Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1733. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1734. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1735. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1736. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Zduženih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1799. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
1800. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti
1801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper

Odloki

1802. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav

Drugi akti

1803. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

1737. Odločba o razveljavitvi odredbe o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru
1738. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1739. Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1740. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 809 – Ptuj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1741. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1742. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2019

OBČINE

Ajdovščina

1743. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
1744. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina

Ankaran

1745. Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«

Beltinci

1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci

Borovnica

1747. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018
1748. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica
1749. Odlok o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica
1750. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
1751. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brezovica

1795. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019

Brežice

1752. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

1753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Dobrepolje

1796. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje

Dolenjske Toplice

1755. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice

Idrija

1756. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1757. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

Ig

1758. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig

Ilirska Bistrica

1759. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica

Kobarid

1760. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu za Občino Kobarid

Kranj

1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah

Krško

1762. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica – »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici«
1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
1764. Pravilnik o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško
1765. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216)
1766. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2019
1767. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2019

Ljubno

1768. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019

Log-Dragomer

1769. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2019

Loški Potok

1770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2019

Mežica

1771. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Pivka

1772. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018
1773. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
1774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020
1775. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka
1776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Puconci

1777. Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci-1

Semič

1778. Odlok o pokopališkem redu v Občini Semič
1779. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
1781. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1782. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
1784. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2019

Slovenska Bistrica

1785. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
1786. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
1787. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sveti Jurij ob Ščavnici

1797. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019

Zagorje ob Savi

1788. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

Žalec

1798. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

1789. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Železniki
1790. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki
1791. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2019 in 2020
1792. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2019 in leto 2020

Žirovnica

1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
1794. Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca

POPRAVKI

1804. Popravek Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
1805. Popravek Ugotovitvenega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

32. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-B)
33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD)
34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur (BSGZP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

35. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
36. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti