Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5998. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, stran 16008.

Na podlagi šestega odstavka 55. člena in v zvezi s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) ter na podlagi šestega odstavka 61. člena in v zvezi s prvim stavkom prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (v nadaljnjem besedilu: davčne olajšave) v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06), ter v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06), vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav, metodologija za izpolnjevanje obrazca in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) uveljavlja davčne olajšave na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrazec), na način, kot je določeno s tem pravilnikom.
3. člen
(1) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu izpolnjen obrazec, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav predloži davčni zavezanec kot prilogo k Davčnemu obračunu davka od dohodkov pravnih oseb hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.
(3) Zavezanec v davčnem obračunu lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% zneska vlaganj v raziskave in razvoj, določenih v 5., 6. in 7. členu tega pravilnika in prikazanih v obrazcu v skladu s tem členom, vendar največ v višini davčne osnove.
4. člen
(1) V obrazcu morajo biti prikazani posebej podatki o stroških vlaganj v notranje raziskovalne dejavnosti zavezanca, stroških vlaganj v notranje razvojne dejavnosti zavezanca, zneskih vlaganj v opremo, ki jo uporablja zavezanec pri notranji raziskovalni in razvojni dejavnosti ter stroških za nakup raziskovalno-razvojnih storitev.
(2) Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti prikazani ločeno po posameznih projektih oziroma programih.
5. člen
(1) Notranja raziskovalna dejavnost zavezanca pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in storitvah.
(2) Notranja razvojna dejavnost zavezanca pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami, za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev in vključuje primeroma:
a) razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme ali storitve;
b) razvoj orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije;
c) konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom njihovega rednega proizvajanja in uporabe;
d) konstruiranje in delovanje poskusnega obrata, ki nima gospodarsko utemeljenega obsega za komercialno proizvajanje.
(3) Osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev raziskav in razvoja (v nadaljnjem besedilu: RR) od sorodnih dejavnosti je prisotnost pomembnega elementa novosti in reševanje znanstvene oziroma tehnične negotovosti, primeroma, ko rešitev nekega problema ni takoj jasna nekomu, ki pozna osnovno splošno uporabno znanje in metode na nekem področju.
(4) Natančnejši primeri za razlikovanje oziroma razmejitev med RR in drugimi dejavnostmi v podjetju zavezanca so prikazani v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
V znesek, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca, štejejo:
a) stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju;
b) nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
c) stroški materiala in storitev, povezani z raziskovalno-razvojno dejavnostjo (vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost);
d) stroški izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalnih oziroma razvojnih projektov, ki se izvajajo v podjetju;
e) stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti zavezanca.
7. člen
(1) Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije vključujejo:
a) stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu;
b) stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.
(2) Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev se ne šteje nakup licenc.
8. člen
Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti iz 5. in 6. člena tega pravilnika ter vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev iz 7. člena tega pravilnika mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu podrobno in na način, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom. Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program mora vsebovati vsaj: naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 420-27/2006/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0207
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti