Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5906. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 15784.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in 114/06 – ZUE) se v naslovu pravilnika črta besedo »dolgoročnih«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se druga, šesta in osma alinea črtajo.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– nekratkoročna sredstva za prodajo«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, patenti, licence, blagovne znamke) in druge pravice.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 eurov, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. Biološka sredstva so osnovna čreda in večletni nasadi.
Nepremičnine, dane v najem, se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva.
Zemljišča in zgradbe so ločljiva sredstva in se obravnavajo posebej, tudi če so pridobljena skupaj, razen etažna lastnina.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eurov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pri izkazovanju upošteva tudi kriterij istovrstnosti sredstev. Opredmetena osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede na njihovo vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500 eurov.
Stvari drobnega inventarja katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 eurov, se lahko razporedijo med material.«.
6. člen
Besedilo 7. odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Amortizacijska osnova je nabavna vrednost, popravljena pri prevrednotenju sredstva.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.
Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Usredstveni stroški naložb v tuja osnova sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) se amortizirajo v dobi pravne pravice.
Drobni inventar se odpiše enkrat v celoti ob nabavi.«.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amortizacijo je potrebno obračunavati tudi če se sredstvo ne uporablja več, ali je izločeno iz uporabe, dokler ni v celoti amortizirano.«.
8. člen
V 10. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vsakoletni stroški amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz naslova donacij.«.
9. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru uporabe kriterija istovrstnosti pri izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev, po petem odstavku 6. člena tega pravilnika, se ta kriterij uporablja za nove nabave v letu, v katerem se bo ta kriterij začel uporabljati. Za otvoritveno stanje tistega drobnega inventarja, ki bo na podlagi upoštevanja tega kriterija razvrščen med opremo, pa se upošteva nabavna vrednost in popravek vrednosti po stanju na zadnji dan predhodnega leta, ko se začne kriterij istovrstnosti uporabljati.«.
10. člen
V Prilogi I – Stopnje rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev se v naslovu črta beseda »dolgoročnih«.
V naslovu zaporedne številke VI Neopredmetena dolgoročna sredstva se črta beseda »dolgoročna«.
Pod zaporedno številko VII. Oprema in druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarske dejavnosti, se v tretji alinei 1. točke črta besedilo »in toplotne«.
Zaporedna številka VIII Osnovna čreda se spremeni tako, da se glasi: »Biološka sredstva«.
Odpreta se dve novi alinei, ki se glasita:
»– Osnovna čreda letna stopnja amrotizacije: 20%
– Večletni nasadi letna stopnja amrotizacije 10%«.
Zaporedna številka IX Večletni nasadi se črta.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Ne glede na prejšnji odstavek se tretji, četrti, peti in šesti odstavek spremenjenega 6. člena pravilnika začnejo uporabljati za nove nabave po 1. 1. 2007.
Št. 004-31/2005/4
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0042
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti