Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5928. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, stran 15863.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom statističnih raziskovanj predložiti nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju nepridobitne organizacije) ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Nepridobitne organizacije predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (PRILOGA 1).
3.
Nepridobitne organizacije vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava (Uradni list RS, št. 118/05).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
4.
(1) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES:
a) za državno statistiko:
– podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2) in podatke iz izkaza prihodkov in odhodkov (PRILOGA 3) na poenotenih obrazcih,
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila (21. člen Zakona o računovodstvu).
(2) Nepridobitne organizacije lahko AJPES ob predložitvi podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih za državno statistiko s posebno IZJAVO (PRILOGA 4) potrdijo, da so ti podatki enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006). S predložitvijo podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom, poslovnega poročila in posebne izjave izpolnijo obveznost predložitve letnih poročil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
5.
Nepridobitne organizacije v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
6.
(1) Nepridobitne organizacije podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD) ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci (PRILOGI 2 in 3) in IZJAVA (PRILOGA 4) bodo na voljo v knjigarnah in papirnicah. Obrazce, podpisane s strani vodje nepridobitne organizacije, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(2) Spletna aplikacija in Excelova preglednica za nepridobitne organizacije sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(3) Nepridobitne organizacije predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta nepridobitna organizacija in začnejo z vnosom podatkov. Nepridobitne organizacije podatke po končanem neposrednem vnosu prek spletnega portala AJPES potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (PRILOGA 5).
(4) Nepridobitne organizacije vnašajo podatke v Excelovo preglednico. Za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice je potrebno izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. XML datoteko lahko predložijo:
– na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije), ki ga predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(5) Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo, podpisana s strani vodje nepridobitne organizacije, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7.
Zoper nepridobitno organizacijo, ki ne predloži letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta (51. člen Zakona o računovodstvu), AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – prečiščeno besedilo in 115/06).
8.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 117/05).
9.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006.
Št. 112-4/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0204
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti