Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5751. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 15451.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05, 97/05 in 121/06) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila
za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. V II. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 96/05, 45/06 in 74/06; v nadaljevanju: Navodilo) se besedilo prvega stavka prvega odstavka 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»Obrazec RAZ-1 vsebuje 21 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:«.
2. Na koncu 2. točke II. poglavja Navodila se doda nov odstavek, ki se glasi:
»21 – število dni zamude
Vnese se število dni zamude, s katero je dolžnik po stanju na dan poročanja plačeval pomembne obveznosti do banke. Kot pomembna obveznost se šteje seštevek vseh neporavnanih obveznosti posameznega dolžnika do banke, ki je enak ali večji od 1.000 EUR. Dnevi zamude začnejo teči s prvim dnem, ko je skupni znesek dospelih neporavnanih obveznosti enak ali večji od 1.000 EUR. Če je število dni zamude enako nič, se vnese (0). Polje se pusti prazno v primeru, ko je znesek postavk za razvrstitev enak nič, v primeru izpostavljenosti do skupin iz drugega odstavka 2. točke II. poglavja Navodila oziroma v vseh drugih primerih, ko vnos števila dni zamude ni smiseln.«
3. Za 4. točko II. poglavja Navodila se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»Banka v obrazcu RAZ-1 ne poroča izpostavljenosti do dolžnikov manjših od 500 EUR.«
4. Na koncu drugega odstavka 7. točke IV. poglavja Navodila se doda besedilo, ki se glasi:
»Zneski v obrazcih se vpisujejo v tisoč eurov.«
5. V IV. poglavju Navodila se za drugim odstavkom 8. točke doda besedilo, ki se glasi:
»22. Število dni zamude       A       4«.
6. Spremembe in dopolnitve iz 1., 2. in 5. točke tega navodila banka prvič upošteva pri poročanju za stanje na dan 30. september 2007.
7. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije