Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1807. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandata poslanki in poslancu Državnega zbora
1808. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1809. Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
1810. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1811. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1812. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1813. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1814. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
1815. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
1816. Sklep o imenovanju predsednika in prenehanju funkcije namestnika predsednika Državne volilne komisije

Drugi akti

1817. Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča
1806. Obvestilo predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1818. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1819. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1820. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1821. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1822. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1823. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1883. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022
1884. Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev
1885. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
1886. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica
1887. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

MINISTRSTVA

1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
1825. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma
1826. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi »Ustanove – Sklad Okrešelj« in spremembi namena ter sedeža ustanove

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1827. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR

OBČINE

Ankaran

1869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019

Bistrica ob Sotli

1828. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica

Bled

1829. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018

Bovec

1870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
1871. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec

Brežice

1830. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice

Celje

1831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Črenšovci

1832. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih

Dobrna

1833. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Dolenjske Toplice

1834. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
1835. Pravilnik o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
1836. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
1837. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1838. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Grosuplje

1839. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje

Ig

1840. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig
1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019
1842. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019

Ilirska Bistrica

1843. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
1844. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1845. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1846. Sprememba tržnega reda javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

1872. Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

Jesenice

1847. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice

Kamnik

1848. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3
1873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019

Kanal ob Soči

1849. Odredba o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu

Kočevje

1850. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1
1851. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra

Krško

1852. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena

Litija

1853. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok

Ljubljana

1874. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1875. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija

Log-Dragomer

1854. Sklep o uskladitvi cen programov v Osnovni šoli Log - Dragomer
1855. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019

Metlika

1856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

1857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330 Sela na Krasu
1858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo

Nova Gorica

1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020

Piran

1877. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018
1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana

Podčetrtek

1879. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019
1880. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek
1881. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za k.o. Ema
1882. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za k.o. Sodna vas

Puconci

1859. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Ravne na Koroškem

1860. Pravilnik o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

1861. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica
1862. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči – za kulturni spomenik lokalnega pomena
1863. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)
1865. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1866. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Ribnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

1867. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šmartno pri Litiji

1868. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti