Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Št. 5442-8/2018/18 Ob-2490/19, Stran 1385
Popravek 
Na podlagi Spremenjene Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/1 za »Javni razpis za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«, ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 12. 6. 2019 (št. dokumenta 3032-128/2018/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
V javnem razpisu (Uradni list RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019 in popravek javnega razpisa Uradni list RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019), se besedilo javnega razpisa popravi na način, da se:
– V podpoglavju 4.1 »Ključni cilji in rezultati« v tabeli popravi definicija kazalnika rezultata tako, da se po novem glasi:
Kazalniki Učinka
Kazalniki Rezultata
Medijski oglasi
Št. pripravljenih tiskanih oglasov: 4
Št. objav tiskanih oglasov v dnevnikih in mesečnih revijah: 40
Št. objav tiskanih oglasov v brezplačnih medijih: 80
Št. pripravljenih spletnih oglasov: 10
Št. medijskih objav: 10 mio
Št. pripravljenih TV spotov: 2
Št. zakupljenih medijskih objav: 600
– V poglavju 11 »Merila s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnik sredstev« se točka 1. USTREZNOST PROJEKTA popravi tako, da se po novem glasi:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v Razpisni dokumentaciji)
Maksimalno št. točk 
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri katerem koli podmerilu 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 in 1.6 dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 
32 točk
V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija,
– Obrazec št. 1: Prijavnica,
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Popravljena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti