Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5950. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Kranj, stran 15930.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06), ter 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 20. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Mestni občini Kranj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na območju Mestne občine Kranj, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V Mestni občini Kranj se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(Postavitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje pristojnega občinskega oddelka.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
4. člen
(Višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena na podlagi gibanja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
(Taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
6. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
(Prijava taksne obveznosti)
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu občinskemu oddelku v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu oddelku prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
8. člen
(Odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo.
Občinske takse odmerja in pobira občinska pristojni občinski oddelek na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav občinskega oddelka, pristojnega za inšpekcijski nadzor.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.
9. člen
(Plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojni občinski oddelek in plačati predpisano takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
10. člen
(Oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Kranj.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Mestni občini Kranj, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko župan na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Mestni občini Kranj.
Župan Mestne občine Kranj lahko na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Mestno občino Kranj in so sofinancirane s strani Mestne občine Kranj, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Mestne občine Kranj in krajevne skupnosti, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Kranj;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;
– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela mesta Kranj.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski oddelki, pristojni za področje gospodarskih javnih služb, financ in inšpekcijskega nadzora.
12. člen
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
Pristojni občinski oddelek za inšpekcijski nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pristojni občinski oddelek za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
13. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku (7. člen),
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (7. člen).
Z globo 800 eurov se sankcionira posameznik, ki v zvezi samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(Vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Mestni občini Kranj znaša vrednost točke taksnih tarif 0,0756 eura.
15. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
16. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 35/00 in 38/05).
17. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 426-0095/46-01
Kranj, dne 20. decembra 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.
               TARIFE OBČINSKIH TAKS
 
                 TARIFA ŠT. 1
  Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov za prirejanje razstav
in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) znaša taksa
za vsak uporabljeni m2 dnevno
  1.1. za urejene in vzdrževane površine          5,0 točk
  1.2. za cirkuse in zabavne parke na drugih
in nevzdrževanih javnih površin in drugih
javnih prostorov                      3,0 točke
  1.3. za druge uporabnike za uporabo drugih
in nevzdrževanih javnih površin in drugih
javnih prostorov                      2,0 točki
  Opomba:
  Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki,
hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene
javne površine na območju Mestne občine Kranj ter javni prostori v lasti
Mestne občine Kranj.
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in drugih javnih prostorov
ali prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
 
                 TARIFA ŠT. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase,
ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša dnevna
taksa na m2 za:
  2.1. table
  2.1.1. samostoječe, stenske table
in ulični panoji                      1,0 točka
  2.1.2. svetlobne table (enostranska)          2,0 točki
  2.2. slikovno ali pisano obdelane
stene zgradb                        0,5 točke
  2.3. prikazovalnike
  2.3.1. svetlobne                    3,0 točke
  2.3.2. vrtljive                     2,0 točki
  2.4. obešanke na drogovih javne
razsvetljave                        1,0 točka
  2.5. transparente, zastave, markize,
napise na ograjah                      1,0 točka
  2.6. plakatne stebre                  1,0 točka
  2.7. napise, znake, nalepke, zastave,
druge simbole firme, izdelka in podobno
  2.7.1. nesvetlobni                   0,5 točke
  2.7.2. svetlobni                    1,5 točke
  2.7.3. vrtljivi                     1,0 točka
  2.7.4. oglaševalne vitrine               1,0 točka
  2.7.5. zunanje stene avtobusov
cestnega prometa                      0,2 točke
  2.8. reklamne avtomobile (pri prodaji srečk
in podobno) – na dan                    50,0 točk
  2.9. oglaševanje na vozilih in prikolicah
z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi
podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi)
– na dan                          500,0 točk
 
  Opomba:
  a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na javni
površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena
navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je
taksni predmet nameščen.
  b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo
oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni
mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma
površin, na katerih je taksni predmet.
  c) Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti
oproščene objave državnih ter občinskih organov, organov krajevnih skupnosti,
političnih strank v času volilne kampanje, objave kulturnih in športnih
prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni
občini Kranj, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
  d) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba firme, na
zgradbi firme. Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje označba firme na
predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne
dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
 
                 TARIFA ŠT. 3
  Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene znaša
taksa dnevno za vsak začeti m2:
  3.1. asfaltirane, betonske, tlakovane
in podobne utrjene površine                 1,5 točke
  3.2. utrjene makadamske površine            1,0 točka
  3.3. druge (neutrjene) površine             0,5 točke
  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki
ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih
prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali
gospodarsko-pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.
 
                 TARIFA ŠT. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak
začeti m2:
  4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in
  podobne utrjene površine                1,5 točke
  4.2. utrjene makadamske površine            1,0 točka
  4.3. zelene površine                  2,0 točke
  4.4. druge (neutrjene) površine             0,5 točke
 
  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen
(kot npr. šotoriti), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti