Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5810. Program priprave prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica (PR MONG), stran 15501.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni objave, št. 6/02 in 25/02) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica (PR MONG)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica (PR MONG)
1.1 Ocena stanja in razlogi
Na podlagi 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) morajo občine sprejeti prostorski red najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
Območje Mestne občine Nova Gorica se danes ureja s:
– prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990, spremembe in dopolnitve 2003, (Uradne objave, št. 18/2003, dopolnitve Uradni list RS, 88/04);
– odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, (Uradno glasilo, št. 1/00, 12/00, 10/02, 15/02, 4/03, Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 39/06, 57/06);
– odlokom o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Mestno občino Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87 11/87 ter Uradne objave, št. 20/02, 4/03);
– državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti.
V izdelavi je občinska prostorska strategija. Sprejet je program priprave za Strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 26/06).
Vsebino temeljnega izvedbenega akta občine, prostorskega reda, je potrebno uskladiti s strategijo prostorskega razvoja Slovenije, s prostorskim redom Slovenije ter s prostorsko strategijo MONG, ki je v izdelavi.
Prostorski plan občine določa namensko rabo prostora. V obstoječem prostorskem planu raba ni bila podrobneje določena, kot to predvideva Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občin – Priloga 1 (Uradni list RS, št. 133/04). Najbolj problematična so poselitvena območja, ki so pogosto brez diferenciacije opredeljena kar kot območja za stanovanja. Na območjih naselij Nova Gorica, Kromberk, Solkan, Rožna Dolina, Pristava in Ajševica ter na območju naselij, za katera so bile izdelane urbanistične zasnove, to so Grgar, Šempas, Dornberk, Branik, Prvačina, Renče in Vogrsko, je bila namenska raba podrobneje določena, vendar še ni usklajena z navedenim pravilnikom. Na območjih naselij z izdelanimi urbanističnimi zasnovami (te izhajajo iz leta 1987) so opazne neustrezno planirane namenske rabe. Pojavljajo se preobsežno ali preskromno načrtovana območja za stanovanja, neustrezna območja za proizvodnjo, upadanje proizvodnje ter potrebe po zemljiščih zanjo, potrebe po območjih za nove rabe kot so trgovina, poslovna dejavnost …
Občina ima trenutno evidentiranih okoli 600 posameznih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč. Pri izdelavi evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v letu 2006 smo skozi pripombe na razgrnjen osnutek evidence dobili še 1600 pobud za spremembo namenske rabe prostora. Večina slednjih se nanaša na zaokroževanje stavbnih zemljišč na zemljiške parcele ter na uskladitev napak, ki so nastale s transformacijo prostorskega plana na kataster.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice določa merila in pogoje za urejanje prostora za naselja Ajševica, Bukovica, Kromberk, Loke, Nova Gorica, delno Ozeljan, Pristava, Rožna dolina, Solkan, Stara Gora, Sveta Gora, Šmaver, delno Šmihel in delno Vogrsko. Pri spremembah tega odloka po letu 2002 so že upoštevana nekatera določila ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87 11/87 ter Uradne objave, št. 20/02, 4/03) ureja ves preostali prostor občine. Merila in pogoji za urejanje prostora v tem odloku so zelo splošni. V tem smislu se kot najbolj problematično izkazuje poselitveno zelo privlačno območje severnega dela Vipavske doline (Loke, Ozeljan, Šempas, Šmihel), pa tudi druga naselja kot so Dornberk, Prvačina, Grgar.
Ne glede na zakonske okvire torej MONG ugotavlja potrebo po določitvi podrobnejše namenske rabe prostora ter meril in pogojev za urejanje prostora, slednje še posebno na tistih območjih občine, ki so izven širšega mestnega prostora Nove Gorice ter po določitvi ukrepov za izvajanje prostorskega reda občine.
1.2 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo PR MONG predstavlja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1).
2. Predmet in programska izhodišča PR MONG
2.1 Predmet PR MONG je določen z zakonom in s pravilnikom. Vsebina PR MONG bo naslednja:
– Določitev območij namenske rabe prostora
– Določitev meril in pogojev za urejanje prostora
– Ukrepi za izvajanje prostorskega reda
2.2 Programska izhodišča v PR MONG so:
– Območja namenske rabe je potrebno ažurirati na podlagi novih strokovnih podlag, predvsem analize stanja in teženj ter analize razvojnih možnosti. Uskladiti želimo napake, ki so nastale pri transformaciji namenske rabe prostora na kataster ter izvesti manjše zaokrožitve namenske rabe na zemljiške parcele, katere smo evidentirali pri razgrnitvi evidence nezazidanih stavbnih zemljišč. Končno moramo namensko rabo prostora uskladiti s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občin – Priloga 1 (Uradni list RS, št. 133/04).
– V občinskem prostoru, ki ga ne urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, je potrebno določiti natančnejša merila in pogoje. V prostoru je potrebno definirati funkcionalne ter prostorske enote ter mu določiti podrobnejša funkcionalna ter oblikovna merila in pogoje. Le ta so v veliki meri že definirana v strokovnih podlagah za poselitev, izdelanih leta 2003. Z novimi potrebami, ki bodo izhajala delno tudi že iz ažurirane namenske rabe, je potrebno uskladiti tudi odlok za mestno območje Nove Gorice. Posebno pozornost je potrebno nameniti območjem razpršene gradnje, ki jih je potrebno sanirati ter določitvi območij razpršene poselitve.
– Pri izdelavi prostorskega reda občine bomo predvideli vse možne ukrepe, ki bodo zagotavljali izvajanje prostorskega reda.
3. Okvirno ureditveno območje PR MONG
PR MONG se pripravlja za celotno območje Mestne občine Nova Gorica.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PR MONG
4.1. Pripravljalec PR MONG
Pripravljalec prostorskega reda je Mestna občina Nova Gorica. Pripravo PR MONG vodi Oddelek za okolje in prostor. Drugi oddelki občinske uprave pri pripravi PR MONG sodelujejo.
Naloge Oddelka za okolje in prostor so:
– skrbi za metodološko in vsebinsko konsistentnost priprave PR MONG,
– organizira delovanje delovne skupine za pripravo PR MONG,
– sodeluje pri izdelavi ustreznih podatkov, analiz in strokovnih podlag za pripravo PR MONG,
– sodeluje z izbranim izdelovalcem pri pripravi in uskladitvi predloga PR MONG,
– zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopek priprave, usklajuje njihovo delo in pridobi njihove smernice in strokovne podlage,
– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in javne obravnave,
– zagotavlja sodelovanje javnosti v postopku priprave PR MONG in
– vodi spis o postopku.
Naloge drugih oddelkov uprave MONG so, da:
– izdelajo in posredujejo Oddelku za okolje in prostor strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja,
– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za pripravo PR MONG.
4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi PR MONG in so določeni v Prilogi 1 k temu programu priprave. V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost lahko podajo smernice za pripravo PR MONG tudi druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalni ravni.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi PR MONG,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja za pripravo PR MONG,
– pripravijo smernice in podajo mnenje k predlogu PR MONG v zakonsko predvidenem 30 dnevni roku, ki pa je lahko v skladu z resorsko zakonodajo tudi daljši.
4.3. Izdelovalec PR MONG
Izdelovalec PR MONG bo izbran na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
5. Strokovne podlage za PR MONG in način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage in potrebne strokovne rešitve izdelajo pripravljalec PR MONG, izdelovalec in drugi strokovnjaki za posamezna področja načrtovanja. V kolikor jih ne bo izdelal pripravljalec, se bodo pridobile na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi PR MONG.
MONG je za potrebe izdelave prostorske strategije že izdelala strokovne podlage, ki analizirajo stanje v prostoru ter izvajanje veljavne prostorske zakonodaje, analizirajo probleme prostorskega razvoja, ugotavljajo nove razvojne potrebe ter analizirajo razvojne možnosti glede razvoja naselij ter drugih ureditev v krajini.
Izdelane so obsežne strokovne podlage za področje poselitve. Kot utemeljitev in preveritev izhodišč bodo uporabljene tudi druge že izdelane strokovne podlage, ki so navedene v Prilogi 2 k temu programu priprave. Izdelale se bodo tudi druge analize prostora, za katere se v postopku ugotovi, da so pomembne pri odločitvah o prostorskem razvoju občine.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora zajemajo podatke, analize stanja, težnje prostorskega razvoja dejavnosti, predloge morebitnih razvojnih potreb in prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca, vključno z njihovimi operativnimi programi ter druge pogoje in omejitve za razvoj posamezne dejavnosti v prostoru.
6. Geodetske podlage
Za pripravo PR MONG bodo uporabljeni digitalni katastrski načrti v merilu 1:5000, digitalni ortofoto posnetki v merilu 1:5000 ter digitalni topografski načrti (DTK) v merilu 1:5000 ter njihove prirejene pomanjšave v merilu, primernem za PR MONG.
7. Celovita presoja vplivov na okolje
Mestna občina Nova Gorica je za potrebe izdelave prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica, sprejetega leta 2003 (Uradne objave, št. 18/2003), izdelala Študijo ranljivosti okolja za prostorski plan Mestne občine Nova Gorica (Urbanistični inštitut Republike Slovenije,2000).
Kljub temu je bila občina z odločbo zavezana k izdelavi celovite presoje vplivov na okolje za strategijo prostorskega razvoja občine, ki je v izdelavi.
Če bo pristojno ministrstvo odločilo, bo občina za posamezne podrobnejše vsebine izdelala celovito presojo vplivov na okolje tudi za prostorski red občine.
8. Postopek priprave PR MONG
MONG bo v postopku priprave PR MONG izvedla spodaj navedene delovne korake in zagotovila sprejem v zakonsko predpisanem roku.
Izdelava analize stanja in strokovnih podlag
Pred začetkom del je pripravljalec ocenil stanje in zbral vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analiziral in ugotovil, s katerimi strokovnimi podlagami že razpolaga, katere strokovne podlage je treba dopolniti in katere je treba izdelati na novo.
Prva prostorska konferenca
Pripravljalec bo izvedel prostorsko konferenco v skladu z 28. členom ZUReP-1 z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljalec bo pozval nosilce urejanja prostora, da posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti za izdelavo PR MONG. Hkrati s pozivom jim bo pripravljalec posredoval program priprave.
Pripravljalec bo strokovne podlage državnih organov in njihovih strokovnih služb, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi prostorskega reda, zbral in ovrednotil. Pri tem bodo morali nosilci urejanja prostora – državni organi in njihove strokovne službe ter lokalne javne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag.
Izdelava predloga PR MONG
Ob upoštevanju rezultatov opravljenih analiz in strokovnih podlag bo izdelovalec pripravil predlog PR MONG, ki bo vključeval temeljne cilje in usmeritve za urejanje prostora, zasnove prostorskih sistemov ter smernice in ukrepe za njeno izvajanje.
Izdelava okoljskega poročila
Če bo potrebno, bo vzporedno s pripravo predloga PR MONG tekla izdelava okoljskega poročila in njegove revizije. Izdelavi bo sledila zakonsko predvidena ugotovitev njune ustreznosti.
Druga prostorska konferenca
Pripravljalec bo najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo organiziral obravnavo predloga PR MONG na drugi prostorski konferenci.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog PR MONG ter v primeru, ko bosta zahtevani, tudi okoljsko poročilo in njegova revizija, bodo javno razgrnjeni za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo pripravljalec organiziral eno ali več javnih obravnav. Pripravljalec bo zavzel stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve.
Priprava strokovnih stališč do pripomb ter izdelava dopolnjenega predloga PR MONG
V skladu s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve bo izdelovalec pripravil dopolnjen predlog prostorskega reda.
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Na dopolnjen predlog prostorskega reda podajo pristojni nosilci urejanja prostora svoja mnenja v največ 30 dneh.
Pridobitev sklepa o potrditvi
V primeru, ko bo potrebno izdelovati celovito presojo vplivov na okolje, bo pripravljalec poslal usklajen predlog PR MONG na pristojno ministrstvo v potrditev, da ta ne vplivala škodljivo na uresničevanje okoljskih ciljev. Pristojno ministrstvo odločitev sprejme s sklepom.
Sprejem predloga prostorskega reda
Pred objavo odloka bo pripravljalec sprejet PR MONG poslal ministru za prostor v potrditev skladnosti z zakonom in državnimi ter morebitnimi skupnimi prostorskimi akti. Minister za prostor mora izdati sklep o potrditvi oziroma zavrnitvi najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. Dopolnjen predlog PR MONG bo obravnaval Mestni svet in ga sprejel z odlokom.
Objava odloka
Pripravljalec bo potrjeni odlok skupaj z datumom in številko sklepa o potrditvi ministra za prostor objavil v Uradnem listu RS.
9. Financiranje priprave PR MONG
Finančna sredstva za pripravo PR MONG bodo zagotovljena v okviru proračuna MONG, za leti 2007 in 2008.
10. Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-3/2005
Nova Gorica, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
  Priloga 1
  k PROGRAMU PRIPRAVE
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Nosilec na državni ravni    |Poda smernice za področje         |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|MOP Urad za prostorski razvoj  |– poselitve                |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|MOP ARSO Urad za upravljanje z |– oskrbe z vodo, čiščenje voda in     |
|vodami             |odvajanje odpadnih voda          |
|                |– upravljanja z vodami (rabe voda in    |
|                |priobalnih zemljišč)            |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|MOP ARSO Urad za okolje     |– ohranjanja narave            |
|                |– varstva okolja              |
|                |– ravnanja z odpadki            |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za gospodarstvo   |– umeščanja gospodarskih in turističnih  |
|                |dejavnosti, objektov in naprav ter     |
|                |obveznih rezerv naftnih derivatov v    |
|                |prostor                  |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za gospodarstvo,  |– energetske infrastrukture in za     |
|Direktorat za energetiko    |racionalno rabo energije in energetskih  |
|                |virov                   |
|                |– oskrbe s plinom in daljinsko oskrbo s  |
|                |toplotno energijo             |
|                |– rabe in izkoriščanja mineralnih surovin |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za delo, družino in |– umeščanja objektov socialnega varstva  |
|socialne zadeve         |(domovi za starejše, socialni zavodi,   |
|                |zavodi za usposabljanje…) v prostor    |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za zdravje     |– umeščanja ustanov zdravstvene dejavnosti |
|                |v prostor                 |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za visoko šolstvo, |– visokega strokovnega in univerzitetnega |
|znanost in tehnologijo     |izobraževanja ter znanstvene in      |
|                |raziskovalne dejavnosti          |
|                |– umeščanja študentskih domov in      |
|                |visokošolskih knjižnic v prostor      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za visoko šolstvo  |– razvoja informacijske družbe in     |
|znanost in tehnologijo;     |umeščanje telekomunikacijske        |
|Direktorat za informacijsko   |infrastrukture v prostor          |
|družbo             |                      |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za kulturo     |– umeščanja prostorsko relevantnih     |
|                |dejavnosti kulture v prostor        |
|                |razvoja dejavnosti in varstva kulturne   |
|                |dediščine                 |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za šolstvo in šport |– umeščanja ustanov vzgoje, osnovnega,   |
|                |srednjega in višjega šolstva v prostor in |
|                |– razvoja športa in umeščanja športnih   |
|                |objektov in naprav v prostor        |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za javno upravo   |– umeščanja javnih ustanov v prostor    |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za notranje zadeve |– umeščanja prostorsko relevantnih     |
|                |varnostnih dejavnosti v prostor      |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za promet      |– umeščanja cestnega, železniškega in   |
|                |letalskega prometa državnega pomena v   |
|                |prostor                  |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za kmetijstvo,   |– rabe in ohranjanja potencialov      |
|gozdarstvo in prehrano     |kmetijskih zemljišč in           |
|                |– rabe in ohranjanja potencialov gozdnega |
|                |prostora                  |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Ministrstvo za obrambo, Urad za |– urejanja območij in infrastrukture,   |
|obrambne zadeve, Sektor za   |namenjenih potrebam obrambe ter varstva  |
|civilno obrambo         |pred naravnimi in drugimi nesrečami    |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|ZRSVN              |– ohranjanja narave            |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|ZVKDS, OE Nova Gorica      |– razvoja dejavnosti in varstva kulturne  |
|                |dediščine                 |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Zavod RS za gozdove, OE Nova  |– rabe in ohranjanja potencialov gozdnega |
|Gorica             |prostora lokalnega pomena         |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Stanovanjski sklad RS      |– socialne stanovanjske gradnje      |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Javna agencija za železniški  |– umeščanja objektov železniške      |
|promet RS, Kopitarjeva 5,    |infrastrukture v prostor          |
|Maribor             |                      |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Direkcija RS za ceste      |– umeščanja objektov cestne infrastrukture |
|                |državnega pomena v prostor         |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Oddelki mestne uprave MONG   |Poda usmeritve lokalnega pomena za področje|
|in nosilci na lokalni ravni   |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Oddelek za gospodarstvo     |– umeščanja gospodarskih con        |
|                |– rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih|
|                |zemljišč                  |
|                |– rabe in ohranjanja potencialov gozdnega |
|                |prostora                  |
|                |– umeščanja gospodarskih in turističnih  |
|                |dejavnosti ter objektov in naprav v prostor|
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Oddelek za družbene dejavnosti |– umeščanja ustanov javne zdravstvene   |
|                |službe na primarni ravni v prostor     |
|                |– predšolske vzgoje, osnovnih šol in    |
|                |izobraževalnih ustanov           |
|                |– razvoja športa in umeščanja lokalnih   |
|                |športnih objektov in naprav v prostor   |
|                |– razvoja dejavnosti in varstva kulturne  |
|                |dediščine lokalnega pomena         |
|                |– umeščanja prostorsko relevantnih     |
|                |dejavnosti kulture v prostor        |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Oddelek za infrastrukturo in  |– umeščanja cestnega prometa lokalnega   |
|gospodarske javne službe    |pomena v prostor              |
|                |– kolesarskega prometa           |
|                |– mirujočega prometa            |
|                |– potniških in tovornih vozlišč      |
|                |– umeščanja sistema javnega potniškega   |
|                |prometa v prostor             |
|                |– oskrbe z vodo, čiščenje voda in odvajanje|
|                |odpadnih voda               |
|                |– energetske infrastrukture (prenosa in  |
|                |distribucije električne energije, oskrbe s |
|                |plinom in daljinsko oskrbo s toplotno   |
|                |energijo)                 |
|                |– ravnanja z odpadki            |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Kabinet župana – svetovalec za |– urejanja območij, namenjenih potrebam  |
|zaščito reševanje in civilno  |civilne obrambe ter varstva pred naravnimi |
|obrambo             |in drugimi nesrečami            |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+
|Stanovanjski sklad MONG     |– socialne stanovanjske gradnje      |
|                |                      |
+--------------------------------+-------------------------------------------+

+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Nosilec na lokalni ravni     |Poda smernice za področje        |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vodovodi in kanalizacija     |– oskrbe z vodo, čiščenje voda in    |
|                 |odvajanje odpadnih voda         |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Komunala             |– ravnanja z odpadki           |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Avrigo              |– umeščanja sistema javnega potniškega  |
|                 |prometa v prostor            |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Kenog               |– energetske infrastrukture       |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|ELES Elektro – Slovenija d.o.o.  |– prenosa električne energije      |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Elektro Primorska d.d.      |– prenosa in distribucije električne   |
|                 |energije lokalnega pomena        |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Geoplin d.o.o.          |– oskrbe s plinom in daljinsko oskrbo s |
|                 |toplotno energijo            |
|                 |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
   Priloga 2
 
  SEZNAM STROKOVNIH PODLAG
 
  ZA IZDELAVO PROSTORSKIH AKTOV OBČINE
  – Prometna ureditev Nove Gorice, Solkana in Šempetra,
  Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, december 1990
  – Urbanistična zasnova mesta Nova Gorica – oblikovanje fizične strukture
mesta, Studio Axa, marec 1993
  – Zasnova skladno povezanega cestnega sistema Nove Gorica in Gorice –
zasnova primarnega cestnega omrežja,
  Studio Axa, april 1993
  – Zasnova skladno povezanega cestnega sistema Nove Gorica in Gorice –
sekundarno …
  Studio Axa, oktober 1993
  – Analiza izrabe površin mesta Nova Gorica,
  Studio Axa, januar 1994
  – Zasnova zelenih površin, Urbanistična zasnova mesta Nova Gorica
  Urbanistični institut RS, 1994
  – Urbanistična delavnica Magistrala,
  Oddelek za okolje in prostor MONG & drugi, september / december 1996
  – Zasnova dolgoročnega razvoja dejavnosti na mestnem območju Nove Gorica –
Lokacije nekaterih izbranih dejavnosti mestnega pomena;
  Studio Axa, junij 1997
  – Določitev lokacije univerzitetnega središča, Politehnika Nova Gorica,
  Projektna skupina Politehnika 2000, september 2000
  – Urbanistična delavnica vzpostavitev trgovske ulice,
  Mestna občina Nova Gorica, december 2000
  – Analiza in projekcija demografskega razvoja na mestnem območju Nove
Gorice do leta 2020,
  Urbanistični inštitut RS, 2000
  – Urbanistična delavnica lokacije večstanovanjske gradnje v Novi Gorici,
  Mestna občina Nova Gorica, jesen 2001,
  – Štetje prometa,
  PNZ Projekt nizke gradnje, 2005
  – Urbani prostor ob podaljšku Magistrale,
  Matjaž Bolčina, 2005
  – Prometna študija mesta Nova Gorica,
  PNZ Projekt nizke zgradbe, 2006
  – Strokovne podlage za področje urejanja zalednih voda za območje mesta
Nova Gorica,
  Log d.o.o., 2006
  – Strokovne podlage za področje odvajanja meteornih in odpadnih voda za
mesto Nova Gorica,
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, v izdelavi
  – Analiza obstoječega stanja parkiranja in idejna rešitev parkirnih
površin na Cankarjevi ulici v Novi Gorici,
  Ur.a.d. d.o.o., 2006
  – Idejna zasnova prometnega omrežja na območju poslovne cone Kromberk
  Projekt d.d., v izdelavi
  – Prenova območja Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici,
  variantne strokovne podlage, v izdelavi
  – Hidrobiološke raziskave za varovanje vodnih virov Vrba in Studenci,
  Geologija Idrija d.o.o., 1998
  – Strokovne podlage za določitev varstvenih območij vodnih virov v Mestni
občini Nova Gorica,
  Geoologija Idrija d.o.o., 1999
  – Študija ranljivosti okolja za prostorski plan Mestne občine Nova Gorica,
  Urbanistični inštitut RS, 2000
  – Karta hrupa za mestno območje Nove Gorice,
  Epispektrum d.o.o., 2000
  – Analiza zazidanosti stavbnih zemljišč v ureditvenih območjih naselij v
Mestni občini Nova Gorica,
  Locus d.o.o., maj 2001
  – Strategija razvoja turizma v Mestni občini Nova Gorica,
  Turistica, 2001
  – Dopolnitev k projektu določitev varstvenih območij vodnih virov v Mestni
občini Nova Gorica,
  Geologija Idrija d.o.o., 2002
  – Študija upravičenosti in izvedljivosti regijskega sistema ravnanja z
odpadki,
  Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 2003
  – Strategija gospodarskega razvoja Mestne občine Nova Gorica,
  RRA severne Primorske, 2003
  – Strokovne podlage prostorskih aktov za področje poselitve, (vsebuje
fizičnega stanja prostorskih struktur)
  Struktura d.o.o., 2004
  – Inventarizacija komunalnih objektov regijskega pomena na območje goriške
statistične regije,
  IEI d.o.o, Maribor, 2005
  – Strokovne podlage za turizem za potrebe prostorskega plana,
  M. Magajne, D. Gantar, 2005
  – Načrt trajnostne mobilnosti,
  Ipsum d.o.o., 2005
  – Program razvoja podeželja in kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za
obdobje 2005-2009,
  Mestna občina Nova Gorica, 2005
  – Program varstva okolja, v izdelavi,
  Erico Velenje d.o.o., 2006
  – Analiza stanja in teženj v prostoru za območje MONG,
  Locis d.o.o., 2006
  – Analiza razvojnih možnosti in bilanca potreb in zalog zemljišč za
gradnjo za MONG,
  Koda d.o.o., 2006