Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5901. Pravilnik o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna, stran 15762.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini in postopki izvedbe redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: državni vrednostni papirji).
2. člen
Vrednost posameznega apoena državnega vrednostnega papirja se redenominira tako, da se tolarska vrednost posameznega apoena državnega vrednostnega papirja preračuna v eure po tečaju zamenjave, zneski pa se zaokrožujejo v skladu s 5. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem eura (UL L št. 162 z dne 19. junija 1997, str. 1, s spremembami).
Skupna vrednost izdaje državnega vrednostnega papirja v eurih je zmnožek vrednosti posameznega apoena državnega vrednostnega papirja preračunanega v eure in števila izdanih apoenov državnega vrednostnega papirja.
Morebitna razlika med preračunano skupno vrednostjo izdaje državnega vrednostnega papirja v eurih iz prvega odstavka tega člena in direktnim preračunom skupne vrednosti izdaje iz tolarjev v eure zaradi zaokroževanja na enem apoenu državnega vrednostnega papirja se prilagodi na ravni izdajatelja.
Postopek redenominacije od spodaj navzgor je na primeru obveznice RS44 prikazan v Preglednici 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
II. NESPREMENLJIVI INSTRUMENTI
3. člen
Nespremenljivi instrumenti so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po fiksni obrestni meri. Glavnica se izplača enkratno v nominalni vrednosti državnega vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji nespremenljivi instrumenti: RS44, RS52, RS54, RS55, RS56, RS57, RS58, RS59, RS60, RS61 in RS62.
4. člen
Redenominacija nespremenljivih instrumentov se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena posameznega državnega vrednostnega papirja preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena posameznega državnega vrednostnega papirja predstavlja od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od euro nominalne vrednosti apoena v skladu z bistvenimi sestavinami državnega vrednostnega papirja, vpisanimi v centralni register v skladu s 4. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 114/06) (v nadaljnjem besedilu: pogoji državnega vrednostnega papirja).
Postopek redenominacije nespremenljivih instrumentov je na primeru obveznice RS44 prikazan v Preglednici 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
III. INDEKSIRANI INSTRUMENTI
5. člen
Indeksirani instrumenti so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po fiksni obrestni meri. Nominalna vrednost apoena državnega vrednostnega papirja se tekoče revalorizira z vsakokrat veljavno letno ali mesečno temeljno obrestno mero. Revalorizacija se obračuna na konformni način. Glavnica se izplača enkratno v revalorizirani vrednosti apoena državnega vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji indeksirani instrumenti: RS15U, RS46 in RS47.
6. člen
Redenominacija RS15U se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura ugotovi tolarsko vrednost apoena, ki je enaka tolarski revalorizirani vrednosti apoena konec dne 31. decembra 2006. Ugotovljeno tolarsko vrednost apoena se preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja novo vrednost apoena na začetku dne 1. januarja 2007.
Redenominacija RS46 in RS47 se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena preračuna v eure. Tako preračunana vrednosti apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obveznosti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od euro vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.
Postopek redenominacije indeksiranih instrumentov je na primeru obveznice RS46 prikazan v Preglednici 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
IV. SPREMENLJIVI INSTRUMENTI Z ENKRATNIM ODPLAČILOM GLAVNICE
7. člen
Spremenljivi instrumenti z enkratnim odplačilom glavnice so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri, ki jo sestavlja vsakokrat veljavna letna temeljna obrestna mera, kateri se prišteje marža. Glavnica se izplača enkratno v nominalni vrednosti apoena državnega vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bo v veljavi naslednji spremenljivi instrument: RS31.
8. člen
Redenominacija RS31 se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od euro nominalne vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.
V. SPREMENLJIVI INSTRUMENTI Z OBROČNIM ODPLAČILOM GLAVNICE
9. člen
Spremenljivi instrumenti z obročnim odplačilom glavnice so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri, ki jo sestavlja vsakokrat veljavna letna temeljna obrestna mera, kateri se prišteje marža. Glavnica se izplača v več obrokih, v nominalni vrednosti obroka apoena državnega vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji spremenljivi instrumenti z obročnim odplačilom glavnice: RS21 in RS39.
10. člen
Redenominacija spremenljivih instrumentov z obročnim odplačilom glavnice se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko vrednost neodplačane nominalne vrednosti apoena preračuna v eure. Tako preračunana neodplačana vrednost apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo neodplačano nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od euro neodplačane nominalne vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.
11. člen
Na dan uvedbe eura se v eure preračuna tudi vsako tolarsko nominalno vrednost vsakega neodplačanega obroka apoena iz amortizacijskega načrta, ki dospe v plačilo po 31. decembru 2006.
Morebitna razlika med preračunano vrednostjo iz prvega odstavka 10. člena in vsoto v eure preračunanih vrednosti še neodplačanih obrokov apoena iz prejšnjega odstavka se prišteje prvemu izplačilu obroka apoena, ki dospe po 31. decembru 2006.
Postopek redenominacije spremenljivih instrumentov z obročnim odplačilom glavnice je na primeru obveznice RS39 prikazan v Preglednici 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
VI. DISKONTIRANI INSTRUMENTI
12. člen
Diskontirani instrumenti so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in izdani z diskontom. Na dan dospetja se izplača nominalna vrednost apoena državnega vrednostnega papirja. Obresti so izražene kot razlika med nominalno vrednostjo apoena, to je tisto vrednostjo, ki jo država izplača ob zapadlosti, in diskontirano vrednostjo apoena ob izdaji.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji diskontirani instrumenti: TZM serij 102, 103 in 104, SZM serij 42, 43 in 44 ter DZM serij 35, 36, 37, 38, 39 in 40.
13. člen
Redenominacija diskontiranih instrumentov se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena posameznega državnega vrednostnega papirja preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
VII. IZRAČUN OBRESTI ZA OBDOBJE, KI JE KRAJŠE OD OBRESTOVALNEGA OBDOBJA
14. člen
Ne glede na pogoje državnih vrednostnih papirjev, se po 1. januarju 2007 obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, računajo v skladu s pogoji posameznega vrednostnega papirja, vendar brez omejitev pri številu decimalnih mest.
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-1/2006/259
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0177
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti