Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore, stran 15945.

Na podlagi 24. in 175. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 in 58/03) in 18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka zazidalnem načrtu Lipa - Štore (odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 2/88 ter spremembe in dopolnitve v Uradnem listu RS, št. 49/97); v nadaljevanju kratko: odlok.
2. člen
(prostorske ureditve in ukrepi, ki se načrtujejo
s spremembami in dopolnitvami odloka)
S spremembami in dopolnitvami odloka se podrobneje določajo prostorske ureditve in ukrepi, oziroma pogoji za urejanje dveh območij znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta Lipa - Štore (v nadaljevanju kratko: ZN Lipa).
3. člen
(sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah odloka)
Sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah odloka je načrt z naslovom Spremembe in dopolnitve ZN Lipa - Štore, št. projekta 2006/17, ki ga je izdelalo LM projekti, podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje in ga sestavljajo
– opisi (obrazložitve)
– grafični prikazi ter
– druge priloge.
Priloge so
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; seznam nosilcev in pojasnila,
– ocena stroškov za izvedbo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu,
– spis postopka priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
II. OBMOČJA OBRAVNAVE TER VPLIVI IN POVEZAVE
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
(ureditveno območje ZN Lipa - Štore)
Ureditveno območje ZN je določeno v prostorskih sestavinah plana Občine Štore in v ustreznih grafičnih prilogah k odloku.
5. člen
(območji sprememb in dopolnitev)
Območji sprememb in dopolnitev sta prostorski celoti znotraj ureditvenega območja ZN Lipa Štore in sta v ustreznem grafičnem prikazu zamejeni na parcele natančno in označeni z velikima črkama G in A*:
– prostorska celota G je namenjena gradnji treh (3) večstanovanjskih objektov z možnostjo javnega programa v pritličnih etažah objekta s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo;
– prostorska celota A* je namenjena gradnji doma za starejše osebe z vključitvijo obstoječega objekta s programom storitev in uslug ter razširitvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
6. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje v času gradnje in v času uporabe je ureditveno območje ZN Lipa.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV V PROSTOR
7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Objekti in ureditve načrtovane v območjih sprememb in dopolnitev se priključujejo na obstoječo in načrtovano prometno, energetsko in komunalno omrežje znotraj območja urejanja z ZN Lipa.
Spremenjeni pogoji gradnje ne bodo predstavljali večje obremenitve za že postavljeno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo v območju urejanja z ZN Lipa.
Predvidene gradnje ne bodo imele negativnih vplivov na varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno zaščito okolice. Zaradi ugodne lege in določitve sprejemljivih največjih dopustnih vertikalnih gabaritov gradnja ne bo bistveno vplivala na podobo naselja in krajine.
8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
1. Prostorska celota G
Predvidena je gradnja 3 večstanovanjskih objektov z možnostjo javnega programa v pritličnih etažah. Objekti bodo enostavnega, pravokotnega tlorisa, v petih (5) etažah: klet, pritličje in tri (3) nadstropja. Kletna etaža je namenjena parkiranju.
2. Prostorska celota A*
Predvidena je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta in prizidava ter novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta v katerem bodo tudi oskrbovana stanovanja za potrebe starejših oseb. Obstoječemu objektu se etažnost ne spreminja; prizidek je predviden v 6 etažah, tako kot obstoječi, novograjeni pa je predviden v 5 etažah: klet, pritličje in tri nadstropja.
9. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
1. Prostorska celota G
Predvideno je ustrezno število parkirnih mest na prostem (najmanj 1,5 na stanovanje). V območju dvorišč se, na ustreznem mestu, predvidijo prostori za postavitev posod za zbiranje komunalnih odpadkov, dostopni z vozilom za njihov odvoz. Oporni zid je dopustno postaviti, kadar se premošča višina med pritlično in kletno etažo, in se varuje uvoz v kletno etažo. Ostale površine so zelenice. Igrala in drobno urbano opremo se postavlja vzdolž predvidenih peščevih površin, ki povezujejo objekte.
2. Prostorska celota A*
Predvidena je prometna preureditev območja z zasnovo parkirišč in garaž. Na ustreznih mestih se predvidijo prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, dostopni z vozilom za njihov odvoz. Ostale površine so zelenice. Drobno urbano opremo se postavlja vzdolž predvidenih peščevih površin, ki povezujejo objekte. Ohrani se obstoječi drevored med obravnavanim območjem in športnim kompleksom. Višinske razlike med nivojem garaž in parkirišč na severni strani predvidenega prizidka se premošča z opornim zidom.
10. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo)
1. Prostorska celota G
Tlorisni gabariti za posamezni objekt
– na nivoju kletne etaže za objekt B1 in B3: (38,35m + 2,80m) x 20,25m;
– na nivoju kletne etaže za objekt B2: (34,35m + 2,80m) x 20,25m;
– na nivoju nadzemnih etaž: (29,05m + 2,80m) x 18,25m;
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +12,50m.
Dopustna toleranca v tlorisu in višini je do +- 1,00m.
2. Prostorska celota A*
Tlorisni gabarit obstoječega objekta:
– 63,50m x 10,00m + 10,50m x 19,00m
Tlorisni gabariti prizidav:
– 26,50m x 12,00m;
– 15,50m x 8,50m;
– 14,00m x 9,00m;
– 4,50m x 5,50m.
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +19,00m.
Tlorisni gabarit novogradnje:
– 13,50m x 48,00m.
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +16,00m.
Dopustna toleranca v tlorisu in višini je do +-1,0m.
11. člen
(pogoji za postavitev enostavnih objektov)
V obeh prostorskih celotah je dopustna postavitev enostavnih objektov v skladu s predpisi.
VI. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE
12. člen
(promet)
1. Prostorska celota G
Predvideno je napajanje območja s povezovalno cesto med Kovinarsko ulico na severovzhodni strani in regionalno cesto Štore – Svetina – Laško na jugovzhodni strani; po trasi stare ozkotirne železnice.
2. Prostorska celota A*
Predvideno je napajanje preko rekonstruiranega priključka na regionalno cesto Štore – Svetina – Laško na severni strani ter preko obstoječega priključka na cesto Kozjanskega odreda na zahodni strani.
13. člen
(energija)
1. Prostorska celota G
Območje bo napajano z električno energijo iz transformatorske postaje Lipa.
Objekti bodo priključeni na obstoječi plinovod, ki poteka ob severnem robu območja.
2. Prostorska celota A*
Območje bo napajano z električno energijo iz predvidene transformatorske postaje umeščene v območju, ki bo s srednjenapetostnim kablom priključena na transformatorsko postajo Lipa – šola. Izvede se SN povezava (vzankanje) med transformatorsko postajo Lipa in predvideno trafo postajo.
V obstoječi objekt vodi priključek plinovoda. Dozidava in novogradnja bodo napajani preko obstoječega priključka.
14. člen
(komunalna infrastruktura)
1. Prostorska celota G
Objekti bodo priključeni na obstoječi javni vodovod, ki poteka preko območja. Območje bo opremljeno s hidrantno mrežo.
Sanitarne vode iz predvidenih objektov, oziroma območja bodo speljane preko črpališč v obstoječi fekalni kanal na severni, oz. severozahodni strani.
Meteorne vode s strešin in dela povezovalne ceste bodo preko zadrževalnika meteornih vod speljane v površinski odvodnik. Predvidi se gradnja zadrževalnika meteornih vod kapacitete 175 m³. Zunanje parkirne površine bodo utrjene s travnimi ploščami.
2. Prostorska celota A*
Obstoječi objekt je priključen na javni vodovod. Predvideni objekt bo priključen na javni vodovod, ki poteka preko območja. Obstoječa hidrantna mreža se razširi.
Obstoječi objekt je priključen na fekalni kanal, ki poteka ob objektu. Dozidava in novogradnja bosta priključeni na prestavljeni fekalni kanal, ki poteka preko območja.
Meteorne vode s strešin z območja A* so, oziroma bodo, speljane v meteorni sistem, ki bo priključen na predvideni meteorni kanal z iztokom v Voglajno. Zunanje parkirne površine bodo utrjene s travnimi ploščami.
15. člen
(omrežje zvez)
1. Prostorska celota G
Na obravnavanem območju ni javnega TK omrežja v opravljanju Telekoma Slovenije in ni na razpolago novih TK kapacitet. Predvideti je trase za priklop na javno omrežje.
2. Prostorska celota A*
Objekti se priključijo na telekomunikacijsko omrežje preko hišnih priključkov. Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.
16. člen
(tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih objektov
in naprav)
V grafičnih prikazih projekta iz člena 3 tega odloka so določene idejne zasnove tras infrastrukturnih objektov in naprav. Natančni poteki posameznih infrastrukturnih objektov in naprav se določijo s projektno dokumentacijo. Pri pripravi projektne dokumentacije so dopustne smiselne in tehnično utemeljene spremembe potekov in umestitev infrastrukturnih objektov in naprav za namene napajanja območij prostorskih celot A* in G na celotnem področju urejanja ZN Lipa ob soglasju posameznega upravljalca.
VII. REŠITVE V ZVEZI Z VARSTVOM IN ZAŠČITO OKOLJA
17. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Padavinske vode je potrebno priključiti na predvidene in obstoječe sisteme meteorne kanalizacije. Vse drugačne ureditve v zvezi z odvodnjavanjem padavinskih vod so dovoljene le ob soglasju Agencije za okolje in prostor Republike Slovenije.
Za gradnjo na območju ZN Lipa - Štore je potrebno pridobiti vodno soglasje.
18. člen
(hrup)
Za prostorsko celoto G (nova stanovanjska gradnja) velja 2 stopnja varstva pred hrupom.
Za prostorsko celoto A* (stanovanjska z zasnovo centralnih dejavnosti) velja 3 stopnja varstva pred hrupom.
19. člen
(odpadki)
Odpadki se ločeno zbirajo v posodah postavljenih na za to določeno ograjeno mesto, zunaj objektov, odkoder jih odvaža pooblaščena komunalna služba.
VIII. ZAPOREDJE IZVAJANJA NAČRTOVANIH UREDITEV
20. člen
(zaporedje izvajanja del)
Gradnja v obeh prostorski enotah lahko poteka istočasno.
1. Prostorska celota G
Pred pričetkom gradnje posameznega večstanovanjskega objekta je investitor dolžan zgraditi povezovalno cesto skozi območje, priključno kanalizacijo iz območja do primarnega kanalizacijskega omrežja, zbirni odvodni kanal za padavinske vode s celotnega območja, glavni kabelski priključek iz transformatorske postaje Lipa do območja in kabelski priključek na telefonsko omrežje.
Pred pričetkom gradnje večstanovanjskega objekta B1 je potrebno odstraniti objekt na parceli 1292/2, k.o. Teharje, v Občini Štore.
2. Prostorska celota A*
V času izvajanja gradbenih del je zagotoviti delovanje pošte in plinovodnega omrežja, ki se nahaja v obstoječem objektu. Novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta bo predvidoma grajena v II. fazi; po dokončanju rekonstrukcije in prizidave k obstoječemu objektu.
IX. UKREPI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
21. člen
(ukrepi za obrambo in zaščito)
Posebni ukrepi za obrambo niso predvideni
Zasnova prehodnega cestnega omrežja, oziroma napajanje posamezne prostorske enote z najmanj dveh strani, zagotavlja pogoje za enostaven in hiter dostop intervencijskih vozil.
Območji bosta opremljeni z ustrezno požarno mrežo.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem objave tega odloka v Uradnem listu RS preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore, objavljen v Uradnem listu RS, št. 111/06.
23. člen
(uporaba določb veljavnih aktov)
Za celotno območje ZN Lipa, razen za območji A* in G, veljajo določbe odlokov iz 1. člena tega odloka.
Pri poseganjih na ta območja so dopustne tudi smiselne gradnje na kmetijskih zemljiščih druge kategorije na robu površin namenjenih poselitvi pod pogojem, da lokacija novega objekta ni oddaljena od obstoječe pozidave na teh površinah več kot 30 m, in da niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, z mnenjem občinske strokovne službe ter da ne bodo imele posebnih vplivov na okolje.
24. člen
(vpogled)
Ta odlok je na vpogled na Občini Štore in na Upravni enoti Celje.
25. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
(mesto objave in pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 46500-0028/2005-28
Štore, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti