Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5757. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled, stran 15463.

Na podlagi 16. in 67. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 28. redne seje dne 22. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti
v Občini Bled
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za dodelitev sredstev za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled (v nadaljevanju krajevnih skupnosti).
2. člen
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih sveti krajevnih skupnosti potrebujejo za svoje delovanje, zagotovi občina ločeno od sredstev namenjenih financiranju izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Skupni znesek sredstev, namenjenih financiranju izvajanja nalog krajevnih skupnosti je določen z občinskim proračunom. Med posamezne krajevne skupnosti se skupni znesek sredstev razdeli po ključu:
– 40% skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno s številom prebivalcev posamezne krajevne skupnosti;
– 30% skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti v enakih zneskih vsaki krajevni skupnosti;
– 30% skupnega zneska se razdeli v enakih zneskih med krajevne skupnosti, ki so pravočasno predložile program dela.
      G   4 · x(i)   3    3
G(i) =  ----- (---------- + ----- + -----)
     10     x     n    p
 
G(i): sredstva za posamezno krajevno skupnost
G:   skupni znesek sredstev, določen s proračunom
x:   število vseh občanov
x(i): število občanov posamezne krajevne skupnosti
n:   število krajevnih skupnosti
p:   število krajevnih skupnosti, ki so pravočasno oddale program
4. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je dolžna pripraviti predlog programa dela in predlog finančnega načrta za naslednje leto v roku 30 dni po pozivu s strani župana.
Predlog finančnega načrta mora biti sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in v skladu z navodili za pripravo proračuna, ki jih izda pristojna služba občinske uprave.
Predlog finančnega načrta sprejme svet krajevne skupnosti. Predlog finančnega načrta z obrazložitvijo nato posreduje krajevna skupnost direktorju občinske uprave in za finance pristojnemu organu občinske uprave.
5. člen
Pristojni organ uprave pregleda prispele predloge finančnih načrtov krajevnih skupnosti in predlaga potrebne uskladitve s predlogom proračuna občine. Usklajeni finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna občine.
6. člen
Ob zaključku posameznega proračunskega obdobja je vsaka krajevna skupnost dolžna posredovati poročilo o porabi sredstev oddelku občinske uprave, pristojnemu za finance.
Sredstva, ki niso porabljena do konca tekočega proračunskega obdobja, se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje le na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti, v katerem mora biti določen tudi namen porabe prenesenih sredstev.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2007.
Št. 039-12/2006
Bled, dne 23. junija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.