Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, stran 15786.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
1. člen
V Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05 in 114/06 – ZUE) se v 1. členu v tretjem odstavku za besedo »določa« doda besedilo »zakon o računovodstvu in«.
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z drugimi uporabniki enotnega kontnega načrta so mišljeni državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javni skladi.
Z določenimi uporabniki enotnega kontnega načrta so mišljeni javni zavodi, javne agencije in ostali posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki in upoštevajo določbe zakona o računovodstvu.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom »poravnane na drug način« doda besedilo »(pobot oziroma kompenzacija in poplačilo v stvareh)«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva in obveznosti do virov sredstev pravnih oseb javnega prava se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v skladu z določbami zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Za vse, kar ni posebej določeno z zakonom in podzakonskimi predpisi, pa se uporabljajo slovenski računovodski standardi.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
7. člen
Za znesek ugotovljene nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost prodanih, odtujenih ali v upravljanje prenesenih opredmetenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih sredstev. Stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva se ne vštevajo v nabavno vrednost. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se tudi ne vključuje začetna ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve nahajališča ob pridobitvi. Ne vključujejo se tudi stroški preizkušanja delovanja sredstva. V primeru, ko se obstoječa zgradba, zaradi graditve nove zgradbe, odstrani, se stroški priprave zemljišča (stroški odstranitve obstoječih objektov, naprav, nasadov, zemlje ter stroški izkopa, poravnavanja, nasipavanja, in podobno) vključijo v nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva.
Kasneje nastali stroški, povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi, v primerjavi s prvotno ocenjenimi. V primeru podaljšanja dobe koristnosti se, za kasneje nastale stroške povezane z opredmetenim osnovnim sredstvom, zmanjša popravek nabavne vrednosti. V kolikor stroški presegajo že obračunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveča nabavna vrednost.
Ne glede na vrednost in pomembnost opredmetenih osnovnih sredstev, se nabavna vrednost ne razporedi na sestavne dele. Predvideni zneski stroškov rednih pregledov oziroma popravil opredmetenih osnovnih sredstev se ne obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.
Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev oziroma opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev, za katere ne obstaja dokumentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija nepopolna, se določi z ocenitvijo, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi knjigovodski podatki primerljivih enakih ali podobnih sredstev, ki so v lasti ustanovitelja uporabnika enotnega kontnega načrta.
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega sredstva, kot tudi stroški investicijskega vzdrževanja in obnov, se priznajo kot investicijski odhodki v obračunskem obdobju, v katerem so bili plačani. Popravki nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se oblikujejo v skladi z pravilnikom, ki ureja način in stopnje odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski popravkov nabavne vrednosti se ne obravnavajo kot strošek amortizacije oziroma kot prevrednotovalni odhodek, temveč zmanjšujejo obveznost do virov sredstev, oblikovano ob pridobitvi teh sredstev.
Zneski kupnine ali odškodnine za odtujena ali uničena opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se priznajo kot kapitalski prihodki v obračunskem obdobju, v katerem so bili prejeti.
Stvari drobnega inventarja, katerih posamična vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 eurov, se lahko razporedi med material. S stvarmi drobnega inventarja so mišljeni pisarniški pripomočki, okrasni predmeti, drobno orodje, ločljiva embalaža in podobno.
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 eurov, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo.
Nepremičnine dane v poslovni najem se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva.«.
5. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni pripoznavni vrednosti se pripišejo se stroški posla.«.
Dosedanji prvi do četrti odstavek postanejo drugi do peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti dolgoročnih finančnih naložb zaradi spremembe tečaja tuje valute poveča ali zmanjša vrednost finančne naložbe ter stanje obveznosti do njihovih virov sredstev.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb zaradi spremembe tečaja tuje valute se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se priznajo ob unovčenju.«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Oslabitev finančnih naložb (s popravkom vrednosti) se ne opravlja, odpis finančnih naložb pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.«.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Terjatve vseh vrst se pri začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti dolgoročnih terjatev povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh terjatev ter stanje obveznosti do njihovih virov.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih terjatev se obravnava kot obrestovanje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Oslabitev terjatev (s popravkom vrednosti) se ne opravlja, odpis terjatev pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se pri začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota končnega proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje in storitev se pri začetnem pripoznanju ovrednotijo v skladu z računovodskimi standardi, lahko pa se ovrednotijo le po izbranih neposrednih proizvodnih stroških, vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in neposrednih stroških vrednosti storitev.«.
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za znesek vrednosti zalog nedokončane proizvodnje oziroma storitev ter končnih proizvodov se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost prodanih ali odtujenih proizvodov ali storitev, ugotovljeno v skladu z izbrano metodo (poprečnih drsečih cen, tehtanih poprečnih cen, FIFO ali drugo). V vrednost nedokončane proizvodnje in končnih proizvodov se ne vštevajo stroški izposojanja.«.
V petem odstavku se besedilo »proizvodnjo izdelkov« nadomesti z besedilom »izdelavo proizvodov«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna sredstva
11. člen
Denarno sredstvo se pri začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema.
Denarna sredstva v tuji valuti se na koncu obračunskega obdobja izkažejo v protivrednosti domače valute, obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve, se povečajo oziroma zmanjšajo obveznosti do virov sredstev.«.
9. člen
V 12. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Obveznosti se pri začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti, ki povečujejo obveznost pravne osebe, se obravnavajo kot samostojna obveznost. Ta povečanja se priznajo kot odhodki ob unovčenju. Sprememba vrednosti dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti ter stanje lastnih virov sredstev.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih obveznosti se obravnava kot obrestovanje.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
10. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IV. PREVREDNOTENJE SREDSTEV«.
11. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prevrednotenje sredstev ter obveznosti do virov sredstev zaradi njihove oslabitve ali morebitnega povečanja vrednosti, se opravlja v obsegu in v skladu s tem členom.«.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti, preko spremembe popravka vrednosti nabavne vrednosti, se zmanjša obveznost do vira sredstev.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »tudi«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »prevrednotovanje« nadomesti z besedo »prevrednotenje«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se prvi in drugi stavek nadomestila z besedilom, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek, se opravi prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb v odvisna in pridružena podjetja za pripadajoči znesek ugotovljenega čistega dobička oziroma izgube, ki je razviden iz izkaza poslovnega izida v odvisnem ali pridruženem podjetju.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prevrednotenje v skladu s četrtim odstavkom tega člena se lahko opravi tudi za opredmetena osnovna sredstva, dana v upravljanje pravnim osebam, za katere ne velja zakon o računovodstvu, če tako odloči pristojni organ države oziroma občine.«.
12. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE NA TRGU«.
13. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke ter vrednotijo sredstva in obveznosti do virov sredstev v skladu z zakonom o računovodstvu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevajo tudi določbe pravilnika, ki ureja enotni kontni načrt. Za ostalo, kar ni urejeno z navedenimi predpisi, pa veljajo računovodski standardi.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »prevrednotovanju« nadomesti z besedo »prevrednotenju«, na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, znesek oslabitve, se pokriva v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, glede na pokrivanje stroškov amortizacije.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prevrednotovanje« nadomesti za besedo »prevrednotenje«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota zaloge nedokončane proizvodnje in storitev ter končnih proizvodov se vrednotijo v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se pri začetnem pripoznanju izmerijo v skladu s 7. členom tega pravilnika.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju izmerijo v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega pravilnika. Oslabitev in odpis finančnih naložb se opravlja v skladu z računovodskimi standardi.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Terjatve in obveznosti za odložene davke se ne izračunavajo in ne izkazujejo.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine pri upokojitvi in pokojnine se ne oblikujejo. Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov zaradi razgradnje, ponovne vzpostavitve prvotnega stanja, se tudi ne oblikujejo.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črta beseda »dolgoročnih«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedo »preko« črta besedo »dolgoročnih« in doda besedo »pasivnih«.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, ki niso uvrščeni med posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo podatkov iz prejšnjega odstavka.«.
14. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VII. RAZPOREJANJE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTENGA KONTNEGA NAČRTA, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE
NA TRGU«.
15. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu« nadomesti z besedilom »določene uporabnike enotnega kontnega načrta«.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 004-27/2004/6
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0041
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti