Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5975. Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika in Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2007, stran 15953.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 in 127/06) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sta župan Občine Vrhnika in župan Občine Log - Dragomer dne 21. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Vrhnika
in Občine Log - Dragomer v obdobju
januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vrhnika in Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občini) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Vrhnika za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občin je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05) in Rebalansom proračuna Občine Vrhnika za leto 2006 (Uradni list RS, št. 77/06) (v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      v EUR|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |    Proračun|
|                              |  januar–marec|
|                              |      2007|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |    2.996.762|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    2.554.014|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)            |    2.290.592|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK              |    2.000.344|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|703 DAVKI NA PREMOŽENJE                  |     165.874|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE           |     124.374|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|706 DRUGI DAVKI                      |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)         |     263.422|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA      |     71.380|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|711 TAKSE IN PRISTOJBINE                  |      4.173|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|712 DENARNE KAZNI                     |      4.590|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV         |      1.252|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                |     182.027|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)            |     421.466|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV         |      4.173|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG               |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH     |     417.293|
|DOLGOROČNIH SREDSTEV                    |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE (730+731)               |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV           |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE               |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)                |     21.282|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |     21.282|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    3.048.127|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)          |     629.202|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM           |     142.134|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST       |     22.183|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE              |     450.906|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |       417|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|409 REZERVE                        |     13.562|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)         |    1.123.414|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|410 SUBVENCIJE                       |     42.564|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM        |     500.759|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |     59.710|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI             |     520.381|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO               |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               |    1.295.510|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV           |    1.295.510|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)              |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |     –51.365|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     888.833|
|DELEŽEV (750+751+752)                   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV              |     888.833|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE            |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |     751.127|
|(440+441+442+443)                     |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     751.127|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|440 DANA POSOJILA                     |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB        |     751.127|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN  |        0|
|DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI  |        |
|LASTI                           |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     137.707|
|DELEŽEV (IV-V)                       |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VII ZADOLŽEVANJE (500)                   |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                      |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VIII ODPLAČILA DOLGA (550)                 |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                     |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+     |     86.341|
|IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)              |        0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XI NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII-VIII.-IX.)         |     51.365|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA  |     462.273|
|LETA                            |        |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občin povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine Vrhnika.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČIN V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občin)
V obdobju začasnega financiranja se občini ne smeta zadolžiti, saj Občina Vrhnika nima obveznosti za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu, Občina Log-Dragomer pa se skladno z veljavno zakonodajo ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-156/2006 (4-01)
Vrhnika, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
Št. 28-2006
Dragomer, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti