Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Št. 5442-1/2019/10 Ob-2486/19, Stran 1386
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Slovenske Strategije pametne specializacije – S4 (potrjene s strani Vlade Republike Slovenije dne 20. 9. 2015 in Evropske komisije dne 3. 11. 2015, in spremembe z dne 21. 12. 2017) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-52/2019/6, z dne 17. 6. 2019, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev (v nadaljnjem besedilu: gostujoči tuji strokovnjak) v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019–2022.
Javni razpis ima dve aktivnosti:
Aktivnost št. 1: krajša gostovanja
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru krajšega gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih sodelovati1 pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja najmanj šest in največ enainsedemdeset pedagoških ur na mestu visokošolskega učitelja.
1 Sodelovanje pomeni vključitev v neposredni pedagoški proces in je lahko v sodelovanju s slovenskimi visokošolskimi učitelji ali samostojno (npr. samostojna izvedba predavanj, vodenje seminarjev ipd.).
Časovna dinamika krajših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov je v obdobju od enega do šestdeset dni.
Aktivnost št. 2: daljša gostovanja
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru daljših gostovanj na slovenskem visokošolskem zavodu sodelovati2 pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja skupno najmanj dvainsedemdeset ur v treh mesecih (to je v 90 dneh), oziroma skupno najmanj šestindevetdeset ur v štirih mesecih (to je v 120 dneh) oziroma skupno najmanj sto dvajset ur v petih mesecih (to je v 150 dneh)3 na mestu visokošolskega učitelja.
2 Sodelovanje pomeni vključitev v neposredni pedagoški proces (predavanja, vaje, seminarji) in je lahko v sodelovanju s slovenskimi visokošolskimi učitelji ali samostojno (npr. samostojna izvedba predavanj, vodi seminarje ipd.). Preostali čas v okviru daljšega gostovanja gostujoči tuji strokovnjak na slovenskem visokošolskem zavodu nameni posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.), raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.), drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru daljših gostovanj na slovenskem visokošolskem zavodu sodelovati2 pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja skupno najmanj dvainsedemdeset ur v treh mesecih (to je v 90 dneh), oziroma skupno najmanj šestindevetdeset ur v štirih mesecih (to je v 120 dneh) oziroma skupno najmanj sto dvajset ur v petih mesecih (to je v 150 dneh)3 na mestu visokošolskega učitelja.
3 Izvedbo daljšega gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka ni mogoče načrtovati in izvesti izven navedenih obdobij po dnevih (npr. v 3,5 mesečnem obdobju oziroma 105 dneh). En mesec pomeni trideset koledarskih dni.
Časovna dinamika daljših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov je torej najmanj tri mesece ali 90 dni skupaj oziroma štiri mesece ali 120 dni skupaj oziroma največ pet mesecev ali 150 dni skupaj. V tej predpisani dinamiki mora gostujoči tuji strokovnjak opraviti predpisano število ur, ki znaša povprečno štiriindvajset ur neposredne pedagoške obveznosti na mesec4.
4 Za natančno izvedbo dinamike daljšega gostovanja v organiziranem pedagoškem delu se glede na veljavni Študijski koledar dogovorita gostujoči tuji strokovnjak in slovenski visokošolski zavod. Predpisano neposredno pedagoško obveznost gostujočega tujega strokovnjaka na mestu visokošolskega učitelja v procesu izvajanja daljšega gostovanja je potrebno doseči znotraj veljavnega Dogovora o sodelovanju med visokošolskim zavodom in gostujočim tujim strokovnjakom ali znotraj predpisane povprečne mesečne pedagoške obveznosti ali znotraj celotnega obdobja daljšega gostovanja. En mesec pomeni trideset koledarskih dni.
Navedeni aktivnosti in njuna izvedba ter vsebinski in časovni okvir morajo biti opredeljeni v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Upravičenec ob zaključku projekta pripravi evalvacijo izvedenih aktivnosti gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov, in sicer poroča o pričakovanih in dejanskih učinkih gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov za visokošolski zavod (npr. razvoj novih mednarodnih dejavnosti, projektov itd.), izvedenem pedagoškem procesu (npr. uvajanje novih učnih metod itd.), učinkih oziroma rezultatih gostovanja za domače visokošolsko osebje (npr. izboljšanje poučevanja itd.) in študente (npr. krepitev mednarodnih kompetenc mladih itd.). V evalvaciji hkrati poda objektivno poročilo o doseženih učinkih in rezultatih v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih pri izvajanju aktivnosti projekta ter poda predloge za izboljšave.
Upravičenec ob zaključku projekta v končnem poročilu poroča tudi o izvedenih konkretnih aktivnostih sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov s slovenskimi visokošolskimi učitelji in drugimi zaposlenimi, ki so namenjene krepitvi različnih oblik mednarodnega sodelovanja kot so skupni študijski programi, mednarodni raziskovalni in drugi projekti, sklepanje strateških partnerstev s tujimi visokošolskimi zavodi in podobno.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na tujih institucijah v tujini, ki bo poleg svojih mednarodnih izkušenj in znanj prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji.
2.3 Cilj javnega razpisa
Primarni cilj tega javnega razpisa je okrepiti sodelovanje s čim večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov do leta 2022 ter povezati slovenske visokošolske zavode z gostujočimi tujimi strokovnjaki iz evropskega in globalnega prostora za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskih študentov in akademskega osebja. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.
2.4 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem članice posameznega prijavitelja (v primeru univerz) ali s sedežem prijavitelja (v primeru samostojnih visokošolskih zavodov), ki bo izvajal operacijo.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno s podatki glede števila oziroma razmerja med vsemi visokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji:
– KRZS – 66 %
– KRVS – 34 %.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer glede na način delitve sredstev po regijah iz prejšnjega odstavka.
2.5 Ciljna skupina
Ciljna skupina javnega razpisa so gostujoči tuji strokovnjaki, ki sodelujejo v neposrednem pedagoškem procesu na prvi, drugi ali tretji stopnji študija.
2.6 Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Programsko specifični kazalniki:
Skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema se v okviru kazalnika učinka spremlja število visokošolskih zavodov, vključenih v operacije iz KRZS in KRVS. V javnem razpisu se predvideva vključitev 26 visokošolskih zavodov iz KRVS in 55 visokošolskih zavodov iz KRZS.
Skladno z OP EKP 2014-2020 se bo za namene specifičnega kazalnika rezultatov, specifičnega cilja 10.1.35, na operacijah spremljalo tudi uspešno izvajanje prožnih oblik učenja, ki vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateških dokumentov (enega krovnega ali več področnih dokumentov) na področjih prožnih oblik učenja6.
Spremljanje in zagotavljanje podatkov načrtovanih v vlogi za prijavo7:
5 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, str. 349–350 ter preglednica 5, str. 352, http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/programme_2014si16maop001_4_1_sl.pdf, specifični cilj 10.1.3 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc.
6 Strateški dokument pomeni katerikoli dokument na nivoju institucije (upravičenca) in vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za dosego zadanih ciljev strategij(e) VŠZ (krovni ali področni na nivoju institucije). Za dosego kazalnika rezultata ne zadošča zgolj oblikovanje in sprejetje strateškega(ih) dokumenta(ov), pač pa je izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) tisto, kar predstavlja dosežen kazalnik rezultata. Izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) bo razvidno iz vmesnih oziroma končnih poročil in iz predloženih strateških dokumentov, kar bo preverjal skrbnik pogodbe.
7 Prijavni obrazec, točka 6. Spremljanje in zagotavljanje podatkov na operaciji.
Podatke bodo upravičenci spremljali in zagotavljali ter jih izkazovali v okviru doseženih rezultatov in predpisanih dokazil za izkazovanje upravičenosti stroškov na operaciji. Upravičenci bodo o njih poročali v vmesnih in končnih poročilih v procesu izvajanja in poročanja v okviru posameznih zahtevkov za izplačilo.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za prijavo
Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo operacije:
Pogoji
Dokazila
1.
je visokošolski zavod, ki je na dan odpiranja vloge vpisan v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ,
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi ministrstvo.
2.
je na dan odpiranja vloge imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014–20208,
Izpolnjevanje pogoja bo preverjalo ministrstvo v seznamu visokošolskih zavodov z Erasmus listino na spletni strani Evropske komisije (EK).
3.
ima v študijskem letu 2018/20199 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih,
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi ministrstvo.
4.
za stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, ni pridobil in ne bo pridobil ter ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna,
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
5.
ima na dan oddaje vloge na javni razpis skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve.
Potrdilo FURS-a10,
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
8 Pogoj se bo preverjal na spletni strani Evropske komisije (EK), kjer so seznami visokošolskih zavodov z Erasmus listino: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en.
9 Podatki o vpisanih študentih so zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2018/2019 (stanje na dan 30. 10. 2018).
10 Ministrstvo bo Potrdilo FURS-a pridobilo po uradni dolžnosti. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena v točki 8 Izjave prijavitelja prijavnega obrazca.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo preverila, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za prijavo in bo postopala skladno s točko 6 Navodil za pripravo vloge za na javni razpis.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od pogojev iz točke 3.1 Pogoji za prijavo, se vloga s sklepom zavrne.
3.2 Pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE
Skladnost operacije s cilji in rezultati prednostne osi in prednostne naložbe (v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE
Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora (v rubriki B točka 3.1 in 3.2 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE
Če je vloga po kateremkoli pogoju, vezanem na vlogo, ovrednotena z NE, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala tista, ki bo prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom zavržene.
Posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj predlaga glede na število vpisanih študentov v študijskem letu 2018/2019 omejeno število gostujočih tujih strokovnjakov za celotni visokošolski zavod (v primeru univerze je to članica z vpisanimi študenti).
Razčlenitev števila predlaganih gostujočih tujih strokovnjakov:
– visokošolski zavod z vpisanimi od 1 do 500 študenti lahko predlaga do največ šest gostujočih tujih strokovnjakov;
– visokošolski zavod z vpisanimi od 501 do 1.000 študenti lahko predlaga do največ osem gostujočih tujih strokovnjakov;
– visokošolski zavod z vpisanimi od 1.001 do 1.500 študenti lahko predlaga do največ deset gostujočih tujih strokovnjakov;
– visokošolski zavod z vpisanimi od 1.501 do 2.000 študenti lahko predlaga do največ dvanajst gostujočih tujih strokovnjakov;
– visokošolski zavod z vpisanimi od 2.001 ali več študenti lahko predlaga do največ štirinajst gostujočih tujih strokovnjakov.
Če bo prijavitelj prijavil večje število gostujočih tujih strokovnjakov, kot je določeno v prejšnjem odstavku te točke za posamezni visokošolski zavod, bo ministrstvo pri ocenjevanju vloge upoštevalo navedene gostujoče tuje strokovnjake, kakor bodo po vrstnem redu z vlogo predlagani za izvedbo gostovanja, do izpolnitve pogoja največjega števila gostujočih tujih strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.
Prijavitelj lahko prijavi gostujoče tuje strokovnjake:
– samo za Aktivnost 1: krajša gostovanja ali
– za Aktivnost 1: krajša gostovanja in Aktivnost 2: daljša gostovanja. V okviru Aktivnosti 2 lahko prijavitelj prijavi največ dva gostujoča tuja strokovnjaka za celotni visokošolski zavod (v primeru univerze sta to dva gostujoča strokovnjaka na posamezno sodelujočo članico).
V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila gostujočih tujih strokovnjakov, prenos števila na drugo članico ni možen.
4. Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz točke 3.1 javnega razpisa Pogoji za prijavo in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednotene po pogojih iz točke 3.2 javnega razpisa Pogoji, vezani na vlogo, bo komisija ocenila po naslednjih merilih:
Merilo
Opis
Možno število točk
1. OBSEG IN STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE
Skupaj podmerila 1.1, 1.2, 1.3 in 1.4 (v rubriki C točka 1 Prijavnega obrazca)
0–20
1.1
Operacija vključuje izvedbo najmanj enega gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka iz tuje institucije iz ene izmed držav prednostnih regij
Visoko industrializirane države: Južna Koreja, Japonska in ZDA11
5
BRIKS: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika
3
Zahodni Balkan (regija 1)12:
Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Kosovo, Črna Gora
1
Ostale države
0
1.2
Operacija predvideva izvedbo najmanj enega gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka iz enega izmed tujih visokošolskih zavodov, ki je razvrščen do vključno 500. mesta po Academic Ranking of World Universities 201813
Od 1. do 200. mesta
5
Od 201. do 300. mesta
3
Od 301. do 500. mesta
1
Ni na lestvici
0
1.3
Operacija predvideva izvedbo najmanj enega gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka na študijskih programih s KLASIUS-P-16 iz študijskih področij 05 (Naravoslovje, matematika in statistika) ali 06 (Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)) ali 07 (Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo)
Da
5
Ne
0
1.4
Operacija vključuje samo eno ali obe razpisani aktivnosti
Aktivnost 1: krajša gostovanja
3
Aktivnost 1: krajša gostovanja in Aktivnost 2: daljša gostovanja
5
2. MEDNARODNA VPETOST OPERACIJE IN ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI REZULTATOV
Skupaj podmerila 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 (v rubriki C točka 2 Prijavnega obrazca)
0–22
2.1
Operacija predvideva aktivno sodelovanje gostujočih tujih strokovnjakov z zaposlenimi na slovenskih visokošolskih zavodih, za krepitev različnih oblik mednarodnega sodelovanja
Da
5
Ne
0
2.2
Operacija predvideva več različnih oblik prenosa znanj, izkušenj, dobrih praks novih oblik poučevanja iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor, v korist študentov na slovenskem visokošolskem zavodu
Da
5
Delno
3
2.3
Operacija predvideva vključitev slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki biva (stalno ali začasno) in je zaposleno v tujini na eni izmed tujih institucij
Načrtovanih je 5 ali več vključitev
7
Načrtovane so 2 do 4 vključitve
5
Načrtovana je 1 vključitev
3
Ni načrtovanih vključitev 
0
2.4
Operacija vključuje sodelovanje slovenskih univerz, članic univerze oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki niso sodelovali na javnem razpisu »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«
Da
5
Ne
0
3. USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE IN DOSEGANJE REZULTATOV
Skupaj podmerila 3.1, 3.2 in 3.3 (v rubriki C točka 3 Prijavnega obrazca)
0–13
3.1
Aktivnost 2: daljša gostovanja
Visokošolski zavod je v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa izvedel daljše gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka za obdobje najmanj treh ali več mesecev
6 ali več izvedenih daljših gostovanj
3
2 do 5 izvedenih daljših gostovanj
2
1 izvedeno daljše gostovanje
1
Ni izvedenih daljših gostovanj
0
3.2
Aktivnost 1: krajša gostovanja
Polovica ali več gostujočih tujih strokovnjakov ima 7 ali več ur neposredne pedagoške obveznosti
Da 
5
Ne
0
3.3
1. Ustrezno opisana organizacijska podpora, ki bo na razpolago za izvedbo prijavljenih aktivnosti in doseganje rezultatov operacije
(sodelavci visokošolskega zavoda in njihove konkretne naloge pri organizaciji in izvedbi gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov ter doseganju rezultatov operacije) 
Da
5
Delno
3
Ne
0
4. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI IN RACIONALNOSTI FINANČNEGA NAČRTA IN STROŠKOV (v rubriki C točka 4 Prijavnega obrazca)
0–10
Operacija ima stroškovno utemeljen in racionalen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi.
Da
10
Delno
5
Ne
0
5. PRISPEVANJE OPERACIJE K DOSEGANJU PODROČNIH STRATEGIJ, RESOLUCIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV (v rubriki C točka 5 Prijavnega obrazca)
0–5
Skladnost vloge z uresničevanjem poslanstva in vizije visokošolskega zavoda ter strateškimi dokumenti
Da
5
Delno
3
Ne
0
Skupaj točke
70
11 Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne 28. 7. 2016, s sklepom št. 60300-4/2016/3; str. 18. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/internacionalizacija_vs/
12 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 01. 2018, str. 25, Dostopno na:
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/erasmus-plus-programme-guide-2019_en.pdf ali
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/erasmus-plus-programme-guide-2019_SL.pdf.
13 Academic Ranking of World Universities 2018; objavljeno na: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html.
V okviru podmeril 1.1, 1.2, 2.3 in 3.1 bo vloga ocenjena na podlagi predloženih dokazil, ki so natančneje opredeljena v Prijavnem obrazcu, v točki 6 Navodil za pripravo vloge na javni razpis ter v Ocenjevalnem listu. Dokazila v okviru meril ne bodo predmet dopolnjevanja.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je sedemdeset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj petintrideset točk iz vseh petih meril in podmeril.
Postopek odpiranja, preverjanja in ocenjevanja vlog je natančneje opredeljen v točki 6 Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
5. Obveznosti izbranega prijavitelja v času izvajanja operacije
Izbrani prijavitelj bo moral v okviru poročanja o izvajanju operacije, v skladu z namenom javnega razpisa, za vsako načrtovano gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka izpolnjevati naslednja vsebinska pogoja:
1. Za namene javnega razpisa je gostujoči tuji strokovnjak v okviru obeh razpisanih aktivnosti oseba, ki v času gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu ne biva (stalno ali začasno) in ni zaposlena v Republiki Sloveniji, temveč je zaposlena v tujini na eni izmed tujih institucij, to je:
– visokošolskem zavodu,
– raziskovalni organizaciji,
– gospodarski družbi,
– organizaciji s področja kulture ali
– pa je neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.
2. Gostujoči tuji strokovnjak lahko na projektu posameznega upravičenca sodeluje samo enkrat (na eni izmed obeh razpisanih aktivnostih), pri čemer lahko v okviru krajšega gostovanja v enem študijskem letu večkrat gostuje. Vendar se v slednjem primeru potni stroški povrnejo zgolj za enkraten prihod in odhod, in sicer na podlagi predložitve ustreznih dokazil. Lahko pa gostujoči tuji strokovnjak sodeluje pri več različnih upravičencih, vendar ne istočasno.
Izpolnjevanje obveznosti bo ministrstvo preverjalo v fazi poročanja na podlagi predpisanih dokazil za izkazovanje upravičenosti stroškov na operaciji, opredeljenih v točkah A. Dokazila o doseženih rezultatih SSE za organizacijsko podporo gostovanj in B. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Od skupne višine razpoložljivih sredstev največ do 2.620.249,42 EUR se z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z OP EKP 2014-2020, sredstva delijo glede na sedež visokošolskega zavoda, in sicer se za:
– KRZS nameni 66 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 1.739.006,00 EUR in
– KRVS nameni 34 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 881.243,42 EUR.
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
1. za proračunsko leto 2020: 1.125.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 371.250,00 EUR, od tega:
– 297.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 74.250,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 753.750,00 EUR, od tega:
– 603.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 150.750,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
2. za proračunsko leto 2021: 915.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 301.950,00 EUR, od tega:
– 241.560,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 60.390,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 613.050 EUR, od tega:
– 490.440,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 122.610,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
3. za proračunsko leto 2022: 580.249,42. EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 208.043,42 EUR, od tega:
– 166.434,74 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 41.608,68 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 372.206,00 EUR, od tega:
– 297.764,80 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 74.441,20 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z- slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6.1 Izračun najvišjega možnega zneska za sofinanciranje
Pri izračunu najvišjega možnega zneska za sofinanciranje je ob pripravi finančnega načrta potrebno upoštevati četrti in peti odstavek točke 3.2 javnega razpisa, kjer je določeno največje število gostujočih tujih strokovnjakov glede na število vpisanih študentov študijskem letu 2018/2019 (podatki na dan 30. 10. 2018, ki so razvidni iz e-VŠ – objavljeno na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/statistika_in_analize_s_podrocja_visokega_solstva/ in kot je navedeno v prilogi 7 razpisne dokumentacije (Pregled števila vpisanih študentov)).
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od dne 1. 10. 2019 do dne 30. 6. 2022. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 10. 2019 do dne 31. 7. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Vsebina razpisne dokumentacije in priprava vloge na javni razpis
1. Javni razpis za Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022
2. Prijavni obrazec
3. Priloge k Prijavnemu obrazcu:
3.1 Finančni načrt operacije s časovno dinamiko
3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca
3.3 Strateški dokument/i (če ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
3.4 Dokazila k točki C. Vsebinska zasnova operacije 1.1, 1.2, 2.3 in k prilogi k C.3.1 Prijavnega obrazca
4. Navodila za pripravo vloge na javni razpis
5. Opremljenost vloge
6. Ocenjevalni list
7. Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2018
8. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih
9. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka
10. Lista prisotnosti za Aktivnost 1: krajša gostovanja
11. Mesečno poročilo o opravljenem delu za Aktivnost 2: daljša gostovanja
12. Izjava gostujočega tujega strokovnjaka
13. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
14. Priloga 1 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa
15. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/
16. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
17. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/prirocnik-e-ma.pdf.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce v pisni in elektronski obliki:
2. Prijavni obrazec
3. Priloge k prijavnemu obrazcu:
3.1 Finančni načrt operacije s časovno dinamiko
3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme vsebinsko spreminjati, sicer se vloga zavrne.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Upravičenec uveljavlja stroške po zaključenem krajšem ali daljšem gostovanju gostujočega tujega strokovnjaka. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE) za organizacijsko podporo gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SSE za organizacijsko podporo gostovanj) in
2. SSE za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka, ki vsebuje:
2.1 SSE za strošek bivanja – individualna podpora za stroške neposredno povezane z bivanjem gostujočih tujih strokovnjakov med aktivnostjo (v nadaljnjem besedilu: SSE za strošek bivanja),
2.2 SSE za potne stroške in
2.3 SSE za strošek poučevanja.
Ministrstvo je dne 23. 4. 2019 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnih stroškov na enoto za izvedbo Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022, št. 5442-1/2019/3, na podlagi katere so bili izračunani in opredeljeni standardni stroški na enoto za organizacijsko podporo gostovanj in za izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih.
12.1 SSE za organizacijsko podporo gostovanj
SSE za organizacijsko podporo gostovanj je neposredno povezan z organizacijskim delom slovenskih visokošolskih zavodov z vzpostavitvijo in izvedbo gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov (npr.: priprava vabil, uskladitev urnikov itd.), s promocijo slovenskih visokošolskih zavodov na tujih visokošolskih zavodih, s pripravo poročil in z administrativnim delom v postopku poročanj ter izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih (podpora gostujočim tujim strokovnjakom v okviru gostovanj, ureditev prevoza, bivanja itd.). Upravičencu se ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški kot so navedeni v Tabeli 1 (v navedeni tabeli izraz »udeleženec« pomeni gostujoči tuji strokovnjak)14.
14 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 01. 2019, str. 44; Tabela (A) Pravila za dodelitev sredstev, ki veljajo za vse aktivnosti mobilnosti, Organizacijska podpora. V preglednici je navedeno Pravilo dodelitve glede na število udeležencev v mobilnosti, pri čemer mobilnost v tem primeru pomeni vzpostavitev in izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka na slovenskem visokošolskem zavodu. Dostopno na:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_sl ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en.
Tabela 1: SSE za organizacijsko podporo gostovanj
SSE za organizacijsko podporo gostovanj 
Dodelitev glede na število udeležencev gostovanj 
Znesek
V primeru gostovanj med državami Programa: 
– do 100. udeleženca
– po 100. udeležencu
350,00 EUR na udeleženca
200,00 EUR na dodatnega udeleženca
V primeru gostovanj med državami Programa in partnerskimi državami15
350,00 EUR na udeleženca
15 Gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih se predvidevajo iz držav članic Evropske unije (EU), to so Države Programa Erasmus+, Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 24, (upoštevati sprotno opombo 10 (za Veliko Britanijo)). Gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov so mogoča iz držav Programa Erasmus+, ki niso članice (EU), str. 24, (upoštevati sprotno opombo 11 (za Srbijo)). Na podlagi navedenega so države, iz katerih so mogoča gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov, naslednje: Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo. Gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov so mogoča tudi iz Držav Programa, ki niso članice Evropske unije (EU): nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (Republika Severna Makedonija), Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija.
Gostovanja gostujoči tujih strokovnjakov so mogoča iz Sosedskih Partnerskih državah (EU) Programa Erasmus+ (Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 25) in iz Drugih Partnerskih državah Programa Erasmus+, (Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 25), razen regij 5 in 12 (glej poglavje »Upravičene države« v delu A tega vodnika), str. 35. Konkretno gre za države Regije 5: Andora, San Marino, Vatikanska mestna država in Regije 12 (Industrializirane države: Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati. Dostopno na:
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/erasmus-plus-programme-guide-2019_en.pdf ali
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/erasmus-plus-programme-guide-2019_SL.pdf.
Sosedske partnerske države EU, iz katerih so mogoča gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov, so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna Gora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija, ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom (Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 25). Druge partnerske države, iz katerih so mogoča gostovanja tujih strokovnjakov, so: Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Demokratična ljudska republika Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Tajska, Vietnam, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela, Iran, Irak, Jemen, Južna Afrika, Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Cookovi otoki, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Slonokoščena obala, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mauritius, Federalne države Mikronezije, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Surinam, Svazi, Demokratična republika vzhodni Timor, Tanzanija Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve, Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Japonska, (Republika) Koreja, Macao, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, Združene države Amerike, Ferski otoki in Švica (Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 25). V vodniku za prijavitelje niso upravičene partnerske države regij 5 in 12 (glej poglavje »Upravičene države« v delu A tega vodnika), str. 35. Konkretno gre za države; Regije 5 Andora, San Marino, Vatikanska mestna država in Regije 12 (Industrializirane države: države Sveta za sodelovanje v Zalivu): Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati. Dostopno na:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_sl ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en.
Organizacijska podpora se dodeli glede na število udeležencev, to je gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo izvedli gostovanje na slovenskih visokošolskih zavodih in se povrne na podlagi rezultata, to je vzpostavitve in izvedbe gostovanja tujega strokovnjaka. Upravičenec uveljavlja stroške po zaključenih gostovanjih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih.
Primer: Za eno uspešno zaključeno gostovanje tujega strokovnjaka se upravičencu ob predložitvi ustreznih dokazil povrne 350,00 EUR, za štiri uspešno zaključena gostovanja tujih strokovnjakov oziroma za štiri udeležence 1.400,00 EUR, za 100. udeležencev 35.000,00 EUR.
A. Dokazila o doseženih rezultatih SSE za organizacijsko podporo gostovanj
SOFINANCIRANJE (SSE) za:
REZULTAT
DOKAZILA
Organizacijska podpora gostovanj
Vzpostavitev in izvedba gostovanja 
– Izpolnjen obrazec Obračun SSE za organizacijsko podporo gostovanj z evidenco gostovanj (poimenski seznam) števila gostujočih tujih strokovnjakov) v obdobju poročanja;
– Poročilo upravičenca o izvedenih aktivnostih na operaciji.
12.2 SSE za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka
SSE za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka obsega SSE za strošek bivanja, SSE za potne stroške in SSE za strošek poučevanja.
12.2.1 SSE za strošek bivanja
SSE za določitev stroškov bivanja, ki pokrivajo namestitev, lokalni javni prevoz in druge stroške za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka, ki so neposredno povezani z bivanjem gostujočega tujega strokovnjaka med aktivnostjo izvedbe gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu za krajše oziroma daljše časovno obdobje.
Tabela 2: SSE za strošek bivanja
SSE za strošek bivanja 
Dolžina trajanja bivanja16
Znesek (v EUR) na dan za udeleženca
Do 14 dni
140,00 EUR
Od 15 do 60 dni
98,00 EUR
Od 3 do 5 mesecev
98,00 EUR
16 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 50; Tabela (C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja, Individualna podpora, Pravilo dodelitve: Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).
Obdobje povračila stroškov bivanja gostujočega tujega strokovnjaka se po potrebi lahko podaljša največ za dva dni za pot17, zaradi objektivnih razlogov oddaljenosti, ure končanja predavanj, transportnih povezav.
17 Vodnik za prijavitelje Erasmus+, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 50: (C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja, Individualna podpora, Pravilo dodelitve: Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti). Skladno z navedenim se pot podaljša za dva dni.
Strošek bivanja za Aktivnost 1: krajša gostovanja do vključno štirinajstega dne znaša 140,00 EUR na dan, za ostale dni, to je od petnajstega dne naprej, pa 98,00 EUR na dan. Če krajše gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka skupaj traja sedemnajst dni, se strošek bivanja krajšega gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka izračuna tako, da se za prvih štirinajst dni upošteva 140,00 EUR na dan, za ostale dni pa 98,00 EUR na dan (14 x 140,00 EUR/dan = 1.960,00 EUR + 3 dni x 98,00 EUR/dan = 294,00 EUR, kar skupaj znaša 2.254,00 EUR). Strošek se povrne na podlagi predložitve dokazil.
Strošek bivanja za Aktivnost 2: daljša gostovanja od najmanj treh mesecev do največ pet mesecev znaša 98,00 EUR na dan, pri čemer en mesec pomeni trideset koledarskih dni. Strošek se povrne na podlagi predložitve dokazil.
12.2.2 SSE za potne stroške
SSE za določitev potnih stroškov za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka je neposredno povezan z aktivnostjo izvedbe gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu, za pot iz države, kjer je gostujoči tuji strokovnjak zaposlen, v državo gostiteljico (Republiko Slovenijo), kjer je sedež slovenskega visokošolskega zavoda in na katerem bo gostovanje potekalo. Strošek pri upravičencu se povrne samo enkrat, ne glede na opravljeno število gostovanj.
Kot kraj odhoda za izračun razdalje se upošteva mesto/kraj, kjer je gostujoči tuji strokovnjak zaposlen ali mesto/kraj njegovega bivanja (stalnega/začasnega prebivališča v tujini, v primeru neodvisnega tujega gostujočega strokovnjaka). Kot kraj prihoda se za izračun razdalje upošteva mesto/kraj, kjer je sedež visokošolskega zavoda (v primeru, da je sedež prijavitelja v drugem kraju, kot sedež posameznih članic, se lahko kot kraj odhoda upošteva sedež članice, na kateri bo gostujoči tuji strokovnjak gostoval).
Za izračun višine stroška poti je potrebno uporabiti kalkulator razdalj »Distance calculator«, ki ga podpira Evropska komisija in je dostopen na povezavah:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.
Upravičenec mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska za kritje povratne poti. Pri izračunu zneska se uporablja Tabela 3, kjer so navedeni zneski za kritje povratne poti:
Tabela 3: SSE za potne stroške18
18 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 50. Kot je navedeno: Pravilo dodelitve: »Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je potrebo izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti«. Razdaljo je potrebno izračunati s kalkulatorjem razdalje http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm.
SSE za potne stroške
Razdalje v kilometrih
(km – enosmerne poti)
Znesek v EUR udeleženca (za povratno pot)
Za razdalje od 10 do 99 km
20,00 EUR
Za razdalje od 100 do 499 km
180,00 EUR
Za razdalje od 500 do 1.999 km
275,00 EUR
Za razdalje od 2.000 do 2.999 km
360,00 EUR
Za razdalje od 3.000 do 3.999 km
530,00 EUR
Za razdalje od 4.000 do 7.999 km
820,00 EUR
Za razdalje 8.000 km ali več
1.500,00 EUR
Potni stroški za razdaljo od 0 do 9,99 km znašajo 0,00 EUR na udeleženca.
Dokazilo za SSE za potne stroške je Izpis poti »Distance calculator«.
Primer: Gostujoči tuji strokovnjak izvede pot iz New Yorka v Združenih državah Amerike (kjer je sedež tuje visokošolske institucije, kjer je tuji gostujoči strokovnjak zaposlen) v Ljubljano (kjer je sedež Univerze v Ljubljani, oziroma članice, kjer bo izvedel gostovanje). S pomočjo »Distance calculator« oziroma kalkulatorja razdalje se izračuna razdalja. Izračunana enosmerna razdalja iz New Yorka v Ljubljano je 6.749,95 km. Izračunani kilometri se uvrstijo v tabeli: »za razdalje od 4000 do 7999 km«, kar znaša 820,00 EUR za kritje potnih stroškov gostujočega tujega strokovnjaka za pot iz New Yorka v Ljubljano in nazaj. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska za kritje povratne poti.
12.2.3 SSE za strošek poučevanja
SSE za določitev stroškov izvajanja aktivnosti poučevanja v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) na slovenskih visokošolskih zavodih, je neposredno povezan z izvedbo aktivnosti krajših ali daljših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov.
SSE za določitev stroškov poučevanja v Sloveniji znaša 136,00 EUR na uro19, pri čemer 1 ura predavanja pomeni eno pedagoško uro (45 minut).
19 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 2 (2019): 15. 1. 2019, str. 288: Stroški na enoto za program Jean Monnet; D.1-Nacinalni stroški poučevanja (v EUR na učno uro).
B. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov
SOFINANCIRANJE 
SSE za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka
REZULTATI
DOKAZILA
Aktivnost 1: krajša gostovanja
Izvedba gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka za krajši čas
– Izpolnjen obrazec Obračun SSE za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka; 
– Vabilo na gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka;20
– Lista prisotnosti oziroma liste prisotnosti, iz katerih bo razvidno število vseh opravljenih pedagoških ur; 
– Izpis poti »Distance calculator«; 
– Izjava gostujočega tujega strokovnjaka.
Aktivnost 2: daljša gostovanja
Izvedba gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka za daljši čas 
– Izpolnjen obrazec Obračun SSE za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka; 
– Dogovor o sodelovanju med upravičencem (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in gostujočim tujim strokovnjakom21;
– Časovnica oziroma mesečno poročilo o izvedenih pedagoških urah in drugih aktivnostih v okviru daljšega gostovanja;
– Izpis poti »Distance calculator«; 
– Izjava gostujočega tujega strokovnjaka.
20 Vabilo na gostovanje s katerim vabi naslovnik (upravičenec) gostujočega tujega strokovnjaka, to je fizično osebo z imenom in priimkom, da se udeleži gostovanja, vsebuje obvezne elemente: navedbo konkretne oblike gostovanja (npr. predavanje, vaje, seminar), število ur, študijsko področje in predmet pri katerem bo sodelovanje izvedeno ipd. Na vabilu na gostovanje mora biti navedeno ime operacije, ki je bila izbrana v okviru javnega razpisa in uporabljeni vsi predpisani logotipi skladno z veljavno verzijo Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Vabilo na gostovanje mora biti datirano in posredovano gostujočemu tujemu strokovnjaku pred začetkom izvajanja gostovanja tujega strokovnjaka, ter opremljeno podpisom (odgovorne ali pooblaščene osebe) in uradnim žigom.
21 Dogovor o sodelovanju med upravičencem (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in gostujočim tujim strokovnjakom mora vključevati obdobje gostovanja (od (dd. mm. yyyy) … do (dd. mm. yyyy)), število ur sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu, oblike sodelovanja (predavanja, vaje, seminar), študijsko področje, stopnjo študijskega programa in vključitev v druge aktivnosti na slovenskem visokošolskem zavodu (npr. sodelovanje z zaposlenimi visokošolskimi učitelji, priprava skupnih študijskih programov, izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.). Dogovor o sodelovanju med upravičencem (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in gostujočim tujim strokovnjakom mora vsebovati ime operacije, ki je bila izbrana v okviru javnega razpisa, vse navedbe o sofinanciranju ter predpisane logotipe skladno z veljavno verzijo Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, Dogovor mora biti podpisan s strani odgovornih oseb upravičenca (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in s strani gostujočega tujega strokovnjaka, datiran in sklenjen pred začetkom oziroma najkasneje ob začetku izvajanja gostovanja tujega strokovnjaka ter opremljen z uradnim žigom upravičenca. Upravičenec mora poskrbeti za slovenski prevod dogovora, če obstaja podpisana samo angleška verzija.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov z navedenimi dokazili za posamezne stroške mora biti skladen s točko 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so del razpisne dokumentacije, in s točko 2 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s tem javnim razpisom, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 1 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 5. in 19. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namen spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v točki 2.6 javnega razpisa in v točki 12 Navodil za prijavo na javni razpis.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 9. 2019 do 12. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci, v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis: krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Na vsaki ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec Opremljenost vloge, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka. Ovojnica mora biti zaprta tako, da je možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila oddana.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti hkrati predložena tudi v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku; v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično prebrana (»skenirana«) po zaključenem podpisovanju).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Prijavitelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo enako pisni obliki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vložišče je na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer se sprejema in oddaja vso papirno pošto. Vložišče je vhodna točka ministrstva za pisno vlaganje prijave, spremembe in umike vlog ter izdajo ustreznih potrdil o oddaji.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija.
Zaradi predvidenega velikega števila prispelih vlog za dodelitev sredstev, odpiranje le-teh ne bo javno, in bo izvedeno 17. 9. 2019, ob 10. uri, v prostorih ministrstva.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 6 Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Osnutek pogodbe o financiranju in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičenec, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju operacije z izbranimi prijavitelji.
28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v času poslovnih ur.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov damjana.herman@gov.si in simona.tomazic@gov.si ali pokličete na tel. 01/478-46-00 (Damjana Herman) in tel. 01/478-46-00 (Simona Tomažič), in sicer ob torkih in četrtkih med 8.30 in 10.30. Ministrstvo bo odgovorilo na pogosta vprašanja, ki bodo prispela oziroma bodo zastavljena telefonsko do 6. 9. 2019 do 10.30, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost