Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5984. Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center, stran 15995.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) ter četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom se s preoblikovanjem javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana ustanovi javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Ustanovitelj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Univerzitetni klinični center je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zdravstvenega zavoda je Univerzitetni klinični center Ljubljana, skrajšano UKC Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: UKC). Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Medical Centre Ljubljana.
Sedež UKC je v Ljubljani, Zaloška cesta 2.
III. DEJAVNOST
4. člen
Temeljne dejavnosti UKC so zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna dejavnost in raziskovalna dejavnost.
UKC s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost za področje ljubljanske zdravstvene regije in drugih regij, če nimajo ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni, ter zdravstveno dejavnost na terciarni ravni.
Terciarno zdravstveno dejavnost predstavlja skrb za uravnotežen razvoj specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, uvajanje novih zdravstvenih metod, posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom, izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter izvajanje tistih zdravstvenih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti.
UKC opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegovo delovanje in so v skladu z njegovimi strokovnimi in poslovnimi interesi.
Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvršča v:
N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti d.n.
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
G 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
G 51.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
G 51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G 52.31 Dejavnost lekarn
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.510 Dejavnost menz
H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 74.700 Čiščenje objektov in opreme
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
IV. ORGANIZIRANOST
5. člen
V UKC je organizirana:
– temeljna zdravstvena dejavnost,
– dejavnosti skupnega pomena,
– strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve.
Organizacija temeljne zdravstvene dejavnosti UKC
6. člen
Temeljne strokovno – poslovne organizacijske enote UKC so: klinike, klinični inštituti in klinični oddelki.
Za analitične namene, večjo racionalizacijo poslovanja in podporo poslovnim odločitvam se skladno s strateškimi usmeritvami, razvojnim, delovnim, finančnim in kadrovskim načrtom UKC za posamezno kliniko oziroma klinični inštitut oblikujejo razvojni, delovni in kadrovski program, ki so finančno ovrednoteni.
Predstojnik klinike oziroma kliničnega inštituta je odgovoren za racionalno porabo sredstev in učinkovito delovanje klinike oziroma kliničnega inštituta na vseh področjih.
Klinika, ki ima v sestavi več notranjih organizacijskih enot, pripravi in uskladi razvojni, delovni in kadrovski program tudi po svojih notranjih organizacijskih enotah.
Za posamezna strokovna področja se znotraj klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov oblikujejo centri in službe, za opravljanje dejavnosti skupnega pomena, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve pa se organizirajo sektorji, službe in oddelki.
7. člen
Za izvajanje interdisciplinarnih nalog, ki zahtevajo sodelovanje strokovnjakov različnih medicinskih in drugih strok, se na ravni UKC lahko ustanovijo centri odličnosti. Ustanovitev, naloge in podrobnejša organizacija centrov odličnosti se določi s statutom ter drugimi notranjimi akti in pravili UKC.
Podrobnejša notranja organizacija UKC in delovanje drugih notranjih organizacijskih enot se določi s statutom ter drugimi notranjimi akti in pravili.
Vodenje dejavnosti skupnega pomena, strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storitev določa statut.
V. ORGANI UPRAVLJANJA UKC
8. člen
Organi upravljanja UKC so:
– svet UKC;
– strokovni svet UKC;
– generalni direktor UKC;
– strokovni direktor UKC.
1. Svet UKC
9. člen
UKC upravlja svet UKC, ki ima enajst članov. Svet UKC sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: šest članov,
– delavcev: trije člani,
– Mestne občine Ljubljana: en član,
– zavarovancev: en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije.
Predstavnike delavcev volijo zaposleni v UKC. Za člana sveta UKC ne more biti izvoljen delavec, ki je skladno s statutom imenovan za mandatno obdobje.
Predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta UKC se izvoli med predstavniki ustanovitelja.
10. člen
Temeljne naloge in pristojnosti sveta UKC so:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema generalni direktor UKC;
– sprejema finančni načrt UKC;
– sprejema zaključni račun UKC;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
– imenuje in razrešuje generalnega direktorja UKC v soglasju z ustanoviteljem;
– obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom.
Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta UKC se v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi določijo v statutu.
Člani sveta UKC so imenovani ali izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
Svet UKC lahko odloča, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v statutu določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta UKC.
Svet UKC za svoje delovanje sprejme poslovnik.
2. Strokovni svet UKC
11. člen
Strokovni svet UKC je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost UKC, upoštevajoč strokovno samostojnost klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov v okviru njihovih strokovnih pooblastil. Strokovni svet UKC odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi UKC.
Strokovni svet UKC sestavljajo:
– strokovni direktor UKC,
– strokovni direktorji klinik,
– dva predstojnika klinik in kliničnih inštitutov in
– glavna medicinska sestra UKC.
Strokovni svet UKC vodi strokovni direktor UKC.
Na seje je vabljen generalni direktor UKC, v odvisnosti od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
Strokovni svet UKC lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
Strokovni svet UKC posreduje predloge strokovnih doktrin Zdravstvenemu svetu, razširjenim strokovnim kolegijem in zdravstvenim zavodom.
Strokovni svet UKC za svoje delovanje sprejme poslovnik.
3. Generalni direktor UKC
12. člen
Generalni direktor UKC predstavlja in zastopa UKC. Organizira in vodi delo ter poslovanje UKC. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh UKC, za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov ter za zakonitost poslovanja. Generalni direktor UKC predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja UKC.
Generalnega direktorja UKC imenuje in razrešuje svet UKC s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
Za generalnega direktorja UKC je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– dodatno izobrazbo na področju upravljanja,
– najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem,
– predloži program dela in razvoja UKC,
– predloži potrdilo o nekaznovanju,
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Mandat generalnega direktorja UKC traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
V času svojega mandata generalni direktor UKC ne sme zasedati drugih delovnih mest v UKC, na katerih se opravljajo naloge, vezane na mandat.
4. Strokovni direktor UKC
13. člen
Strokovni direktor UKC vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost UKC. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovnega direktorja UKC imenuje in razrešuje svet UKC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
Za strokovnega direktorja UKC je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,
– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja UKC,
– predloži potrdilo o nekaznovanju.
Mandat strokovnega direktorja UKC traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
V času svojega mandata strokovni direktor UKC ne sme zasedati drugih delovnih mest, na katerih se opravljajo naloge, vezane na mandat.
VI. UPRAVLJANJE TEMELJNIH STROKOVNO – POSLOVNIH ORGANIZACIJSKIH ENOT UKC
14. člen
Organ upravljanja klinike, kliničnega inštituta in kliničnega oddelka je predstojnik.
Za več klinik oziroma kliničnih inštitutov, ki jih vodijo predstojniki, se imenuje poslovni direktor.
Organa upravljanja klinik, ki imajo v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot, sta poslovni in strokovni direktor klinike.
1. Predstojnik
15. člen
Kliniko, klinični inštitut in klinični oddelek vodi predstojnik. Odgovoren je za poslovanje organizacijske enote, za strokovno, izobraževalno in raziskovalno delo, za smotrno organizacijo, za ustrezno strokovno usposobljenost osebja in za strokovni razvoj, usklajen z ekonomskimi možnostmi, ter za poslovni uspeh.
16. člen
Predstojnika klinike in kliničnega inštituta predlaga strokovni direktor UKC.
Predstojnika kliničnega oddelka predlaga strokovni direktor UKC s soglasjem strokovnega direktorja klinike, v sestavi katere je ta enota.
Predstojnike imenuje in razrešuje generalni direktor UKC. Predstojniki so imenovani na podlagi javnega razpisa.
Mandat predstojnika traja štiri leta. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Podrobnejše naloge, pooblastila, odgovornosti in pogoje za zasedbo delovnega mesta predstojnika določi statut oziroma drugi notranji akti in pravila UKC.
2. Strokovni direktor klinike
17. člen
Strokovni direktor klinike, ki ima v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot, vodi in odgovarja za delovanje klinike ter predstavlja kliniko.
Podrobnejše naloge, pooblastila in odgovornosti strokovnega direktorja klinike določajo statut in drugi notranji akti in pravila UKC.
18. člen
Strokovnega direktorja klinike imenuje na podlagi javnega razpisa generalni direktor UKC na predlog strokovnega direktorja UKC.
Mandat strokovnega direktorja klinike traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Strokovni direktor klinike mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske smeri in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta strokovnega direktorja klinike se določijo s statutom.
3. Poslovni direktor klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov
19. člen
Poslovni direktor klinike, ki ima v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot oziroma poslovni direktor več klinik ali kliničnih inštitutov, organizira in vodi poslovanje klinike, več klinik ali kliničnih inštitutov in je odgovoren za zakonitost poslovanja ter za poslovni uspeh enot, ki jih vodi.
Podrobnejše naloge, pooblastila in odgovornosti poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov se določijo s statutom in drugimi splošni akti UKC.
20. člen
Poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov imenuje generalni direktor UKC na podlagi javnega razpisa.
Mandat poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Poslovni direktor klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z dodatnimi znanji in sposobnostjo upravljanja in vodenja ter komunikacijskimi veščinami. Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov se določijo s statutom.
VII. POSVETOVALNI ORGANI IN DELOVNA TELESA UKC
21. člen
V UKC se kot posvetovalni organi oblikujejo: odbori, sveti in komisije.
Posvetovalni organi so:
a) odbori: poslovni odbor, odbor za kakovost,
b) sveti: svet za izobraževanje, raziskovalni svet, strokovni svet zdravstvene nege,
c) komisije:
– komisija za zagotavljanje kakovosti in interni strokovni nadzor,
– komisija za strokovno etična vprašanja,
– komisija za zdravila,
– komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb in
– komisija za klinične raziskave.
Sestavo, naloge in način dela posvetovalnih organov iz prejšnjega odstavka določa statut ter drugi notranji akti in pravila UKC.
V statutu ter notranjih aktih in pravilih UKC se lahko določijo še drugi posvetovalni organi.
VIII. POSVETOVALNI ORGANI IN DELOVNA TELESA KLINIK IN KLINIČNIH INŠTITUTOV
22. člen
Posvetovalni organi in delovna telesa klinik in kliničnih inštitutov so:
a) strokovno – poslovni svet,
b) strokovni kolegij,
c) strokovni kolegij zdravstvene nege.
Sestavo, naloge in pristojnosti posvetovalnih organov in delovnih teles iz prejšnjega odstavka določi statut oziroma drugi notranji akti in pravila UKC.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST UKC V PRAVNEM PROMETU
23. člen
UKC nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pri opravljanju svojih dejavnosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko upravlja.
Za gospodarjenje in upravljanje s premoženjem je UKC odgovoren ustanovitelju.
X. POSLOVNA POLITIKA IN FINANCIRANJE
24. člen
Poslovno politiko, razvojne, kadrovske in finančne načrte UKC sprejema svet UKC.
25. člen
Razvojni, kadrovski in finančni načrt morajo biti pripravljeni tako, da je iz njih razviden obseg dejavnosti, ki ga UKC opravlja kot javno službo.
UKC pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– od ZZZS in drugih zavarovalnic po pogodbah o izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je to z zakonom določeno,
– s prodajo storitev na trgu,
– z donacijami in sponzorstvom,
– iz drugih virov.
Iz proračuna Republike Slovenije UKC pridobiva finančna sredstva na podlagi letnega programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta, ki ga sprejme svet UKC.
26. člen
UKC vodi enotno finančno poslovanje.
Finančno poslovanje UKC se vodi po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.
Cene zdravstvenih storitev se določijo v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
Samostojne klinike in klinični inštituti pripravijo razvojni, delovni, kadrovski in finančni načrt, ki se oblikuje na podlagi strateških usmeritev ter sprejetega programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta UKC.
Klinike, ki imajo v sestavi več organizacijskih enot, oblikujejo in uskladijo razvojni, delovni, kadrovski in finančni načrt tudi po svojih organizacijskih enotah.
28. člen
UKC opravlja tudi storitve za trg. V ta namen pripravi pravila o izvajanju te dejavnosti, ki jih potrjuje svet UKC.
29. člen
Rezultat poslovanja UKC se ugotavlja na ravni UKC in na ravni klinik oziroma kliničnih inštitutov, kar se natančneje uredi z internimi akti in pravili.
30. člen
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet UKC v soglasju z ustanoviteljem. O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog sveta UKC.
31. člen
Ustanovitelj lahko odloči, da se klinike, klinični inštituti, klinični oddelki ali druge organizacijske enote, katerih dejavnosti niso neposredno povezane s temeljno zdravstveno, izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo UKC, izločijo iz UKC in se organizirajo kot samostojni zavodi ali podjetja.
Obrazložen predlog za izločitev pošlje ustanovitelju svet UKC na svojo pobudo ali pobudo notranje organizacijske enote, ki se želi izločiti.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Statut se v soglasju z ustanoviteljem sprejme najpozneje v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka. Organizacijske enote iz 6. člena tega odloka se oblikujejo v 6 mesecih po sprejetju statuta.
Sedanji člani sveta UKC in zaposleni, vezani na mandatno obdobje, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96, 111/00, 9/01, 78/04 in 10/05).
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-180/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0161
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti