Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5888. Navodilo o dopolnitvah Navodila za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave, stran 15625.

Na podlagi desetega odstavka 62.f člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za zdravje,
N A V O D I L O
o dopolnitvah Navodila za pripravo poročila
o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
1. člen
V Navodilu za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave (Uradni list RS, št. 93/05) se za 5. členom dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c in 5.d člen, ki se glasijo:
»5.a člen
Zavarovalnice v svojih poročilih poleg podatkov za referenčno obdobje izravnave posredujejo tudi podatke o škodah in nadomestilih za predhodna obdobja izravnave, ki so bila neposredno pred referenčnim obdobjem izravnave.
V okviru poročanja za referenčno obdobje tretjega trimesečja 2006 posredujejo zavarovalnice tudi izpolnjeno poročilo za prvo predhodno obdobje izravnave. Ob poročanju za četrto trimesečje 2006 zavarovalnice posredujejo tudi podatke za prvo in drugo predhodno obdobje izravnave. Vsa nadaljnja poročanja imajo poleg poročila za referenčno obdobje izravnave priložena tudi poročila za neposredna tri zaporedna predhodna obdobja izravnave.
5.b člen
Znesek za izravnavo se za določeno referenčno obdobje izravnave, za katero je izravnava že bila izračunana in odločba o izravnavi izdana, ponovno izračuna, če tako odloči minister in če so podatki tega obdobja izravnave posredovani v okviru poročil za predhodna obdobja izravnave. Podlaga za ponovni izračun zneska izravnave za določeno obdobje izravnave je vsota podatkov, ki so bili uporabljeni v prvotnem izračunu zneska izravnave za to obdobje izravnave, in podatkov iz zadnjega posredovanega poročila za isto obdobje izravnave.
Rezultati ponovnega izračuna izravnave za obdobje izravnave se primerjajo s predhodno izračunano izravnavo za isto obdobje izravnave. Razlika med zneskoma ponovnega izračuna zneska za izravnavo zavarovalnice in prvotnega izračuna zneska za izravnavo zavarovalnice za isto obdobje za izravnavo se prišteje k izračunanemu znesku za izravnavo za referenčno obdobje.
K znesku za izravnavo zavarovalnice za referenčno obdobje se prišteje tudi morebitni preneseni znesek iz predhodnega obdobja izravnave, če takrat ni bil dosežen prag za izravnavo in izravnava ni bila izvedena.
Zavarovalnice v poročilih upoštevajo morebitno zmanjšanje obračunanih odškodnin zaradi prihodkov od obračunanih regresnih zahtevkov in stornih računov.
5.c člen
Seštevanje in odštevanje celih števil v poročilih se ne zaokroži.
Izidi izračunov v formulah v poročilih iz tega navodila, ki vsebujejo množenje ali deljenje, se zaokrožijo na 6 decimalnih mest, in sicer tako, da se računske operacije v formuli razdeli na zaporedne operacije med dvema operandoma po običajnem prednostnem redu, v primeru enakovrednih operacij pa od leve proti desni oziroma od zgoraj navzdol (pri množenju števila z ulomkom se najprej pomnoži število in števec ter dobljeni zmnožek deli z imenovalcem).
Izid vsake take zaporedne operacije med dvema operandoma se zaokroži, preden se uporabi v naslednji operaciji v isti formuli, uporabi v formuli za izračun naslednjega zneska v računskem postopku, ali pa se uporabi kot končni znesek.
5.d člen
Zneski v poročilih zavarovalnic so od poročanja za referenčno obdobje prvega trimesečja 2007 dalje navedeni v eurih. Poročila za pretekla obdobja, ki se nanašajo na leto 2006, imajo zneske navedene v tolarjih. Morebitne razlike med posameznimi zneski za predhodna obdobja izravnav za leto 2006 in morebitni preneseni zneski iz tega leta, ki se upoštevajo pri izravnavah v letu 2007, se za namen izračuna zneska izravnave preračunajo v eure po tečaju menjave 239,640 tolarjev za 1 euro.«.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0222-1/2006
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2711-0198
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost