Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006, stran 15926.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 32/06), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 2. redni seji dne 20. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS, št. 38/06 in 95/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |    R2006|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              | 719.753.752|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    | 431.537.050|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                      | 300.679.050|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                | 228.536.050|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|703 Davki na premoženje                    |  32.552.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|704 Domači davki na blago in storitve             |  39.591.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                     | 130.858.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       |  11.183.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|711 Takse in pristojbine                   |   908.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|712 Denarne kazni                       |  1.767.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           |  2.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                  | 115.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                    | 117.350.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|721 prihodki od prodaje zalog                 |  2.350.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih      | 115.000.000|
|dolgoročnih sredstev                     |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|73 PREJETE DONACIJE                      |  1.200.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov             |  1.200.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                    | 169.666.702|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  | 169.666.702|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               | 715.253.752|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                       | 171.404.130|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             |  40.600.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|401 Prisp. delodajalca za soc. varnost            |  6.207.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|402 Izdatki za blago in storitve               | 120.597.130|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|409 Rezerve                          |  4.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                      | 201.430.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|410 Subvencije                        |  9.310.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         | 132.070.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam          |  26.710.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi               |  33.340.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 256.164.622|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            | 256.164.622|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |  86.255.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki  |  78.235.000|
|niso proračunski uporabniki                  |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom     |  8.020.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)           |  4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      0|
|DELEŽEV (750+751+752)                     |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil               |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |  4.500.000|
|(440+441+442)                         |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |  4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          |  4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |  –4.500.000|
|DELEŽEV (IV.-V.)                       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                        |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|500 Domače zadolževanje                    |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- |      0|
|VIII.)                            |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               |      0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – XI.)        |  –4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                  |  11.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
                                      «.
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS, št. 38/06 in 95/06) se spremenita prvi in drugi odstavek 8. člena tako, da se glasita:
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2006 ne zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju 2006 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.«
3. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2007 se uporabljata ta odlok in sklep župana.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2893/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti