJEMKI PRI NALOŽBENJU                     |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|13    |Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih        |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|15    |Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev       |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|16    |Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|17    |Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih   |
|     |naložb                              |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |PREJEMKI PRI FINANCIRANJU                    |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|20    |Prejemki od vplačanega kapitala                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|21    |Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil,    |
|     |kreditov in depozitov                      |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|28    |PREJEMKI OD POBOTA                        |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|29    |DRUGI PREJEMKI                          |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|2. IZDATKI|                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |IZDATKI PRI POSLOVANJU                      |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|30    |Izdatki za nakup materiala in storitev              |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|31    |Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene  |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|32    |Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni  |
|     |prejemki                             |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|33    |Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah  |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|40    |Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|43    |Izdatki za socialno varnost                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|50    |Izdatki za dajatve in takse                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|51    |Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|52    |Izdatki za akontacijo dohodnine                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |IZDATKI PRI NALOŽBENJU                      |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|70    |Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev       |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|71    |Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|72    |Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih   |
|     |naložb                              |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|     |IZDATKI PRI FINANCIRANJU                     |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|80    |Izdatki za vračilo kapitala                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|81    |Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih |
|     |posojil, kreditov in depozitov                  |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|82    |Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz   |
|     |dobička                             |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|88    |IZDATKI OD POBOTA                        |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|89    |DRUGI IZDATKI                          |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
IV/2. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN O IZDATKIH
19. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa za plačila v državi med rezidenti vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov.
(2) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Podatki v evidenci so mesečni (od prvega do zadnjega dne v mesecu). Evidenca vsebuje podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila, ki se poravnavajo v internem plačilnem prometu, prek sistema Žiro kliringa in prek sistema bruto poravnave v realnem času.
20. člen
AJPES na podlagi prejetih podatkov izvajalcev plačilnega prometa o plačilih v državi med rezidenti in podatkov Banke Slovenije o plačilih med nerezidenti zagotovi kumulativno evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Kumulativna evidenca vsebuje podatke za obdobje od 1.1. do zadnjega dne meseca, za katerega se poroča.
IV/3. KONTROLIRANJE PODATKOV
21. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega prometa z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so nalogi za plačilo označeni s šiframi prejemkov in izdatkov. Za kontrolo šifer uporabijo Pregled povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov, ki ga predpiše AJPES s posebnim navodilom v skladu s petim odstavkom 71. člena Zakona o plačilnem prometu.
22. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zagotovijo kontrolo uporabljenih povezav šifer prejemkov in izdatkov na plačilnih instrumentih in plačilnih instrukcijah oziroma plačilnih transakcijah.
IV/4. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
23. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o izdatkih za račune, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
24. člen
Mesečne podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES najpozneje četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (SPAPP00)Podatki individualnega zapisa (SPAPP11)
+--------+----------------------------+---------+----------------------------+
|Zap.  |Opis polja         |Format  |Vsebina           |
|št.   |              |     |              |
+--------+----------------------------+---------+----------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |SPAPP11           |
+--------+----------------------------+---------+----------------------------+
|2.   |Račun poslovnega subjekta  |15 N   |              |
+--------+----------------------------+---------+----------------------------+
|3.   |Oznaka šifre        |2 N   |              |
+--------+----------------------------+---------+----------------------------+
|4.   |Znesek prometa*       |S 16 N  |Znesek v EUR        |
+--------+--------------------------------------+----------------------------+
|*    |Znesek je lahko za nekatere šifre tudi|              |
|    |negativen.              |              |
+--------+--------------------------------------+----------------------------+
  Podatki zbirnega zapisa (SPAPP99)
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format |Vsebina           |
|št.   |               |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN  |SPAPP99           |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|2.   |Mesec poročanja       |6 N   |LLLLMM           |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega  |15 N  |              |
|    |prometa           |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|4.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N |Znesek v EUR        |
|    |prometa v breme       |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|5.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N |Znesek v EUR        |
|    |prometa v dobro       |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
25. člen
Mesečne podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine Banka Slovenije pošilja AJPES najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
  Ime datoteke: SPTUJ_LLLL_MM_NNNNNNN.dat
 
  Vodilni zapis (SPTUJ00)Podatki individualnega zapisa (SPTUJ11)
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format |Vsebina           |
|št.   |               |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN  |SPTUJ11           |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|2.   |Matična številka poslovnega |15 N  |              |
|    |subjekta*          |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|3.   |Oznaka šifre**        |2 N   |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|4.   |Znesek prometa        |S 16 N |Znesek v EUR        |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
  Opombi:
 
  *   Banka Slovenije poroča na ravni matične številke poslovnega
subjekta, matična številka se vpiše od leve proti desni (7 mest), na zadnja
mesta se doda 8 ničel;
  **  Ne morejo se pojaviti šifre prejemkov 28 in šifre izdatkov 50, 51,
52 ter 88;
 
  Podatki zbirnega zapisa (SPTUJ99)
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format |Vsebina           |
|št.   |               |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN  |SPTUJ99           |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|2.   |Mesec poročanja       |6 N   |LLLLMM           |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega  |15 N  |              |
|    |prometa           |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|4.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N |Znesek v EUR        |
|    |prometa v breme       |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
|5.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N |Znesek v EUR        |
|    |prometa v dobro       |    |              |
+--------+-----------------------------+--------+----------------------------+
V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PLAČILIH
ZA INVESTICIJE
26. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo AJPES podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov, odobrenih poslovnim subjektom-investitorjem (kreditojemalcem).
(2) V plačila za investicije po tem navodilu sodijo:
– vsa investicijska plačila po nalogu investitorja (kreditojemalca) v breme odobrenega kredita s partije kredita v uporabi v dobro računa dobavitelja opreme za dobavljeno opremo oziroma izvajalca del za opravljena dela, vključno s plačili pogodbenih predujmov,
– prenosi s partije kredita v uporabi v dobro računa investitorja za opravljena dela v lastni režiji (izvajanje investicijskih del v lastni režiji, vgrajevanje lastnih proizvodov, vlaganja v osnovno čredo, vlaganja v večletne nasade itd.),
– plačila za investicije iz kredita v tuji valuti,
– interkalarne obresti, pripisane kreditom v uporabi, obračunane za čas uporabe investicijskih kreditov,
– druga investicijska plačila iz investicijskih kreditov (carine, nadomestila za odkupljena zemljišča itd.).
V/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
27. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov s posameznih računov kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 64/05). Znotraj posameznega računa, na katerem je evidentirana poraba investicijskega kredita, vodijo izvajalci plačilnega prometa podatke o odobrenih investicijskih kreditih po posameznih investitorjih (kreditojemalcih). Če je na istem računu evidentiranih več investicijskih kreditov, odobrenih enemu investitorju, izvajalci plačilnega prometa zagotovijo zbirni podatek v enem znesku.
28. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije ločeno iz:
– investicijskih kreditov za investicije v opredmetena osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 1) in v neopredmetena dolgoročna sredstva (Slovenski računovodski standard 2) ter
– investicijskih kreditov, odobrenih v tujem imenu in za tuj račun.
(2) Podatki so kumulativni, vključujejo obdobje od 1.1. do konca dobe poročanja v tekočem letu.
V/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
29. člen
Izvajalci plačilnega prometa preverijo namen oziroma račune investicijskih kreditov. Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov uporabijo Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, ki zajemajo plačila za investicije iz investicijskih kreditov v uporabi, in je Priloga 2 tega navodila.
V/3. POŠILJANJE PODATKOV V AJPES
30. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 29. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
31. člen
Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES do 8. dne v mesecu za preteklo kumulativno obdobje v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (INVPOS00)
  Podatki individualnega zapisa (INVPOS11)
 
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|Zap. št. |Opis polja                  |Format |Vsebina  |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|1.    |Oznaka zapisa                 |8 AN  |INVPOS11  |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|2.    |Račun investitorja              |15 N  |      |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|3.    |Račun kredita *                |3 N  |      |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|4.    |Plačila za investicije iz kreditov      |S 16 N |Znesek v  |
|     |                       |    |EUR    |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
|5.    |Plačila za investicije iz kreditov v tujem  |S 16 N |Znesek v  |
|     |imenu in za tuj račun             |    |EUR    |
+---------+----------------------------------------------+-------+-----------+
 
  *   Trištevilčni račun iz Pregleda računov iz kontnega okvira za banke
in hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o plačilih za investicije
(Priloga 2)
 
 
  Podatki zbirnega zapisa (INVPOS99)
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|Zap. št.|Opis polja                   |Format|Vsebina  |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|1.   |Oznaka zapisa                  |8 AN |INVPOS99  |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|2.   |Mesec poročanja                 |6 N  |LLLLMM   |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega prometa       |15 N |      |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|4.   |Zbirni znesek plačil za investicije iz kreditov |S 16 N|Znesek v  |
|    |                        |   |EUR    |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
|5.   |Zbirni znesek plačil za investicije iz kreditov |S 16 N|Znesek v  |
|    |v tujem imenu in za tuj račun          |   |EUR    |
+--------+------------------------------------------------+------+-----------+
32. člen
(1) Če so kumulativni podatki o plačilih za investicije v dobi poročanja manjši kakor v prejšnjem obdobju, izvajalci plačilnega prometa predložijo AJPES pisno obrazložitev.
(2) Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošljejo AJPES, tudi če v preteklem mesecu niso evidentirali novih plačil za investicije iz investicijskih kreditov.
VI. KONČNI DOLOČBI
33. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene (Uradni list RS, št. 34/04).
34. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje, razen določila o evidentiranju podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih iz 1. odstavka 12. člena tega navodila, ki se uporablja od 1. 10. 2006 dalje.
Št. 132-3/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0202
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.
                                   PRILOGA 1
 
  Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti
  01 – znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega dolga, ki se prvič
zapiše v evidenco in ki nastane na podlagi obvestila o izvršljivosti sklepa o
prisilni izterjavi DURS, CURS, sodišča;
  02 – popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno poplačanega dolga,
znesek zapisa 02 pomeni, da je znesek obveznosti v zapisu 01 dokončno
poravnan;
  03 – delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila dolga, ki se
izračuna na podlagi razlike med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
  06 – upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru enak znesku
pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v
zapisu 03;
  07 – upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru manjši
od zneska pod vrsto spremembe 01; znesek še preostale neporavnane obveznosti
se bo poplačal z vrsto spremembe 02 oziroma 03;
  08 – stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep sodišča o začetku
stečajnega postopka, kar pomeni, da se zapre račun stečajnega dolžnika in se
na zahtevo stečajnega upravitelja odpre nov račun »v stečaju«, prek katerega
se nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka; v tem primeru se dospele
neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 08 označijo
zneski vseh dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti;
  09 – likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda naziv »v
likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse dospele neporavnane obveznosti
evidentirajo na novem računu »v likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje;
v tem primeru se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za vsak znesek dospelih
neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa, celotni znesek neporavnanih
obveznosti pa se prenese na nov račun »v likvidaciji« z oznako 01;
  10 – prisilna poravnava: na dan potrditve postopka prisilne poravnave se
uporabi oznaka vrste spremembe 10, zapiše se znesek dospelih neporavnanih
obveznosti (za vsako obveznost posebej), izkazan na dan začetka postopka
prisilne poravnave, označen z 98; dospele neporavnane obveznosti v obdobju od
začetka postopka prisilne poravnave do dneva potrditve postopka prisilne
poravnave (pa tudi od tega dneva dalje) se označijo z 01;
  11 – zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob zaprtju računa (ob
zaprtju računa zaradi izbrisa oziroma prenehanja poslovnega subjekta se
dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 11
označijo vsi zneski dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa);
  96 – vračilo sklepa o izvršbi na osnovi 2. odstavka 168. člena ZDavP: če v
enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega
priliva denarnih sredstev, banka oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu
organu, ki je izdal sklep;
  97 – vračilo sklepa o izvršbi v skladu s 141. členom ZIZ: če ob prejemu
sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni sredstev, pred prejemom sklepa pa
najmanj tri mesece na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva, izvajalec
plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi takoj po prejemu sodišču, ki izvršbo
ustavi oziroma če v treh mesecih po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovih
računih ni nobenega priliva, izvajalec plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi
sodišču, ki izvršbo ustavi;
  98 – prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne poravnave (potrditve
še ni) dolžnik ohrani isti račun in znesek neporavnane obveznosti, zato se v
tem primeru uporabi oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le informacijo o
začetku postopka prisilne poravnave (doda se nov zapis z oznako vrste
spremembe 98); če nastopi nova neporavnana obveznost (ki se nanaša na obdobje
pred začetkom postopka prisilne poravnave), se vnese v evidenco na mesto, ki
ustreza datumu pred začetkom postopka prisilne poravnave, da se ohrani
vrednost neporavnane obveznosti do potrditve postopka prisilne poravnave; ob
potrditvi postopka se vsi dolgovi do dneva začetka postopka prisilne poravnave
označijo z 10; po potrditvi postopka poravnave pa se nove dospele neporavnane
obveznosti označijo z 01;
  99 – prisilna izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu
sredstev ob sprejetem sklepu o prisilni izterjavi dolga (razlika med
zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po sklepu, če ni dovolj sredstev
na računu); če je v času rubeža sredstev dovolj sredstev na računu, se z
oznako 99 zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da so sredstva
zarubljena v celotnem znesku.
   PRILOGA 2
 
  Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, s katerih se
zagotavljajo podatki o plačilih za investicije
------------------------------------------------------------------------------
 Zap. št.   Št. računa
------------------------------------------------------------------------------
   32 - KRATKOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
 1. 320 - Kratkoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del
 2. 324 - Kratkoročni krediti državi v tuji valuti – del
 3. 325 - Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti – del
 4. 326 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji valuti –
     del
 5. 328 - Kratkoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del
 6. 329 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
     v tuji valuti – del
   34 - DOLGOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
 7. 340 - Dolgoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del
 8. 344 - Dolgoročni krediti državi v tuji valuti – del
 9. 345 - Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti – del
 10. 346 - Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji valuti –
     del
 11. 348 - Dolgoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del
 12. 349 - Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v
     tuji valuti – del
   38 - TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI
 13. 380 - Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti –
     del
   42 - KRATKOROČNI KREDITI
 14. 420 - Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – del
 15. 421 - Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – odvisnim družbam – del
 16. 424 - Kratkoročni krediti državi – del
 17. 425 - Kratkoročni krediti bankam – del
 18. 426 - Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam – del
 19. 428 - Kratkoročni krediti tujim osebam – del
 20. 429 - Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev
     gospodinjstvom – del
   48 - KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
 21. 480 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del
   52 - DOLGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA IN
     STANOVANJSKO GRADNJO
 22. 520 - Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam
 23. 521 - Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam – odvisnim
     družbam
 24. 524 - Dolgoročni krediti za investicije državi
 25. 525 - Dolgoročni krediti za investicije bankam
 26. 526 - Dolgoročni krediti za investicije drugim finančnim organizacijam
 27. 528 - Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam
 28. 529 - Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim izvajalcem storitev
     gospodinjstvom
   58 - DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
 29. 580 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del
------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti