Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki, stran 15610.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki (Uradni list RS, 117/02, 72/04 in 120/05) se v 1. členu za besedo »navodil« doda vejica ter črta veznik »in«, za besedo »stanju« pa dodajo besede »ter delnih izpisov«.
2. člen
V 2. členu se:
druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Domače plačilno navodilo (PNO) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenija za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti do proračunskih uporabnikov ali drugih rezidentov, ki poslujejo prek izvajalca plačilnega prometa iz 4. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3 in 114/06 – ZUE), oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig domače gotovine razen v primeru transakcij iz četrte alinee tega člena;«;
v četrti alinei se beseda »Devizno« nadomesti z besedo »Tuje«, besedilo »Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP)« pa nadomesti s kratico »UJP«;
v peti alinei se beseda »Devizno« nadomesti z besedo »Tuje«;
v sedmi alinei se besedilo »namenski devizni račun« nadomesti z besedilom »posebni namenski transakcijski račun«.
3. člen
V 2., 6., 11., 12., 19. in 22. členu se kratica »DPNO« nadomesti s kratico »TPNO«.
4. člen
V 2. in 19. členu se kratica »DPNP« nadomesti s kratico »TPNP«.
5. člen
V 3. in 4. členu, v prvem stavku prvega odstavka ter v prvem stavku tretjega odstavka 5. člena, v 6. členu, v naslovu b) poglavja, v 11., 19., v 20, in 22. členu se besedilo »devizno plačilno navodilo odliva« v določenem sklonu in številu števnih besedil nadomesti z besedilom »tuje plačilno navodilo odliva« v ustreznem sklonom in številu števnih besedil, morebitni sičnik pa z ustreznim šumnikom.
6. člen
V 3. in 4. členu, v prvem stavku prvega odstavka ter v prvem stavku tretjega odstavka 5. člena, v prvem odstavku 6. člena in v 20. členu se besedi »plačilno navodilo« v določenem sklonu in številu števnih besedil, nadomestita z besedilom »domače plačilno navodilo« v ustreznem sklonu in številu števnih besedil, morebitni šumnik pa z ustreznim sičnikom.
7. člen
V 4. členu in v naslovu c) poglavja se besedilo »tolarskega in deviznega izpiska« nadomesti z besedilom »domačega in tujega izpiska«.
8. člen
V 4. členu se pred besedama »delnega izpisa« črta beseda »tolarskega«.
9. člen
V 1. točki drugega odstavka 6. člena, v naslovu a) poglavja in v prvem odstavku 7. člena se besedilo »tolarskih plačilnih navodil« nadomesti z besedilom »domačih plačilnih navodil«.
10. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »več stavkov 'statistika'« nadomesti z besedilom »nič ali eden stavek 'statistika'«, besedilo »99 stavkov 'statistika'« pa nadomesti z besedilom »eden stavek 'statistika«'.
11. člen
V 13. členu se v tabeli pri poziciji številka 96 v opisu polja na koncu prve alinee doda besedilo »v strukturi mednarodne številke bančnega računa – v nadaljnjem besedilu: v strukturi IBAN, če le-ta obstaja«, v drugi alinei pa beseda »prazno« nadomesti z besedilom »številka računa Banke Slovenije v strukturi IBAN«.
12. člen
V 14. členu se v tabeli pri poziciji številka 11 opis polja spremeni tako, da se glasi: »Prazno«.
13. člen
V naslovu c) poglavja se za veznikom »ter« črta beseda »tolarskega«.
14. člen
V prvem odstavku 16. člena in v 17. členu v prvi tabeli pri poziciji številka 3 v opisu polja se besedi »tolarski izpisek« v določenem sklonu nadomestita z besedama »domač izpisek« v ustreznem sklonu, besedi »devizni izpisek« v določenem sklonu pa z besedama »tuj izpisek« v ustreznem sklonu.
15. člen
V četrtem odstavku 16. člena se za besedo »prejme« črta beseda »tolarski«.
16. člen
V 17. členu se v besedilu pred tretjo tabelo beseda »Tolarski« črta, beseda »delni« se začne z veliko začetnico, v tretji tabeli pa se pri poziciji 3 v opisu polja črta beseda »tolarskega«.
17. člen
V 19. členu se v tabeli pri poziciji številka 91 opis polja spremeni tako, da se glasi:
»Znesek v EUR je preračunan znesek transakcije v EUR po referenčnem tečaju BS, veljavnem na dan obremenitve ali odobritve računa ali podračuna«.
Pri poziciji številka 263 v opisu polja se besedilo »SIT tečaja BS« nadomesti z besedilom »EUR referenčnega tečaja BS«.
18. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP« nadomesti z besedilom »predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca domačega plačilnega navodila«.
19. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI«.
20. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Ne glede na določbe 19. člena tega pravilnika UJP do 1. januarja 2008 za valuto euro pripravlja domač izpisek.«.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-74/2006/13
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0054
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance