Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5844. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, stran 15528.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS 44/96, 1/98, 84/98, 44/00 in 102/00, 11/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št 97/03, 77/05), in 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 14. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah znašajo mesečno na otroka:
1. dnevni program za otroke 1. starostnega obdobja (1–3 let) 402,44 EUR,
2. dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja (3–6 let) 309,21 EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 34,16 EUR mesečno oziroma 1,71 EUR na dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30% določenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Šmarje pri Jelšah. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo le na podlagi sklepa občine, na območju katere imajo starši in otrok stalno bivališče.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije odbiti od cene programa celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.
5. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 3,76 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 03212-0079/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.